Spørgsmål

Kan et spildevandsselskab vedtage i sin betalingsvedtægt, at ejendomme med blandet bolig og erhverv pålignes tilslutningsbidrag som erhverv, dog mindst et standardbidrag pr. boligenhed på ejendommen?

DANVAs vurdering

Det følger indirekte af spildevandsbetalingsloven, at der ikke er hjemmel til at påligne en ejendom tilslutningsbidrag som både bolig og erhverv. Da betalingsvedtægter ikke må være i strid med spildevandsbetalingsloven, kan spildevandsselskabet ikke vedtage en sådan bestemmelse.

Uddybende svar

Der gælder et dobbelt hjemmelskrav for et spildevandsselskabs betalingsvedtægt. Heri ligger, at de regninger som spildevandsselskabet sender til sine kunder, skal have hjemmel i betalingsvedtægten, og at betalingsvedtægten skal have hjemmel i spildevandsbetalingslovens (lbk nr. 633 af 07/06/2010).

Det er derfor afgørende for vedtægtens lovlighed, om denne er i overensstemmelse med spildevandsbetalingsloven.

Reglerne om tilslutningsbidrag fremgår af spildevandsbetalingslovens § 2. Bestemmelsen sondre mellem bolig- og erhvervsejendomme i beregningsgrundlaget i forbindelse med påligning af tilslutningsbidrag, se lovens § 2, stk. 2 og stk. 3. Det fremgår således indirekte af loven, at der enten pålignes tilslutningsbidrag som boligenhed eller som erhvervsejendom.

Dertil mener DANVA, at vejledning til spildevandsbetalingslovens (vej nr. 3, 2001) definition af ”boligenhed” og ”erhvervsejendom” støtter op om denne tolkning. I vejledningens pkt. 2.2.1 fremgår følgende: 

” En boligenhed defineres som en énfamiliesbolig med selvstændigt køkken, og definitionen en boligenhed vil således bl.a. omfatte et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus eller lignende.

Definitionen af erhvervsejendomme omfatter alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene - dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg med andet end husspildevand fra boligen.”

Der er således tale om et snævert boligenhedsbegreb, idet alt, der ikke kan henregnes til beboelse alene, herunder ejendomme med blandet bolig og erhverv, er erhvervsejendomme i spildevandsbetalingslovens forstand.

Miljøstyrelsen har i en udtalelse om tilslutningsbidrag af 20 juni 2003, j. nr. M 2021-0001, taget stilling til definitionen af ”erhvervsejendomme”. Miljøstyrelsen henviser til vejledningens definition og pointerer, at denne medfører, at hvis der på samme matrikel er opført både bolig og erhverv betales tilslutningsbidraget ud fra bestemmelserne om erhvervsejendomme.

På baggrund heraf vurderer DANVA, at såfremt en ny ejendom er blandet bolig og erhverv, fremgår det af spildevandsbetalingsloven, at ejendommen skal pålignes tilslutningsbidrag som erhvervsejendom.

Eftersom spildevandsselskabet, som nævnt, ikke må vedtage en betalingsvedtægt i strid med betalingsloven, er det ikke lovligt, at der vedtages en sådan  bestemmelse

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.