Spørgsmål

  1. Kan en spildevandsforsyning afbryde for forsyningen, når der er tale om opkrævning af restancer (altså før sagen sendes til Gældsstyrelsen/privat inkasso), og gælder dette alle produkter, der er omfattet af spildevandsområdet, herunder tømning af samletank?
  2. Er kloaktilslutning stadig et fortrinsberettiget krav eller hvad gælder der på dette område vedr. den fortsatte inddrivelse?

DANVAs vurdering

  1. Det er ikke muligt at lukke for spildevandsforsyningen ved manglende betaling af denne service. Vandforsyningen må heller ikke afbrydes grundet manglende betaling for spildevandsforsyningen til et selskab, der er selskabsretligt forbundet med vandforsyningen.
  2. Der er ingen fortrinsret tilknyttet servicen fra vandselskaberne.

Uddybende svar

Ingen lukning af spildevandsservicen

Situationen er anderledes for spildevandsforsyningen end for vandforsyningen, hvor der – såfremt det er hjemlet i regulativet/leveringsvilkår – er mulighed for at lukke for vandet. DANVA har således hidtil ikke anbefalet en lukning af servicen fra spildevandsforsyningen, hvis en kunde ikke betaler sine løbende bidrag. Der kan opstå såvel miljø- som sundhedsmæssige problemer, som sandsynligvis vil kunne resultere i påbud og måske straf.

Bemærk venligst i den forbindelse at der ikke er hjemmel i hverken vandforsyningsloven eller vandsektorloven til, at vandforsyningen kan lukke for vandet ved manglende betaling for andre ydelser, eksempelvis manglende betaling for spildevandsforsyning, der evt. måtte være selskabsretligt forbundet med vandforsyningen. Miljøministeriet udtalte sig herom 25/03/2013 (jnr. BLS-401-00535).

Der er kommet en ændring i inddrivelsesloven, som giver de kommunalt ejede spildevandsforsyninger andre redskaber. Det bemærkes i den sammenhæng, at valget mellem Gældsstyrelsen som inddrivelsesmyndighed eller privat inkasso, hviler på ændringen i inddrivelsesloven (lov nr. 1574 af 27/12/2019), som giver kommunale forsyninger mulighed for at fravælge Gældsstyrelsen som inddrivelsesorgan til fordel for privat inddrivelse gennem fogedretten. Dette valg skulle senest være truffet d. 1/7/2020 og gælder kun fremtidige fordringer, dvs. fordringer der ikke allerede er oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Ingen fortrinsret

Der er ingen fortrinsret tilknyttet servicen fra vandselskaberne. Det gælder såvel tilslutningsbidrag som de løbende bidrag mm.

Tidligere var fortrinsretten for bidrag tilknyttet § 10 i betalingsloven (lbk nr. 553 af 24/04/2020), men denne bestemmelse er ophævet. Enhver fortrinsret kræver en eksplicit hjemmel – og en sådan findes ikke ift. tømningsordninger. Altså er vi tilbage til at bruge SKAT eller privat inddrivelse.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.