Spørgsmål

  1. Kan spildevandselskabet betinge en afdragsordning af at kunden indgår i et kontraktligt medlemskab?
  2. Kan en kunde, der indgår i en afdragsordning uden at være i kontraktligt medlemskab, forlange en bestemt spildevandsløsning (nedsivningsløsning på egen grund)?
  3. Er der tale om erhverv, der er undtaget fra afdragsordningen, når kunden udlejer to selvstændige boliger og selv bor på en anden ejendom?

DANVAs vurdering

  1. Nej.
  2. Nej.
  3. DANVA har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen og venter på svar herfra.

Uddybende svar

1)

Det fremgår af betalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 4, stk. 1 og 2, at spildevandsselskabet kan yde henstand med betaling i forbindelse med et påbud om forbedret spildevandsløsning efter miljøbeskyttelseslovens (LBK nr. 1218 af 25/11/2019) § 30, stk. 1. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hvorvidt spildevandsselskabet har pligt til at fremsætte et tilbud til ejendomsejeren om udførelse af nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af påbuddet ved en afdragsordning. I forbindelse med et påbud om forbedret spildevandsløsning har spildevandselskabet ifølge betalingslovens § 7 a, stk. 1, endvidere pligt til at tilbyde kontraktligt medlemskab. Disse to pligter må holdes adskilt, således at det ikke kan stilles som en betingelse for en afdragsordning, at ejendomsejer indgår et kontraktligt medlemskab med spildevandsselskabet.

En ansøgning om afdragsordning kan ifølge § 4, stk. 2 i bekendtgørelse om afdragsordninger m.v. (BEK nr. 108 af 29/01/2015), imødekommes, hvis årsopgørelsen fra SKAT for alle beboere i ejendomsejers husstand viser en husstandsindkomst på under 300.000 kr. Er denne betingelse opfyldt og imødekommes ansøgningen af kommunen, skal spildevandsselskabet – på ejendomsejers anmodning - fremsende et tilbud om etablering af det nødvendige spildevandsanlæg samt tilbud om en afdragsordning. Det fremgår af bekendtgørelsens § 6, stk. 2, at ”dette gælder ligeledes i tilfælde af kontraktligt medlemskab, jf. betalingslovens § 7 a.”. Dette indikerer, at kontraktligt medlemskab og en spildevandsløsning uden for kontraktligt medlemskab er to af hinanden uafhængige situationer, hvor ejendomsejer kan benytte sig af afdragsordningen.

Forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag L 86) støtter denne fortolkning. Det fremgår således, at:

”Lovforslaget tilsigter ikke at ændre på spildevandsforsyningsselskabets pligt til at give tilbud om kontraktligt medlemskab efter betalingslovens § 7 a, stk. 1, når kommunalbestyrelsen udsteder påbud om forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1. Ejendomsejere, som modtager afgørelse fra kommunalbestyrelsen om, at ejendomsejeren er berettiget til en afdragsordning, kan vælge mellem kontraktligt medlemskab, afdragsordning eller en kombination heraf.

Og videre:

”Hvis en ejendomsejer, som opfylder kriterierne for at være omfattet af afdragsordningen […] ønsker at benytte sig af denne og samtidig har accepteret spildevandsforsyningsselskabets tilbud om kontraktligt medlemskab…”

Det fremgår således af forarbejderne, at ejendomsejeren kan vælge at indgå i et kontraktligt medlemskab med spildevandsselskabet eller lade være – afdragsordningen påvirkes ikke heraf.

2)

I den konkrete sag er det anført, at ejendomsejer ikke ønsker at indgå i et kontraktligt medlemskab, men i stedet vil have en nedsivningsløsning på egen grund. Spildevandsløsningen skal leve op til påbuddet om forbedret spildevandsløsning, som kommunalbestyrelsen har udstedt. Kommunalbestyrelsen fører ifølge miljøbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, nr. 1, tilsyn med, om dette er tilfældet.

Betalingslovens § 7 a, stk. 3 og forarbejderne hertil fastsætter en begrænsning i spildevandsselskabets pligt til at tilbyde en afdragsordning under kontraktligt medlemskab. En ejendomsejer, der vælger en dyrere renseløsning, end den, spildevandsselskabet har tilbudt, kan således ikke inddrage merprisen i afdragsordningen. Denne difference skal som hidtil betales af ejendomsejeren straks. En sådan regel findes ikke i tilfælde, hvor ejendomsejer takker nej til kontraktligt medlemskab til fordel for egen dyrere spildevandsløsning.

Energistyrelsen fortolker på sin hjemmeside reglerne således, at i denne situation har ejendomsejeren ikke valgret. Spildevandselskabet kan selv bestemme anlægstype, placering osv. På dette punkt er reglerne anderledes end reglerne om kontraktligt medlemskab, hvor ejendomsejer kan bede om et andet anlæg eller placering mod selv at betale merudgiften.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.