Spørgsmål

To selvstændige ejendomme (nr. 13 og 15) beliggende i landzone forsynes af én privat boring tilhørende ejendom nr. 15. Ejendommene har ikke egne vandmålere eller et kontraktligt medlemskab af vandselskabet på spildevandsområdet. Der afledes kun spildevand fra boligenheder på de to ejendomme.

På ejendom nr. 13 som er ejet af kommunen, er der en lejebolig. Det fremgår af lejekontrakten, at alt vedrørende forsyning er udlejer/kommunen uvedkommende, og at afgifter skal betales til nr. 15. Nr. 15 er ikke ejet af kommunen.

På ejendom nr. 13 er der endvidere en boring, der udelukkende bruges til vandforsyning til husdyr. Ud fra det oplyste lægges det til grund, at det er lejeren på nr. 13, der har husdyrholdet i erhvervsmæssigt øjemed.

Kan vandselskabet opkræve statsafgifter for vand og spildevand særskilt for de to ejendomme eller skal afgiften alene opkræves af nr. 15?

Og hvor meget skal der betales i afgifter?

DANVAs vurdering

Afgifterne pålægges på ejendomsniveau. Dette fremgår direkte af loven. Derfor vurderer DANVA, at vandselskabet kan opkræve størstedelen af afgifterne af de respektive ejere af ejendommene. Det er med andre ord vandselskabet uvedkommende, hvad der er aftalt i lejeforholdet i nr. 13. Se dog særskilt vurdering i forhold til husdyrholdet herunder.

For så vidt angår afgift på ledningsført vand kan vandselskabet opkræve afgift for et vandforbrug på 170 m3 for begge ejendomme – altså både fra nr. 13 og nr. 15.

I det omfang der skal opkræves afgift for vandforbruget til husdyrholdet på nr. 13, skal denne opkræves hos lejeren og ikke kommunen, eftersom det er lejeren, der har virksomheden med husdyrholdet.

Med hensyn til beregning af spildevandsafgiften skal der lægges et vandforbrug på mindst 170 m3 til grund for begge ejendomme.

Uddybende svar

Afgift for ledningsført vand

Ifølge lov om afgift af ledningsført vand (lbk nr. 962 af 27/06/2013) § 1, betales der afgift af forbruget af ledningsført vand. Udgangspunktet er altså forbruget og ikke indvindingen.

Ejendommene er afgiftspligtige efter lovens § 2, stk. 2, da de forsynes med ledningsført vand, men ikke får leveret vand fra et alment vandforsyningsanlæg. Endvidere fremgår det direkte af bestemmelsen, at afgiften påhviler ejeren af ejendommen. Ifølge lovens § 7, stk. 6, kan vandselskabet som udgangspunkt opkræve 170 m3 årligt pr. ejendom, som den afgiftspligtige mængde. Det fremgår af Karnovs Lovsamling 2018, s. 2887, note 9, at der ved boligenhed forstås en bolig med selvstændigt køkken. 

Da ejendommene ud fra det oplyste ikke har opsat målere, skal vandselskabet opkræve en afgiftspligtig mængde efter lovens § 7, stk. 6. På den baggrund vurderer DANVA, at vandselskabet - uanset lejekontraktens bestemmelser - skal opkræve 170 m3 årligt direkte af de to ejendommes respektive ejere. 

Erhvervsmæssig boring

Det oplyses endvidere, at nr. 13 har en erhvervsmæssig boring til husdyr. For så vidt angår afgiften, der kan opkræves for denne boring, er det DANVAs umiddelbare vurdering, at forbruget til disse falder inder under lovens § 4, stk. 2 – 4 samt § 9. Det følger af de nævnte bestemmelser, at det vil være op til en konkret vurdering, hvor vidt der skal betales afgift, samt om der kan gives fritagelse for afgiftsbetaling.

Det det er lejeren på ejendommen, som har den erhvervsmæssige aktivitet, vil det være lejeren, som er i givet fald vil være afgiftspligtig jævnfør note 6 til loven i Karnovs lovsamling 2018, s. 2887. 

Om afgiftens størrelse fremgår det af punkt E.A.7.5.5 i SKATs vejledning om ledningsført vand (vedhæftet), at

 ”Afgiftsbeløbet forhøjes med 25 pct. for ejere af ejendomme, der forsynes med vand fra lokale boringer/brønde samt for virksomheder og institutioner mv., der er registreringspligtige efter VANDAL § 4, stk. 2. Se VANDAL § 14, stk. 2.”

Spildevandsafgift

Ifølge spildevandsafgiftslovens (lbk nr. 1323 af 11/11/2016) § 2, stk. 2, er ejendommene inden for lovens afgiftspligtige område, idet ejendommene har afløb, der udleder uden om spildevandsanlæg, hvortil der er tilsluttet mere end en ejendom. Af bestemmelsen fremgår direkte, at afgiften påhviler ejendommens ejer.

Ud fra det oplyste er ejendommene ikke-registrerede spildevandsudledere, se hertil punkt E.A.7.13.3 i SKATs vejledning om spildevandsafgiften (vedhæftet).

Lovens § 15, stk. 2, om opkrævning af afgift for ikke-registrerede spildevandsudledere støtter med sin ordlyd op herom: 

”Afgift, der skal betales efter § 2, stk. 2, af andre end registrerede spildevandsudledere, opkræves af den kommune, hvori ejendommen er beliggende. Kommunerne fastsætter de nærmere regler for indbetalingen af afgiften. Kommunen kan bestemme, at almene forsyningsselskaber kan opkræve afgiften. Sker betaling ikke senest på en af kommunen fastsat dato efter forfaldsdagen, er kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven, berettiget til at fordre afgiftsbeløbet forrentet efter reglerne i § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Kommunerne kan fastsætte et minimumsgebyr på indtil 50 kr. ved forsinket indbetaling”

Med sin ordlyd ”ejendommen” må det udledes, at afgiften påhviler den enkelte ejendom.

DANVA vurderer derfor, at vandselskabet kan opkræve spildevandsafgift direkte hos de respektive ejere af ejendommene, uanset at andet fremgår af nr. 13’s lejekontrakt.

Da der er tale om boligenheder uden for kloakeret område, hvor der kun bliver udledt husspildevand, følger det af lovens § 7, stk. 5, at spildevandsmængden er mindst den samme mængde, som der betales vandafgift af efter lov om ledningsført vand.

Vi bemærker, at både afgift på ledningsført vand og spildevandsafgift skal betales af såvel kommunalt som privatejede ejendomme.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.