Spørgsmål

I hvilket omfang er spildevandselskabers forpligtet til at aflede fra stueplan?

DANVAs vurdering

Forpligtelsen er sparsomt omtalt i gældende regler og retningslinjer. I en klagesag støttes forpligtelsen på følgende:
- ligheds/solidaritetsprincippet. Betalingsloven bygger på solidaritetsprincippet (se pkt. 2.1.4 i vejledningen til betalingsloven)

Det fremgår endvidere pt. 1.6 i vejledningen til betalingsloven:
I den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation, og at det som led i kloakforsyningens forsyningspligt er kloakforsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

Indenrigsministeriet har bekræftet forpligtelsen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.