Spørgsmål

Kan der stilles krav til, at kunden skal forsikre minirenseanlæg i kontraktsligt medlemskab? Hvis ja, hvad er baggrunden herfor?

DANVAs vurdering

I både spildevandsbetalingsvejledningen og miljøstyrelsens standardkontrakt stilles der krav til, at minirenseanlæg skal holdes forsikret. Spildevandsbetalingsloven forholder sig derimod tavs herom. På denne baggrund vurderer DANVA, at der kan stilles krav til, at kunden skal forsikre sit minirenseanlæg i kontraktsligt medlemskab, selvom et sådant krav ikke direkte fremgår af lovens ordlyd.

Uddybende svar

Krav om forsikring?

Det fremgår ikke af spildevandsbetalingsloven (lbk nr. 633 af 07/06/2010), at et krav til forsikring af minirenseanlæg skal stilles, som betingelse for indgåelse af kontraktsligt medlemskab.

Derimod fremgår det af vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 12414 af 01/01/2001) pkt. 9.7.6, at

”Anlægget skal være forsikret mod brand og bør også være forsikret mod hærværk. Anlægget skal endvidere omfattes af øvrige forsikringer, der er tegnet for ejendommen”

Med ordlyden ”skal være forsikret” stilles der således et positivt krav til, at minirenseanlæg forsikres.

Modsat loven, som er bindende for spildevandsselskaber, har en vejledning alene vejledende karakter og er ikke bindende for spildevandsselskaber. Derfor kan det ikke sluttes, at det skal stilles som et krav, at minirenseanlægget forsikres. Derimod kan spildevandsselskaberne stille det som et legitimt krav i kontrakten netop, fordi et sådant krav fremgår af vejledningen.

I øvrigt fremgår det af § 11 i Miljøstyrelsens standardkontrakt om kontraktligt medlemsskab, at anlægget skal være forsikret. Standardkontrakten fremgår af bilag 2 i vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg.

På denne baggrund mener DANVA, at spildevandsselskabet kan stille krav om, at grundejeren forsikrer sit minirenseanlæg i forbindelse med indgåelse af kontraktsligt medlemskab.

DANVA vurderer, at hvis spildevandsselskabet vælger at stille krav om forsikring i forbindelse med indgåelse af kontraktsligt medlemskab, har grundejeren ikke krav på et bedre tilbud. Kunden må herefter finde sin egen løsning, hvis han ikke vil acceptere vilkåret.
Det skal i den forbindelse nævnes, at spildevandsselskabet er underlagt et lighedsprincip, hvorfor der ikke må ske vilkårlig og usaglig forskelsbehandling af spildevandsselskabets kunder. Der er med andre ord krav om konsekvens i spildevandsselskabets behandling af sine kunder.

Tegning af forsikring

I § 11 i Miljøstyrelsens standardkontrakt om kontraktligt medlemskab er der retningslinjer for processen vedrørende tegning af forsikring mv.

Baggrunden for kravet

Kravet er ikke omtalt i lovbemærkningerne. Hensynet bag er formentlig, at det er for risikofyldt for spildevandsselskabet at stå for drift og vedligeholdelse af et anlæg, som ejes af grundejeren, der ikke er forsikret. Kravet er en fordel for spildevandsselskabet, der herved holdes skadesfrit.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.