Spørgsmål

Boligenhederne i en række andelsforeninger er siden 2007 ulovligt og i strid med ” ”Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for forsyningsselskaber mv.” blevet opkrævet et fast bidrag for stikledninger. 1) Er der mulighed for at omdøbe ”det faste bidrag” til et administrationsbidrag og fortsat opkræve det pr. boligenhed? Og 2) er fordringerne forældet?

DANVAs vurdering

1) DANVA vurderer, at det ikke er muligt at omdøbe ”det faste bidrag” til andet, og derefter opkræve et tilsvarende beløb under anden betegnelse.
2) Fordringer der er forfalden senere end tre år før kravets fremsættelse er forældet, medens fordringer forfalden tidligere end tre år før kravets fremsættelse skal tilbagebetales.

Uddybende svar

1) Omdøbning af fast bidrag
Ulovligheden af forsyningsvirksomheden praksis med opkrævning af faste bidrag er ubestridt. Det kan herefter ikke antages, at være muligt for forsyningen at omdøbe dette til administrationsbidrag og fortsætte sin praksis uændret, idet at det reelt ville være omgåelse af loven. Det fremgår endvidere af pkt. 2.1.5. i Miljøstyrelsen Vejledning Nr. 3 2001 om Betalingsregler for spildevandsanlæg, at der alene kan opkræves tilslutnings-, vandafledningsbidrag, vejbidrag og at eventuelle særbidrag til dækning af kloakforsyningens udgifter (herunder administrationsbidrag) skal være indeholdt heri.
Der er således ikke grundlag det faste bidrag under anden betegnelse.

2) Forældelse
Den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov (lov nr. 522 af 06/06/2007) i kraft, som medførte nye generelle forældelsesfrister. Efter § 30, stk. 1, 1. pkt., finder loven også anvendelse på fordringer, der er stiftet inden d. 1. januar 2008 og ikke er forældet efter de gamle forældelsesregler.
Af hensyn til overskueligheden opdeles besvarelsen derfor i to afsnit, pkt. A) Fordringer der er forfalden senere end 3 år før kravets fremsættelse og pkt. B) Fordringer forfalden tidligere end 3 år før kravets fremsættelse men senere end 1. jan. 2008
Det i kursiv skrevne er citater fra www.retsinformation.dk.

A) Fordringer der er forfalden senere end 3 år før kravets fremsættelse
Disse fordringer forældes iht. den nye og gældende forældelseslov, hvoraf det af § 3, stk. 1, fremgår at ”Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Forældelsesfristen beregnes ”fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser” jf. § 2, stk. 1.
Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb” jf. § 2, stk. 2.

Ovenstående medfører, at de fordringer som kunden og boligenhederne har mod forsyningen, og som er forfalden senere end 3 år før kravets fremsættelse, ikke rammes af forældelsesfristerne og skal derfor tilbagebetales.

B) Fordringer forfalden tidligere end 3 år før kravets fremsættelse men dog senere end 1. jan. 2008
Disse fordringer falder udenfor 3 års fristen i § 3, stk. 1, og om, hvorvidt disse herefter kan kræves opfyldt må derfor vurderes iht. § 3, stk. 2, hvorefter at fristen beregnes fra det tidspunkt hvor fordringshaveren (kunden) fik eller burde have fået kendskab til fordringen.
Efter den gældende forældelseslov er det derfor afgørende, hvordan ”fik eller burde have fået kendskab til [fordringen]” skal fortolkes.

Det fremgår af Karnovs bemærkninger til bestemmelsen, at det i praksis er fastslået at suspensionsbestemmelsen finder anvendelse, hvor der er tale om uvidenhed om de faktiske omstændigheder, men kun undtagelsesvist, hvor der er tale om retsvildfarelser (forstået som uvidenhed om det det retlige grundlag for kravet, herunder lovændring). Ligesom det taler imod suspension, hvis begge parter har haft lige god mulighed for at bedømme kravet.

I dette tilfælde har kunden været viden om, at der blev opkrævet et fast bidrag, idet at det har fremgået af regningsspecifikationen.
Tilsvarende burde vandforsyningen være vidende om hvad der må og ikke må opkræves af de enkelte boligenheder.

Det er DANVAs vurdering, at idet fejlen skyldes en retsvildfarelse, og at såvel fordringshaveren som skyldneren havde haft lige god mulighed for at bedømme kravet, må kravet anses for forældet og således bortfaldet.

Konklusion:
Det er DANVAs vurdering, at det ikke er muligt for forsyningen at omdøbe det faste bidrag og fortsat opkræve de enkelte boligenheder et bidrag.
I forhold til forældelsen, vurderer DANVA, at den almindelige forældelsesfrist på tre år finder anvendelse på ovenstående problemstilling, og at forsyningen derfor forpligtet til at tilbagebetale ulovligt opkrævede afgifter der er forfalden senere end tre år før kravets fremsættelse, men for så vidt angår krav der er forfalden tidligere end tre år før kravets fremsættelse, er disse at betragte som bortfaldet.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.