Spørgsmål

  • Hvad er vandselskabets forpligtelse, når det ikke er muligt for vandselskabet at tilslutte nye stik ved skel, fordi grundejerens ledning er i utilstrækkelig stand? 
  • Er vandselskabet skadevolder?

Svar

Vandselskabets forpligtelse er at bringe selskabets spildevandsanlæg i forsvarlig stand.

DANVA kan ikke ud fra det oplyste vurdere, hvorvidt vandselskabet er skadevolder, da flere faktorer har betydning for dette.

Uddybende svar

1. Indledningsvist bemærkes, at vandselskabet alene har pligt til at renovere og vedligeholde ledningsnettet frem til skel, jf. miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1121 af 03/09/2018) § 28, stk. 4. Grundejerne er forpligtet til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr 1469 af 12/12/2017) § 12.

Der er tale om en presserende situation, hvor der er et akut behov for udskiftning af ledningsnettet. Vandselskabet kan ikke fortsætte renovationsprojektet uden renovation af grundejernes ledninger.

2. DANVA anbefaler, at vandselskabet indgår en aftale med grundejerne om udskiftning af den del af ledningsnettet, der er nødvendig for tilslutning af vandselskabets nye ledninger.

Der bør i aftalen lægges vægt på de fordele grundejerne opnår ved renovation af egne ledninger. I aftalen bør endvidere vægtes synergi i forbindelse med den besparelse grundejerne kan opnå ved stordriftsfordele og i øvrigt administrative fordele. Det kan i den forbindelse være nyttigt, at vandselskabet indhenter et fælles tilbud fra en autoriseret kloakmester om renovation af alle de relevante matrikler.

Dertil anbefales, at det aftales, at renovationen sker i koordinering med vandselskabet for at opnå en effektiv og hurtigt tilslutning.

3. Såfremt grundejerne ikke indvilliger i dette, anbefaler DANVA, at vandselskabet retter henvendelse til kommunen som spildevandsmyndighed. Kommunen har mulighed for at påbyde grundejerne at foretage de nødvendige forbedringer af egne ledninger i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1, 1. pkt. Det er DANVAs umiddelbare vurdering, at betingelserne er opfyldt for udstedelse af et sådan påbud.

4. En anden løsning på problemet kunne eventuelt være en teknisk løsning, hvis det overhovedet er muligt.

5. Ud fra det oplyste kan DANVA ikke vurdere, hvorvidt vandselskabet er skadevolder, såfremt vandselskabet ikke forsøger at indgå aftale med grundejerne henholdsvis kommunen

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.