Spørgsmål

Er det tilladt at lede vand fra omfangsdræn til spildevandskloak?

DANVAs vurdering

Det er ikke tilladt at lede vand fra omfangsdræn til spildevandskloak.

Uddybende svar

Vand fra et omfangsdræn anses som hørende til samme kategori som tag- og overfladevand og ikke hus- eller industrispildevand.

Dette fremgår bl.a. af spildevandsbetalingslovens § 2a, stk. 1, jf. stk. 2:

”For afledning til et spildevandsforsyningsselskab af spildevand, herunder filterskyllevand, kølevand og genanvendt tagvand, betales et årligt vandafledningsbidrag, jf. dog stk. 2 og § 2 b. Der betales endvidere vandafledningsbidrag for afledning af vand, der kan sidestilles med spildevand, herunder afværgevand, jf. dog § 2 b.
Stk. 2. For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn betales ikke vandafledningsbidrag.”

Ved fælleskloakering er spørgsmålet ikke relevant, da al spildevand afledes via det samme ledningssystem. Ved separatkloakering er der ingen praktisk årsag til at aflede vand fra omfangsdrænet via husspildevandsledningen fremfor regnvandsledningen.

I et opland, hvor der alene er spildevandskloakeret, må omfangsdræn ikke tilsluttes kloakken. Dette skal ses på baggrund af, at spildevandskloakering sker i oplande, hvor kommunen har vurderet at tag- og overfladevand, herunder vand fra omfangsdræn skal og kan håndteres af borgerne selv og ikke af spildevandsselskabet. Det kan f.eks. være sommerhusområder. I og med at spildevandsselskabet ikke skal modtage tag- og overfladevand i spildevandskloakerede oplande, er etablering og drift af kloaksystemet væsentligt billigere i disse oplande end i fælles- og separatkloakerede oplande, hvor der jo også skal håndteres tag- og overfladevand.

Ovenstående udelukker ikke teoretisk muligheden for, at en kommune og et spildevandsselskab lokalt i fællesskab kunne blive enige om, at et opland blev kloakeret således, at det udover hus- og industrispildevand også afledte vand fra omfangsdræn og ingen andre former for tag- og overfladevand.

Umiddelbart kender DANVA ikke til spildevandsselskaber, der har etableret en sådan form for kloakering i praksis. Hvis en kommune og et spildevandsselskab måtte vedtage en sådan kloakering, mener vi den skal fremgå meget klart i spildevandsplanen. Den vil jo ikke være i overensstemmelse med gængs praksis og det vil være vanskeligt for borgerne/kunderne at forholde sig til, hvad de må tillede og ikke tillede. At dette vil være vanskeligt for kunder at forholde sig til, er tydeligt efter det usædvanligt våde vejr dette efterår, der flere steder har medført, at kunder ulovligt har tilsluttet tag- og overfladevand til spildevandskloakker.

En sådan praksis ville også rejse spørgsmål om, hvad der vil skulle opkræves i tilslutningsbidrag, jævnfør betalingslovens § 2, stk. 6 og stk. 7.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.