Spørgsmål

Må et spildevandsselskab hjælpe et boligselskab med at sætte rottefælder op på deres matrikel, og efterfølgende servicere dem, mod betaling?

DANVAs vurdering

Nej, der er ikke hjemmel hertil.

Uddybende svar

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens (LBK nr. 1218 af 25/11/2019) § 17, stk. 1-2, at kommunen er ansvarlig for rottebekæmpelse og at den enkelte grundejer er ansvarlig for rottesikring. Rottebekæmpelse- og sikring er nærmere behandlet i Rottebekendtgørelsen (BEK nr. 1686 af 18/12/2018), som i § 20, stk. 1 fastslår, at bekæmpelse af rotter, herunder privat bekæmpelse, kun må foretages af en R1-autoriseret person og i overensstemmelse med kommunens handlingsplan. Bekæmpelse af rotter er i § 2, stk. 1, nr. 1, defineret som en ”handling, der har til formål at udrydde rotter eller opnå et efter sagkyndigt skøn tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden”. Opsætning af fælder må ifølge DANVA, karakteriseres som rottebekæmpelse, og kræver derfor autorisation.

Derudover er kommunalt ejede spildevandsselskaber underlagt et krav om hjemmel, hvorfor de kun må varetage de former for aktiviteter, der er nævnt i lovgivningen. Det fremgår af vandsektorlovens (LBK nr. 52 af 23/01/2020) § 18, stk. 1, at vandselskaber kun kan deltage i anden virksomhed, når denne har nær tilknytning til forsyningsvirksomheden, og når den udøves på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Dette er nærmere behandlet i bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (BEK nr. 1227 af 03/10/2016), hvor det i § 2, stk. 2, nr. 5 fremgår, at vandselskaber kan deltage i rottebekæmpelse i vandselskabets eget forsyningsområde.

Muligheden for rottebekæmpelse er nærmere beskrevet i vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (VEJ nr. 9038 af 26/01/2017), pkt. 1.1.5. Ifølge vejledningen kan vandselskaber varetage rottebekæmpelse i kloaknettet inden for det forsyningsområde, som vandselskabet er tillagt i spildevandsplanen. Et privatkloakeret område regnes til forsyningsområdet, hvis det afleder spildevandet til forsyningens spildevandsanlæg. Bekæmpelse af rotter på privat grund er således omfattet af de opgaver, vandselskabet kan varetage, men kun hvis det sker på vegne af kommunen som led i den almindelige kommunale rottebekæmpelse. Vandselskabet kan således ikke udføre rottebekæmpelse for private. Derudover er bekæmpelse af rotter over jorden en kommunal opgave.

Rottebekendtgørelsen regulerer i kap. 4, opsætning af rottespærrer, hvilket ikke er det samme som rottefælder, men dog stadig en form for bekæmpelse af rotter. Rottespærrer har til formål at slå rotter ihjel eller hindre disse i at passere opstrøms i kloaksystemet. Ifølge § 15, kan vandselskabet efter aftale med kommunalbestyrelsen opsætte rottespærrer i forsyningens ledningsnet. Derudover kan vandselskabet, når det i forbindelse med kommunal byggemodning af parcelhusgrunde overtager ledningsanlægget, afgøre, om rottespærrer fortsat skal anvendes.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.