Spørgsmål

Er bygherre berettiget til fradrag i vandafledningsbidrag for tank tilhørende et sprinkleranlæg i bygning?

DANVAs vurdering

Såfremt bygherren kan dokumentere, at tankens volume er nødvendig for brug af tanken ved undtagelsestilfælde (ulykke eller brand), vurderer DANVA, at fradrag er berettiget. Da aktivering af et sprinkleranlæg vedrører et undtagelsestilfælde, er det alene muligt at opnå fradrag én gang. Det er derfor uden betydning om aktivering medfører afløb til kloak.

Uddybende svar

Fradrag efter § 2a, stk. 5

Det fremgår af spildevandsbetalingslovens (lbk nr. 633 af 07/06/2010) § 2a, stk. 5, at vandafledningsbidraget for erhvervsejendomme fastsættes efter ejendommens vandforbrug fratrukket den vandmængde, der medgår til produktionen eller af anden grund ikke tilledes et spildevandsselskab.

Det fremgår af lovbemærkningerne, at for at opnå fradrag efter § 2a, stk. 5, skal erhvervsejendomme ved måling eller på anden vis dokumentere, at vandet ikke afledes til kloaksystemet.

Samme krav til dokumentation fremgår af vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 4.2.2.3:

”En forudsætning for fradraget er, at erhvervsvirksomheden kan godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget, på en måde som kommunalbestyrelsen kan acceptere”

(Det bemærkes, at det i dag er spildevandsselskabet og ikke kommunen, der har kompetencen til at acceptere)

Det er således bygherren, der skal bevise, at vandet fra tanken ikke afledes til spildevandsselskabet. Spildevandsselskabet kan dog næppe stille krav til dokumentationsmetoden, såfremt denne er saglig. For yderligere herom se DANVA udtalelse.

DANVA vurderer, at såfremt der foreligger tilstrækkelig dokumentation, har bygherren et ubetinget krav på fradrag. 

Det konkrete tilfælde

Eftersom der i det konkrete tilfælde er tale om en tank tilhørende et sprinkleranlæg, skal det understreges, at bygherren skal dokumentere, at tankens volume og aktivering i undtagelsessituationer har en sammenhæng. Det betyder, at bygherren skal godtgøre, at netop tankens volume er tilstrækkelig i forbindelse med brand eller ulykke, og at det alene er med dette formål, at tanken er etableret. Såfremt tanken har et yderligere formål, må der være dokumentation for omfanget af den kapacitet, der reserveres til sprinklerformål. For den resterende kapacitet må der så være en selvstændig vurdering af, om formålet med denne kapacitet er fradragsberettiget i medfør af § 2a, stk. 5.

Det fradrag, der kan opnås for tanken, kan alene opnås én gang. Såfremt der sker aktivering af sprinkleranlægget, vil der opstå to situationer: enten genopfyldes tanken eller også sker der ikke genopfyldning.
Såfremt tanken ikke genopfyldes, vurderer DANVA, at spildevandsselskabet kan kræve betaling af vandafledningsbidrag svarende til tankens volume.
Hvis tanken derimod genopfyldes er det ikke muligt at opnå fradrag for genopfyldningen, da tankens indhold jo allerede har været afledt til kloak. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med ”forureneren betaler”-princippet.

DANVA anbefaler i øvrigt, at spildevandsselskabet får ovenstående dokumenteret og gjort klart over for bygherren. Ved dokumentation kan fremtidige problemer forebygges og spildevandsselskabet har et grundlag for at sikre, at lighedsprincippet iagttages i forhold til lignende tilfælde med andre kunder i vandselskabet.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.