Spørgsmål

Skal der betales vandafledningsbidrag af den samlede vandmængde, der afledes fra en åben vaskeplads (dvs. uden tag) for biler? Det afledte vand er en blanding af vand fra vandforsyningen og regnvand.

DANVAs vurdering

Der skal betales vandafledningsbidrag af den samlede vandmængde.

Uddybende svar

a) Det er betalingslovens §§ 2 a. og 2 b., der regulerer, hvad der skal betales vandafledningsbidrag for og hvornår der kan ske fritagelse eller nedsættelse i forhold til betaling af vandafledningsbidrag. Det følger af § 2, stk. 4, at vandafledningsbidraget som udgangspunkt fastsættes efter vandforbruget. I den konkrete sag er det oplyst, at der er tale om vand fra en åben vaskeplads (dvs. uden tag). Vandet er en blanding af regnvand og vand fra vandforsyningen, der bruges til at lave vaskevand. Efter det oplyste afledes al vandet til et fællessystem.

b) Efter lovens § 2 a. stk. 6, skal der også betales vandafledningsbidrag for vand, der afledes, uden der har været et vandforbrug. Vandafledningsbidraget beregnes ud fra den afledte vandmængde. I lovbemærkningerne til § 2 a. stk. 6, står der: Bidraget fastsættes ved måling af den afledte vandmængde, men kan hvor måling ikke er mulig, fastsættes på baggrund af et skøn. Hvis der i denne situation tillige er et forbrug af vandforsyningsvand på ejendommen, beregnes vandafledningsbidraget på baggrund af den samlede tilledte vandmængde.

c) Det følger af § 2 a. stk. 2, at der ikke betales vandafledningsbidrag af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes og vand fra omfangsdræn.

d) Det følger af ovenstående punkter, at der skal betales vandafledningsbidrag af det vandforsyningsvand, der bruges på vaskepladsen. Spørgsmålet er, om der skal betales vandafledningsbidrag af det regnvand, der falder på vaskepladsen og ledes til kloakken?

e) I vurderingen af den aktuelle sag antages det, at regnvandet fra den åbne vaskeplads indeholder andre stoffer end regnvand sædvanligvis gør ved afstrømning fra befæstede arealer. Denne antagelse er en afgørende forudsætning for, at de juridiske vurderinger er korrekte.

f) Det følger af spildevandsbekendtgørelsens § 4, stk. 3.: Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning.
I vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen står der under pkt. 2.1.3:
Tag- og overfladevand er efter bekendtgørelsens § 4, stk. 3 regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, … Vand fra vaskepladser, oplagspladser og lignende falder således ikke ind under definitionen, idet vandet tilføres andre stoffer end ved afstrømning på veje og parkeringspladser. …

Konklusion
På baggrund af det der står i gældende regler og vejledninger, konkluderes det, at der skal opkræves vandafledningsbidrag for den samlede afledte vandmængde fra vaskepladsen – dvs. det brugte vandforsyningsvand og det regnvand, der afledes fra vaskepladsen. Hvis det ikke er muligt at måle den samlede vandmængde, kan der efter betalingsloven og betalingsvedtægten skønnes, hvor meget regnvand, der afledes fra vaskepladsen.
Ved en konkret vurdering skal også forsyningens vedtægter inddrages som element.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.