Spørgsmål

Hvor lang en påbudsfrist skal/bør der gives i forbindelse med påbud om separatkloakering? Gælder der en almindelig påbudsfrist?
 

DANVAs vurdering

Der gælder ikke en almindelig påbudsfrist ved påbud om separatkloakering. En række forsyninger opererer almindeligvis med en frist på 6 måneder, medens andre opererer med frister på 8 eller 12 måneder.
 
Uddybende svar
Reglerne vedrører kommunens adgang til at give påbud og fristerne herfor fremgår af Miljøbeskyttelsesloven (lbkg. nr. 879 af 26/06/2010 med senere ændringer).
Miljøbeskyttelseslovens (MBL) § 30 har følgende ordlyd:
 
”Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.”
 
Et påbud efter MBL, herunder MBL § 30, skal meddeles skriftligt til adressaten, jf. MBL § 74, stk. 1, og indeholde en frist for efterkommelse, jf. MBL § 78, stk. 1.
Det fremgår imidlertid ikke af MBL, hvad fristen for efterkommelse af påbuddet bør/skal være. Derimod fremgår det af punkt 2.3.2. i Miljøstyrelsens vejledning til håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven, at:
 
”Fristen bør afvejes dels efter karakteren af de forureningsmæssige forhold, dels virksomhedens tidsmæssige mulighed for at iværksætte foranstaltningerne”
 
Fristens længde skal således være tilstrækkelig til, at adressaten (kunden) har mulighed for at iværksætte og færdiggøre de nødvendige foranstaltninger, eksempelvis separatkloakering.
 
Det er imidlertid forskelligt, hvor lang en frist de forskellige kommuner fastsætter for efterkommelse af et påbud om separatkloakering. Enkelte kommuner (Aarhus, Viborg, Kalundborg) opererer typisk med en frist på 6 måneder, medens andre kommuner opererer med en frist på 8 måneder (Lejre Kommune) eller 12 måneder (Silkeborg Kommune). Fristerne fremgår af de respektive kommuners hjemmesider. I sager der har været indbragt for de danske domstole, er der idømt bøder for manglende efterkommelse af frister på mellem 7-12 måneder, og fristerne er dermed ikke er blevet tilsidesat.
 
Det er således ikke muligt at entydigt at udtale sig om, hvad fristen skal eller bør være, men ud fra ovenstående er det dog DANVAs vurdering, at der ikke er noget til hinder for, at der fastsættes en frist på 6 måneder. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.