Spørgsmål

Er det problematisk, når spildevandsselskabet ”rydder op” i forbindelse med separatkloakering, således at der kun etableres én spildevandsskelbrønd og én regnvandsskelbrønd, og ejendomme, der tidligere havde flere stik til fællesledningen, nu er pålagt alene at have ét stik?

DANVAs vurdering

I forbindelse med separatkloakering skal grundejerne selv bekoste og forestå de nødvendige ændringer af ledninger på egen grund. Det fremgår direkte af Vejledning til spildevandsbekendtgørelsen, at dette kan påbydes af kommunalbestyrelsen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 30. På den baggrund vurderer DANVA, at en oprydning – med undtagelse af helt særlige tilfælde - er uproblematisk. 

Uddybende svar

I Vejledning til spildevandsbekendtgørelsen (vej nr. 28, juni 2018) pkt. 7.5.2 fremgår følgende om ændringer af fysiske forhold ved spildevandssystemer:

”Når fælles kloakker ændres til separatkloakering, f.eks. ved renovering af afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledningen for tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets anlæg, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området.”

Når spildevandsselskabet separatkloakerer er det således grundejerne, der skal foretage og bekoste de nødvendige ændringer af egne stikledninger på grunden. Konkret kan dette blive omkostningsfuldt for grundejeren. DANVA vurderer på baggrund af den nævnte vejledning, at grundejeren må tåle de udgifter han påføres i denne forbindelse.

DANVA kan dog ikke udelukke, at der kan forekomme særlige tilfælde, hvor spildevandsselskabet - helt undtagelsesvist - på grund af forholdenes beskaffenhed, må acceptere to stikledninger. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at der gælder et lighedsprincip for spildevandsselskaber, hvorefter lige forhold skal behandles lige. Hvis spildevandsselskabet accepterer flere stikledninger til en ejendom på grund af særlige omstændigheder, skal det altså accepteres, at ejendomme med samme omstændigheder har flere stikledninger.  Det må bero på en konkret vurdering.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.