Spørgsmål

Kan en erhvervskunde, som er ikke tilsluttet offentlig kloak, men har en bundfældningstank og betaler 5,70 kr. pr. m3 i spildevandsafgifter, blive fritaget for betaling af spildevandsafgifter?

DANVAs vurdering

Ja, i visse situationer. Det afhænger blandt andet af, hvilken slags erhverv der er tale om.

Uddybende svar

Det fremgår af spildevandsafgiftslovens (LBK nr. 478 af 14/04/2020) § 2, stk. 2, at ejeren af en ejendom med afløb, der udleder spildevand uden om et spildevandsanlæg, skal betale spildevandsafgift. Fradrag for spildevandsafgift er reguleret i § 7, stk. 3, 6. pkt., hvorefter ejere af erhvervsejendomme, der betaler afgift efter § 2, stk. 2, kun kan få fradrag for den del af vandforbruget, der overstiger 1.000 m³. Denne fradragsmulighed er nærmere beskrevet i juridisk vejledning, pkt. E.A.7.13.6, under punktet ’Opgørelse efter vandforbrug’. Det følger heraf, at fradraget skal kunne dokumenteres, for eksempel ved bimåler.

Derudover er der ifølge spildevandsafgiftsloven § 11, stk. 1, mulighed for, at en virksomhed kan få godtgjort 80 % af den del af spildevandsafgiften, der årligt overstiger 30.000 kr. Det er en betingelse herfor, at mindst 80 % af afgiften kan henføres til enten 1) forarbejdning af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr eller dele heraf, 2) fremstillingen af cellulose eller 3) fremstillingen af rør- og roesukker på baggrund af sukkerroer og sukkerrør.

Ifølge § 11, stk. 3, skal virksomheder, der benytter sig heraf, indberette godtgørelsesbeløbet til told- og skatteforvaltningen, hvis det samlede beløb overstiger 500.000 euro i et kalenderår. Muligheden for godtgørelse er beskrevet nærmere i juridisk vejledning, pkt. E.A.7.13.8, under punktet ’Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser)…’.

Endelig er der i § 11, stk. 2, mulighed for, at virksomheden kan få godtgjort 70 % af den del af spildevandsafgiften, der overstiger 30.000, når mindst 80 % kan henføres til fremstillingen af: 1) organiske pigmenter og præparater i forbindelse hermed, 2) pektinstoffer, pektinater og pektater samt planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer henhørende under position 1302.20 til og med position 1302.39 i EU's kombinerede nomenklatur eller 3) vitaminer.

 

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.