Spørgsmål

I hvilket omfang er spildevandselskabers forpligtet til at aflede fra stueplan?

DANVAs vurdering

Forpligtelsen er sparsomt omtalt i gældende regler og retningslinjer. I en klagesag støttes forpligtelsen på følgende:
- ligheds/solidaritetsprincippet. Betalingsloven bygger på solidaritetsprincippet (se pkt. 2.1.4 i vejledningen til betalingsloven)

Det fremgår endvidere pt. 1.6 i vejledningen til betalingsloven:
I den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation, og at det som led i kloakforsyningens forsyningspligt er kloakforsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

Indenrigsministeriet har bekræftet forpligtelsen.