Spørgsmål

 1. Kræver det et tillæg til spildevandsplanen, når der skal etableres ledninger på privat grund – både i forbindelse med ekspropriation og når der indgås en frivillig aftale med grundejer?
 2. Er det et krav for påbegyndelse af separatkloakering uden påbud til grundejerne, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen? 

Svar

 1. Ja.
 2. Ved separatkloakering af et område, der ikke tidligere har været tilsluttet kloak, skal det fremgå af spildevandsplanen.
  Ved ændring af et eksisterende fælles kloaksystem til et separatsystem er det ikke et krav, at det fremgår i spildevandsplanen, før spildevandsselskabet anlægger separatsystem.
  Selv om der ikke er tale om et krav, bør ændringen fremgå af spildevandsplanen.

Uddybende svar

Ad. 1:

Efter miljøbeskyttelseslovens (LBK nr. 1218 af 25/11/2019) § 32, stk. 1, nr. 1 og spildevandsbekendtgørelsens (BEK nr. 2292 af 30/12/2020) § 5, stk. 1, nr. 2, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en spildevandsplan, der bl.a. skal indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.

Det følger udtrykkeligt af spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 10, at spildevandsplanen skal indeholde oplysning om ”hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.” Dette indebærer, at ekspropriation skal fremgå af spildevandsplanen.

Efter spildevandsbekendtgørelsens § 7, skal kommunalbestyrelsen ajourføre spildevandsplanen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv., når der sker ændringer i forudsætningerne herfor. Ifølge DANVA, indebærer dette en pligt til at ændre spildevandsplanen (tillæg til spildevandsplanen eller udarbejdelse af en ny spildevandsplan), når der skal etableres ledninger på privat grund, såfremt dette ikke er i overensstemmelse med spildevandsplanen. Dette gælder i princippet uafhængigt af, om etablering hviler på ekspropriationslignende forhold eller en aftale med grundejer. Spildevandsbekendtgørelsen og tilhørende vejledning skelner således ikke mellem disse to situationer. Det er dog klart, at hvis der er tale om ekspropriation og lignende, indebærer det en væsentlig retssikkerhedsgaranti for borgeren, at indgrebet kan rummes i spildevandsplanen.

Det følger af pkt. 4.4. i spildevandsvejledningen (juni 2018), at en vedtaget spildevandsplan udgør det retligt bindende grundlag for en kommunalbestyrelses administration af spildevandsområdet. Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndtering og bortskaffelse af spildevandet i kommunen. Det fremgår videre, at for kommunens borgere og virksomheder er spildevandsplanen en forhåndsorientering om, at kommunalbestyrelsen inden for kortere eller længere tid vil tage initiativ til en ændret spildevandsafledning ingen for en række oplande. På baggrund af planen kan de umiddelbart berørte, f.eks. borgere og virksomheder, indrette sig efter planen. Det er således forudsat, at planen ændres, før selve foranstaltningen gennemføres.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at ekspropriere til fordel for spildevandsanlæg efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 58. Når der er tale om ekspropriation og lignende indgribende foranstaltninger, følger det af indgrebets karakter og retssikkerhedsmæssige hensyn, at foranstaltningen ikke kan gennemføres, førend det fremgår af spildevandsplanen. Her må der således foreligge et endeligt tillæg til spildevandsplanen, før foranstaltningen udføres.

Ad. 2:

Når et område kloakeres første gang, skal det fremgå af spildevandsplanen. Dette gælder, uanset om der er tale om fællessystemer, separatsystemer eller kloakering kun for husspildevand og industrispildevand, dvs. hvor der ikke er tilsluttet regnvand. Dette følger af miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1, § 32 b., stk. 1 samt § 5, stk. 1, nr. 2 i spildevandsbekendtgørelsen. Se også afsnit 7.2 Tilslutningsret- og pligt i spildevandsvejledningen.

Når der er tale om, at et område der allerede er tilsluttet kloak går fra at være fælleskloakeret til at være separatkloakering, bør det fremgå af spildevandsplanen eller et tillæg til planen. Men det er efter DANVAs vurdering ikke et krav.

Dette vurderer vi ud fra det følgende:

 • Det fremgår hverken af miljøbeskyttelsesloven eller spildevandsbekendtgørelsen, at det skal fremgå af spildevandsplanen, når et område går fra at være fælleskloakeret til at være separatkloakeret. Heller ikke i lovbemærkningerne eller i spildevandsvejledningen.
 • § 32 b. i miljøbeskyttelsesloven kan ikke ifølge lovbemærkningerne anvendes af kommunen til at påbyde spildevandsselskabet ændringer i kloakeringsprincippet for allerede kloakerede områder. Til gengæld vil ændring af kloakeringsprincip kunne være omfattet af de årlige drøftelser mellem kommune og spildevandsselskab, jævnfør de bemærkninger til § 32 c. i de omtalte lovbemærkninger. Se også afsnit 3.2.2.1.2.3. i lovbemærkningerne, hvor det fremgår om adskillelse af myndighed og drift, at spildevandsplaner ikke skal have udførlige oplysninger om den eksisterende tilstand af kloakanlæg, planlagte fornyelser af anlæg og tidsplan for denne.
 • Det følger af afsnit 4.5 i spildevandsvejledningen, at hvis spildevandsplanen ikke fastlægger konkrete krav til gennemførelse af projekter eller tidsplanen for investeringer, så er det overladt til spildevandsselskabet at fastlægge den konkrete prioritering tidsmæssigt og med hensyn til metode, herunder vælge om tag- og overfladevand skal afledes i fælleskloak eller ved separatkloakering. Der er altså lagt op til, at udførelse af separatkloakering ikke nødvendigvis behøver at fremgå af spildevandsplanen. Det kan dog i nogle tilfælde fremgå præcis af spildevandsplanen, hvordan og hvornår et bestemt projekt skal gennemføres.
  Under punkt 7.5.2 er det beskrevet, at kommunen kan stille påbud til grundejere, f.eks. i forbindelse med separatkloakering. Forudsætninger i forhold til spildevandsplanen er ikke nævnt.

Som nævnt bør det fremgå af spildevandsplanen, når et område går fra at have et fælles kloaksystem til et separatsystem. Det er jo et vigtigt formål med spildevandsplanen, at borgerne kan blive hørt og være orienterede om udviklingen på spildevandsområdet. Se også vores uddybning til Ad. 1.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.