Spørgsmål

1. Hvad er definitionen på en stikledning?
2. Hvad er indholdet af regler og retningslinjer for snitfladen mellem vejafvandingsanlæg og spildevandsanlæg?
3. Hvor er grænsefladen mellem spildevandsselskabets anlæg og vejanlægget i den konkrete sag?
4. Overtager spildevandsselskabet automatisk forpligtelserne for hovedvejkloakken, hvis det tilslutter denne til en privat matrikel?

DANVAs vurdering

1. En stikledning er den del af forbindelsen mellem afløbsinstallationen og hovedafløbssystemet, der er uden forgreninger.
2. Der er ingen regler om snitfladen mellem vejafvandingsanlæg og spildevandsanlæg. Der er heller ikke nogen entydige retningslinjer. De vejledende udtalelser der er, lægger op til, at vejafvandingsanlæg strækker sig fra og med vejriste til og med tilslutningspunktet (eventuelt grenrør eller påhug) på hovedafløbssystemet.
3. I den konkrete sag vurderer DANVA, at snitfladen mellem vejafvandingsanlægget og spildevandsselskabets anlæg er tilslutningspunktet ved hovedafløbssystemet, forstået som den del af det separerede hovedafløbssystem der afleder overfladevand/regnvand fra både veje og tilsluttede ejendomme.
4. Det forekommer umiddelbart at være i strid med spildevandsplanen og uden hjemmel i øvrigt, hvis kommunen forlanger, at spildevandsselskabet skal overtage hovedvejkloakken fra det private stik og nedstrøms.

Uddybende svar

1. Definition på stikledning
Stikledning er ikke defineret i regelgrundlaget. Men der er en definition på en stikledning i Dansk Standards Norm for afløbsinstallationer, 4. udgave af 3. juli 2009. På side 22 i normen kan man læse følgende:
Stikledning
”Administrativ betegnelse for den del af forbindelsen mellem afløbsinstallationen og hovedafløbssystemet, der er uden afgreninger. En stikledning kan yderligere være opdelt i en offentlig og en privat del. (Normalt ved grundens grænse)”

2. Indhold af regler og retningslinjer for snitfladen mellem vejafvandingsanlæg og spildevandsanlæg og 3. vurdering af snitfladen i den konkrete sag
a) Der er ikke ved lov, bekendtgørelse eller anden regel fastlagt, hvor snitfladen mellem vejafvandingsanlæg og spildevandsanlæg skal være. Det er Vejdirektoratets opfattelse, at kommunen for kommunale veje efter vejlovens § 10 er forpligtet til at ”holde sine veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver, herunder sørge for tilstrækkelig vejafvanding. Kommunen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på kommunens veje, og den afholder udgifterne hertil, medmindre andet er bestemt”. Se udtalelse fra Vejdirektoratet. Desuden står der under punkt 5 i en gammel – men stadig gældende - Cirkulæreskrivelse om administrationen af sager om afledning af vand fra veje (nr. 153 fra 1976):
”Afvandingssystemer i vejarealer projekteres og udføres ved vejbestyrelsens foranstaltning. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens og/eller vandløbslovens bestemmelser kræves kun for de dele, der vedrører spildevandsafledningen …”
Der er således ikke noget konkret om snitflader i vejloven eller den nævnte cirkulæreskrivelse.
b) Mere konkret om snitflader fremgår det af vejledende udtalelser fra både Vejdirektoratet og Naturstyrelsen, at det anses for hensigtsmæssigt, at afvandingsanlæg i vejen der kun afleder vejvand betragtes som værende vejanlæg og som en del af vejens udstyr. DANVA henviser til siderne 39 - 40 og B-16 i DANVA Vejledning nr. 83, Administrativ håndtering af vand- og kloakstikledninger. Der henvises også til punkt 4.2.6 Drift af vejafvandingsanlæg … i Naturstyrelsens Vejledning om tilknyttede aktiviteter. Se tillige anden vejledende udtalelse fra Vejdirektoratet.
c) I den konkrete sag indebærer vurderingerne under punkt a) og b), at DANVA mener, at ledningen der udelukkende fører vand fra de to vejbrønde og riste skal betragtes som en del af vejens udstyr frem til tilslutningspunktet på den planlagte regnvandshovedledning.
I forlængelse af de vejledende udtalelser fra Vejdirektoratet og Naturstyrelsen er det DANVAs opfattelse, at det er et hensigtsmæssigt og sagligt kriterium at tage udgangspunkt i at afvandingsanlæg, der kun afleder vejvand, er en del af vejens udstyr. Hvis det i stedet er et stikledningskriterium der lægges til grund, vil det være vejmyndigheden der afgør, hvor meget af vejens anlæg der tilhører spildevandsselskabet. Det er jo vejmyndigheden, der beslutter, hvor vejbrøndene skal være.

4. Der står intet i regelgrundlaget om, at et spildevandselskab overtager en ledning til afledning af vejvand nedstrøms, som følge af at en privat matrikel tilsluttes.
I det konkrete tilfælde er der desuden oplyst, at det fremgår af spildevandsplanen, at det pågældende område er spildevandskloakeret og at grundejerne bortskaffer overfladevand ved nedsivning. Der står intet om, at spildevandsselskabet er ansvarligt for håndtering af vejvand. Ej heller er det efter det oplyste dokumenteret, at spildevandsselskabet (tidligere kloakforsyningen) har været involveret i tilslutningen af den pågældende ejendom .

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.