Spørgsmål

1) Hvad kan grundejere gøre for at komme i forhandling med kommunen om vandselskabers overtagelse af andre (tidligere betegnet private) spildevandsanlæg? 2) hvor kan det påklages, hvis kommunen ikke beslutter, at vandselskabet skal overtage spildevandsanlægget?

DANVAs vurdering

1) Grundejerne kan henvende sig til kommunen. Det er dog uklart, om kommunen har kompetencen.
2) Det kan ikke påklages og måske har kommunen ikke kompetencen – jf. 1). Muligvis vil Naturstyrelsen dog give en udtalelse.

Uddybende svar

1) Der er forskellige tilkendegivelser om, hvorvidt det er vandselskaber eller kommuner, der har kompetencen til at afgøre, hvorvidt et (fælles) borgerejet spildevandsanlæg skal overdrages til et vandselskab. Ifølge Karnovs lovbemærkningerne til betalingsloven, er det vandselskabet – og ikke kommunen – der har beslutningskompetencen. Efter opfattelsen på s. 88 i Mogens Moes ”Spildevandsbetalingsloven” har kommunen beslutningskompetencen. De følgende betragtninger tager afsæt i, det er en kommunal kompetence.

Grundejerne kan henvende sig til kommunen, hvis de ønsker, at deres spildevandsanlæg skal skifte ejer, men dette indebærer ikke i sig selv retslige forpligtelser for kommunen til at foranstalte dette. Det er dog naturligvis en forudsætning, at det rent faktisk er grundejerne, der ejer spildevandsanlægget. Det er meget begrænset, hvad der står i regelgrundlaget om overtagelse. Der er kun få domme mv., der handler om selve overtagelsessituationen. Blandt disse kan nævnes U 1993.733 Ø. Hvis et spildevandsanlæg skifter status fra at være ejede af en/flere borger(ere) til at være ejet af et vandselskab, skal dette ajourføres i spildevandsplanen (tillæg eller ved en ny plan).

2) I første omgang mangler der klarhed over, hvor vidt der er tale om vandselskabets eller kommunens kompetence – jf. pkt. 1). Hvis kompetencen ligger hos vandselskabet, er der ingen klagemuligheder. Det følgende tager udgangspunkt i, at kompetencen ligger hos kommunen.
Kommunens afgørelser kan ikke påklages. Dette fremgår af betalingslovens § 8.

En mulighed kunne være at indbringe spørgsmålet for det kommunale tilsyn. Det kommunale tilsyn er ikke en klageinstans, men fører kun tilsyn med, om kommunerne overholder lovgivningen, og det beslutter selv, om det vil rejse en sag på baggrund af en henvendelse. Dette indebærer bl.a., at det kommunale tilsyn ikke behandler kommuners skønsmæssige afgørelser.

En anden mulighed er Folketingets Ombudsmand – men han beslutter også selv, om han vil komme med en udtalelse.

Som en tredje mulighed kunne der rettes henvendelse til Naturstyrelsen. Denne er dog heller ikke klageinstans og henviser netop derfor ofte i sine udtalelser til, at den kun kommer med generelle udtalelser om betalingsloven og ikke tager stilling i enkeltsager.