Spørgsmål

Skal der opkræves tilslutningsbidrag for en række hytter, der løbende over de seneste 40 år er blevet tilsluttet kloak, på en erhvervsejendom og en boligejendom tilhørende en svæveflyveklub i landzone, hvor spildevandsselskabet kun har været vidende om, at der er opkrævet bidrag for en toiletbygning, opført på erhvervsejendommen i 1976?

Svar

Der skal opkræves supplerende tilslutningsbidrag for erhvervsejendommen og tilslutningsbidrag for boligejendommen.

Tilslutningsbidragene bør være mindre end standardtilslutningsbidragene for henholdsvis bolig og erhverv. Se her..

Uddybning

1. Jævnfør lokalplanen fra 2015 er det to ejendomme i landzone – matrikel 3z og 1ak – der afleder spildevand (dog ikke tag- og overfladevand) til vandselskabets kloak og som forventes også fremadrettet at aflede til kloak. Det er uvist, om matrikel 12k skal tilsluttes kloak. I det følgende lægges det til grund, at 12k ikke skal tilsluttes. Det lægges endvidere til grund, at der er tale om to selvstændige ejendomme efter udstykningsloven.

Matrikel 3z har og får efter lokalplanen en række anvendelser, der medfører, at den efter betalingsloven klart er defineret som en erhvervsejendom i landzone. Matrikel 1ak anvendes – og skal fremadrettet anvendes – til overnatningsfaciliteter i form af weekendhytter og til telte og camping. Ud fra det oplyste om matriklens anvendelse, størrelsen af arealet anvendt til hytter som er markant større end arealet anvendt til telte og camping, er det DANVAs vurdering, at matrikel 1ak er en boligejendom i betalingslovens forstand.

De nævnte matrikler og lokalplanområdet er efter det oplyste ikke med i spildevandsplanen.

2. Med hensyn til afledningen af spildevand fra matriklerne fremgår det af materialet fra planlægningsmødet i 1972, at spildevand fra toiletter mv. skal afledes til det offentlige kloaksystem (i dag vandselskabets kloaksystem) og at der er mulighed for udbygning med 10 – 20 huse og toiletbygning.

I lokalplanen fra 1992 fremgår det, at det er fælles for alle overnatningsmuligheder, at toiletter og bad er samlet i en fælles bygning, således, at der ikke skal kloakeres i stort omfang og fordi der ikke skal være tale om et egentligt sommerhusområde.

I den nyeste lokalplan fra 2015 lægges der op til, at der kan blive øget spildevandsafledning fra toiletter mv. og at afledningen til enhver tid skal ske på de respektive ledningsejeres betingelser. Det skal vurderes, om der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Der lægges ikke op til, at tag- og overfladevand skal afledes til kloak.

Det fremgår endvidere af materialet, at grundejeren af de nævnte matrikler selv har etableret kloaksystemer på matriklerne herunder en lang, tryksat kloakledning, der er tilsluttet vandselskabets kloaksystem. Vurderet ud fra bilagsmaterialet er kommunen kun i begrænset omfang blevet orienteret af grundejer om den bebyggelse, som grundejeren har tilsluttet kloaksystemet, jævnfør de få bygningsattester/byggetilladelser/byggeansøgninger der er givet i forhold til det faktiske antal hytter, grundejeren har tilsluttet kloak.

3. De betalingsmæssige forhold er nævnt i bilaget fra planlægningsmødet mellem kommunen og grundejeren i 1972 og i en mailudveksling mellem grundejer og kommunen i februar 2015. Ifølge nævnte mailudveksling vil kommunen lade det være en sag mellem grundejeren og vandselskabet om, hvorledes de betalingsmæssige forhold skal være fremadrettet. Dette er også i overensstemmelse med de gældende regler efter betalingsloven, hvorefter det er vandselskabet, der langt overvejende har kompetencen til at beslutte betalingsbetingelser i forhold til selskabets kunder.

