Spørgsmål

En privat udstykker køber et areal af kommunen til udstykning, hvor der efter godkendt lokalplan skal placeres et regnvandsbassin i udstykningsområdet. Regnvandsbassinet skal placeres i et areal omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen stiller krav om erstatningsnatur, hvis § 3-natur fjernes. Hvem skal betale for erstatningsnaturen?

DANVAs vurdering

Naturbeskyttelsesloven forholdet sig ikke til, hvem der skal bekoste etableringen af erstatningsnatur. Afgørende for betalingsspørgsmålet bliver derfor den konkrete kommunes dispensationspraksis. Det fremgår i øvrigt eksplicit Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis, at det er ansøgeren, der skal bekoste udgifterne til etablering af erstatningsnaturen.

Uddybende svar

Det følger af § 65, stk. 2, i Lov om Naturbeskyttelse (lbk nr. 240 af 13/03/2019), at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan gøre undtagelse fra det generelle forbud mod at foretage ændringer i § 3-natur.

Det er helt sædvanligt i kommunal dispensationspraksis, at der i dispensationstilfældene stilles vilkår om etablering af erstatningsnatur. Det fremgår imidlertid ikke af naturbeskyttelsesloven, hvem der skal bekoste etableringen af denne erstatningsnatur.

Der må herefter ses på den konkrete kommunes dispensationspraksis.

DANVA har i den forbindelse været i kontakt med den konkrete kommunes Teknik og Miljø-udvalg for at få et indblik i kommunens dispensationspraksis. Udvalget oplyste, at eftersom det er vandselskabet, der skal etablere regnvandsbassinet og dermed søge om dispensation, vil det også være vandselskabet, der skal bekoste etableringen af erstatningsnaturen.

Denne praksis – at det er ansøgeren, der betaler – er i tråd med de afgørelser, som DANVA er bekendt med i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal. Afgørelserne forholder sig ikke eksplicit til, hvem der skal betale, men flere steder fremgår det indirekte, se eksempelvis NMK-510-00918.

Det er i den forbindelse – efter DANVAs oplysninger – ikke afgørende, om lodsejeren har erhvervet arealet velvidende, at arealet i lokalplanen er udlagt til regnvandsbassin.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.