Spørgsmål

  1. En ejendom ønsker et ekstra spildevandsstik. Kan spildevandsselskabet kræve at ejer selv bekoster stikket og at forsyningen herefter ejer stikket?
  2. Er spildevandsselskabet berettiget til at opkræve et ekstra fast vandafledningsbidrag – eller er det kun muligt for stik som spildevandsselskabet har bekostet?

Svar

  1. Nej.
  2. Det følger af besvarelsen til spg. 1, at spildevandsselskabet finansierer og ejer stikket. Da det ikke er muligt, at få grundejer til at finansiere et nyt stik, samtidig med at spildevandsselskabet har ejerskab til stikket, vil der heller ikke kunne opkræves et supplerende vandafledningsbidrag herfor. Men hvis spildevandsselskabet selv har bekostet stikket og spildevandsselskabet ejer dette, kan der opkræves supplerende fast bidrag.

Uddybende svar

Ad. 1:

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1 (lbk nr. 1218 af 25/11/2019), er et spildevandsselskab forpligtet til at forsyne ejendomme i spildevandsselskabets kloakeringsområde. Forsyningspligten indebærer ifølge § 28, stk. 4, at spildevandsselskabet skal føre stikledning frem til grundgrænsen, dvs. skelgrænsen. I spørgers eksempel, har spildevandsselskabet opfyldt forsyningspligten, idet ejendommen allerede er tilsluttet. Da forsyningspligten er opfyldt, kan spildevandsselskabet ikke pålægges at etablere et nyt spildevandsstik i den modsatte ende af grunden.

Spildevandsselskabet kan dog vælge at etablere et ekstra spildevandsstik. I denne situation, vil der ifølge betalingslovens (LBK nr. 553 af 24/04/2020) § 2, stk. 1, 2. pkt., ikke kunne opkræves et tilslutningsbidrag. Spildevandsselskabet skal være opmærksom på, at overholde det såkaldte ligebehandlingsprincip, som indebærer, at alle forbrugere i samme situation skal behandles ens.

Det følger heraf, at der skal gælde de samme vilkår for forbrugerne, for at få tilbud om etablering af ekstra stik.

I spildevandsbekendtgørelsens (BEK nr. 2292 af 30/12/2020) § 12, stk. 1, står følgende:

”Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. lovens § 28, stk. 4.”

Denne bestemmelse fastslår, at ejendommens grundgrænse udgør grænsefladen mellem spildevandselskabets og private kloakstikledninger. Etableres der et nyt spildevandsstik, kan grundejer således kun pålægges at bekoste den del af spildevandsstikket, som denne ejer, dvs. den del af kloakledningen, der befinder sig på grundejers side af grundgrænsen. Spildevandsselskabet skal bekoste den del af spildevandsstikket, som befinder sig på den anden side af grundgrænsen, og som selskabet ejer. Ejerskab og finansiering følges således ad.

Ad. 2:

Ifølge betalingslovens § 2 a, stk. 1, skal der betales et årligt vandafledningsbidrag for afledning af spildevand til et spildevandsselskab. Vandafledningsbidraget kan ifølge § 2 a, stk. 7, opdeles i en fast og variabel del. Den faste del af bidraget opkræves pr. stikledning frem til en ejendoms grundgrænse, hvorimod den variable del beregnes som vandforbruget multipliceret med de af spildevandsselskabet fastsatte og af kommunalbestyrelsen godkendte kubikmetertakster.

Indførelsen af det faste bidrag i år 2000, bliver i lovforarbejderne begrundet med, at vandselskabernes samlede faste udgifter ikke altid kan dækkes gennem småforbrugeres betaling af deres vandforbrug. Det er derfor nødvendigt med et fastbidrag ”pr. stikledning”. To stikledninger medfører flere udgifter for vandselskabet end én stikledning – også hvor stikledningerne går ind til den samme ejendom. Der skal således opkræves 2 x fast bidrag, hvis spildevandsselskabet vælger at etablere et ekstra stik. Det variable bidrag påvirkes derimod ikke af, at der er to stikledninger.  

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.