Spørgsmål

Er en spildvandsforsyning forpligtet til at betale for justeringer af dæksler, når kommunen lægger nyt slidlag på vejene?

DANVAs vurdering

Det er DANVAs vurdering at forsyningen som udgangspunkt har pligt til at betale for justering af dækslerne.

Uddybende svar

Det fremgår af § 106 i lov om offentlige veje (lbk. nr. 1048, 2011), at det ledningsejeren som skal bære udgifterne, når der arbejdes på ledninger eller på kommuneveje i forbindelse med vejens regulering eller omlægning, medmindre andet er særligt bestemt ved overenskomst eller kendelse afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40.

Lægning af nyt slidlag vil efter DANVAs umiddelbare vurdering høre under ”vejens regulering eller omlægning”(også betegnet som ”vejformål”), hvorefter at forsyningen skal dække omkostninger forbundet med disse.

Indholdet af § 106 er også kendt som gæsteprincippet. Der kan læses mere om gæsteprincippet på Dansk ledningsejerforums hjemmeside – se: http://www.fuls.dk/gaesteprincippet/gaesteprincippetr.htm

Der er mange bemærkninger til vejlovens § 106 i Karnov. Af bemærkningerne fremgår det, at tolkningen af § 106 afhænger meget af de konkrete omstændigheder fra sag til sag. I og med de konkrete omstændigheder har så stor betydning for tolkningen af § 106, må ovenstående vurdering alene ses som udgangspunktet, og der må foretages en samlet vurdering i de enkelte, konkrete tilfælde.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.