For så vidt angår betalingsforholdene aftalt på planlægningsmødet i 1972, bemærker DANVA, at sådanne aftaler har en begrænset retsvirkning i forhold til betalingsbetingelserne under de nugældende regler. Dette følger af betalingslovens § 11 og punkt 10.5 i vejledningen til betalingsloven. Der er ikke noget i hverken aftalen eller betalingsloven der taler for, at aftalen fra 1972 indebærer, at grundejeren kan undlade at betale tilslutningsbidrag til kommunen/senere vandselskabet for al tid og evighed. Det følger af betalingslovens § 2, stk. 1, at der ikke kan opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet et vandselskabs kloak eller pålignet et tilslutningsbidrag, medmindre der i det konkrete tilfælde er tale om supplerende tilslutningsbidrag i forbindelse med boligejendomme, erhvervsejendomme eller ved tilslutning af tag- og overfladevand, efter bestemmelserne i § 2, stk. 4, 5 og 7. Som det fremgår af de følgende punkter, er det DANVAs vurdering, at den konkrete sag falder ind under betalingslovens § 2, stk. 1 – stk. 5.

4.  I den konkrete sag er grundejerens kloaksystem omfattet af bestemmelserne om andre spildevandsanlæg efter betalingslovens § 5. Dette følger af, at grundejerens kloaksystem/trykledning modtager spildevand fra to ejendomme (matriklerne 3z og 1 ak), samt at det er grundejerens trykledning, der afleder spildevandet til vandselskabets kloakker. Vandselskabet har således ikke ført stikledning frem til grundgrænserne til de nævnte to ejendomme.

Det følger af § 5, stk. 3, at ejendomme, der afleder til et ”andet” spildevandsanlæg (herunder kloaksystem), der er tilsluttet til vandselskabets kloaksystem skal betale tilslutningsbidrag i overensstemmelse med betalingslovens § 2. Dermed er disse ejendomme også omfattede af bestemmelserne om supplerende tilslutningsbidrag, jævnfør punkt 3.

5. I det følgende giver DANVA sine overordnede vurderinger af betalingsforholdene for de to ejendomme

Matrikel 3z

Jævnfør ovenstående vurderer DANVA, at denne ejendom efter betalingsloven har status som erhvervsejendom i landzone, der afleder til et ”andet” spildevandsanlæg og derfor skal betale supplerende tilslutningsbidrag efter betalingslovens § 5, stk. 3 og § 2, stk. 1 og stk. 5. Som det fremgår af forhistorien er der meddelt tilladelse til tilslutning til kloak i 1976 for en toiletbygning på matrikel 3z. Efter det oplyste, er der ikke givet tilslutningstilladelse til andre bygninger på denne matrikel. I stedet skal spildevand fra sådanne bygninger afledes til samletank eller nedsives.

Det er ikke muligt for DANVA at lave den egentlige beregning af det supplerende tilslutningsbidrag, men beregningen bør ske efter følgende principper, jævnfør betalingsloven:

a) I og med der er meddelt tilladelse til tilslutning af toiletbygningen og denne er tilsluttet, skal arealet af denne bygning ikke indgå i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget. Hvis der skulle være andre bygninger, der opfylder disse betingelser ville dette også gælde for disse bygninger inden for en frist på 3 år, jævnfør b) om forældelse.

b) Arealet af de øvrige tilsluttede hytter skal indgå i beregningsgrundlaget i det omfang, tilslutningen er sket inden for fristerne i forældelsesloven. Efter punkt 3.1 i vandselskabets betalingsvedtægt forfalder tilslutningsbidrag til betaling, når vandselskabet har ført stikledning til ejendommens grundgrænse.

Det er dog noget andet, der gælder, når der som i den konkrete sag er tale om ejendomme, der tilsluttes et andet spildevandsanlæg, der er tilsluttet vandselskabets kloaksystem, jævnfør nævnte betalingsvedtægts punkt 3.5.4 og betalingslovens § 5, stk. 3. I dette tilfælde vurderer DANVA, at muligheden for at påligne tilslutningsbidrag begynder at forfalde fra det tidspunkt, hvor kommunen har givet tilladelse til den pågældende bebyggelse (hytte eller andet), som er tilsluttet kloak. Hvis der ikke er givet en tilladelse, må det skønnes, hvornår bebyggelsen er opført.

Den almindelige forældelsesfrist for at gøre krav gældende er 3 år, jævnfør forældelseslovens § 3, stk. 1.  Det følger af § 3, stk. 2, at hvis fordringshaver (i dette tilfælde vandselskabet) er ubekendt med fordringen (i dette tilfælde tilslutningsbidraget), regnes den 3 årige forældelsesfrist først fra den dag, da fordringshaveren fik kendskab til fordringen eller burde have fået kendskab til fordringen. Dog kan forældelsen efter § 3, stk. 2, nr. 4 senest indtræde 10 år efter, der er givet tilladelse til bebyggelsen/bebyggelsen er tilsluttet. I det konkrete tilfælde er det DANVAs umiddelbare vurdering, at det ikke er den almindelige forældelsesfrist på 3 år efter § 3, stk. 1, der finder anvendelse men de nævnte forældelsesfrister efter § 3, stk. 2 og stk. 3, nr. 4. Begrundelsen for dette er, at grundejeren af 3z efter det oplyste kun har fået tilladelse til tilslutning af toiletbygningen til kloak, og at det af de foreliggende byggetilladelser fremgår, at spildevandet fra hytterne skal bortskaffes på anden vis end ved tilslutning til kloak. Dette til trods har den opdaterede kloakplan dokumenteret, at grundejer har tilsluttet adskillige hytter til kloak. Det kan næppe siges, at vandselskabet burde have kendt til dette.

c) Jævnfør betalingslovens regler og vejledningens retningslinjer skal der skønnes en bebyggelsesprocent for 3z, hvor selve svævefly landingsbanen er beliggende. DANVA kan ikke udtale sig om, hvad en rimelig bebyggelsesprocent vil være i dette tilfælde.

d) I og med at betalingslovens § 5, stk. 3 er en del af grundlaget for beregning af supplerende tilslutningsbidrag i den konkrete sag, følger det af retningslinjerne i punkt 7.2.1 i vejledningen til betalingsloven sammenholdt med de konkrete forhold i den konkrete sag, at der ikke bør pålignes et fuldt standardtilslutningsbidrag efter betalingslovens § 2, stk. 3. Det fremgår blandt andet at:

bidragets størrelse bør fastsættes således, at ejerne af det private spildevandsanlæg ikke stilles økonomisk anderledes end kloakforsyningens øvrige brugere.

Grundejeren bekoster et ret omfattende kloaksystem på matrikel 3z. Særligt når der også tages højde for den lange trykledning. Dette taler for, at det supplerende tilslutningsbidrag skal være mindre end standardbidraget.

e) Tilslutningsbidraget kan både omfatte bebyggelse, der er tilsluttet kloak og bebyggelse, der skal tilsluttes kloak, se punkt 6 herunder om kommunen og spildevandsplanen.

Matrikel 1ak

Vurderingerne under punkterne b) (forældelsen) og d) (reduceret tilslutningsbidrag) for matrikel 3z finder også anvendelse for matrikel 1ak. Det er dog følgende forskelle:

a) Jævnfør punkt 1 vurderes det, at matrikel 1ak har status som en boligejendom efter betalingsloven og der skal således pålignes tilslutningsbidrag efter betalingsloven § 2, stk. 3. Dvs. pr. hytte i den konkrete sag. Efter det oplyste foreligger der til forskel fra 3z ikke nogen tilladelse til afledning til kloak for matrikel 1ak.

b) For matrikel 1 ak er det væsentligt, at tilslutningsbidraget både omfatter eksisterende og kommende tilsluttet bebyggelse, da betalingsloven kun giver mulighed for opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag fra boligejendomme i forbindelse med udstykning, jævnfør § 2, stk. 2.

c) Da trykledningen til vandselskabets kloaksystem er beliggende på 3z, bør det tinglyses på matriklerne/ejendommene 1ak og 3z, at 1ak har ret til at aflede sit spildevand til vandselskabets kloaksystem via kloaksystemet på 3z. Derved er der styr på ansvarsforhold, hvis der i fremtiden kommer forskellige ejere af de to matrikler og der kan ikke opstå tvivl om, at vandselskabet har opfyldt sin forsyningsforpligtelse i forhold til 1ak. Hvis der kommer forskellige ejere, bør der også oprettes et spildevandslav, jævnfør § 5, stk. 3 i spildevandsbekendtgørelsen.

6. Kloakplanen fra april 2015 viser, at der er tilsluttet mere bebyggelse på de to matrikler, end det fremgår af tilladelser fra kommunen og i den kommunale planlæg. Der er behov for, at kommunen snarest muligt laver tillæg til spildevandsplanen om, hvorledes afledningsforholdene fra de to matrikler skal være, således at der er styr på spildevandet i forhold til hygiejne og miljøhensyn og at vandselskabet har et kvalificeret grundlag at opkræve tilslutningsbidrag på.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.