Spørgsmål

Kan grundejere få håndværkerfradrag i medfør af Bolig/jobordningen i 2016/2017 for:

  1. Kloakarbejder i kloakopland, på privat grund, både i forbindelse med separatkloakering og kloakering?
  2. Kloakarbejder i det åbne land, på privat grund i forbindelse med:
  • Private løsninger?
  • Kontraktligt medlemskab? 

      3. Når kloakarbejder på egen grund finansieres via afdragsordning?

DANVAs vurdering

  1. Håndværkerfradraget gælder for kloakarbejder på egen grund, både ved separatkloakering og kloakering.
  2. Der er mulighed for håndværkerfradrag for både private løsninger og i de situationer hvor der indgås kontraktligt medlemskab med spildevandsselskabet. Centralt for beregningen af fradraget er den omkostning, som grundejeren selv afholder.
  3. Fradrag i forbindelse med afdragsordninger afhænger af den enkelte skatteyders konkrete forhold, herunder overfor kontraktparten, som er spildevandsselskabet.

Uddybende svar

Spørgsmål 1 – Kloakering på privat grund (indenfor kloakopland)

I medfør af bolig/jobordningen er § 8V og medfølgende bilag 1 indført i ligningsloven, lov nr. 134 af 16/02/2016. Her er oplistet en lang række arbejder der gives fradrag for, herunder:  

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.

- Kloakarbejder på egen grund

- Udskiftning af kloakrør

- Fornyelse og etablering af dræn

- Udskiftning og etablering af opsamlingstank

- Nedsivningsanlæg

- Minirensningsanlæg

- Rodzoneanlæg

- Højvandslukkere

- Regnvandsfaskine

I forhold til det stillede spørgsmål, fremgår det således eksplicit af bilag 1, at kloakarbejder på egen grund er fradragsberettigede. Formålet med at medtage kloakarbejde på egen grund er dels miljøhensyn, hensyn til klimasikring og dels at motivere befolkningen til at vælge grønne og energirigtige løsninger.

Formålet med seperatkloakering er, at adskille regnvand og spildevand, både til gavn for miljøet og for at undgå overløb ved skybrud, separatkloakering har således også et klimasikringsformål.  Formålet med kloakering/tilslutning til kloak er at forbedre spildevandsrensningen til gavn for miljøet.

I ligningslovens § 8V finder man den bestemmelse, der hjemler fradraget. Det er ikke, i loven eller SKAT’s juridiske vejledning, præciseret hvad begrebet kloakarbejder på egen grund omfatter, derfor må man fortolke bestemmelsen bredt. Hvis man sammenholder formålet med fradragsretten og formålet med de nævnte kloakarbejder, kan man se at begge har til formål at klimasikre og beskytte milljøet. Ved at anvende en bred fortolknign kan det konstateres, at der for grundejeren vil være fradragsret i den skattepligtige indkomst, i medfør af bestemmelsen i Ligningslovens § 8V. Denne fradragsret gælder både udgifter afholdt til separatkloakering og kloakering.

Spørgsmål 2 – kloakering i det åbne land

  • Private løsninger

Ved en privat løsning uden for kloakopland forstås at grundejer afholder omkostning til afledningen af spildevandet. Afledningen foregår ved at der sker afledning til en bundfældningstank, herefter afledning til minirensningsanlæg og dernæst afledning til recipient, som fx kan være et vandløb. Ud fra den samme brede fortolkning som ovenfor, vil grundejeren kunne få fradrag for de omkostninger han har afholdt til etableringen af den private løsning samt forbedring af en allerede etableret løsning, i medfør af Ligningslovens § 8V.

  • Kontraktligt medlemskab

Et kontraktligt medlemskab har til formål at ligestille grundejere i det åbne land, med grundejere i kloakopland, økonomisk.  Hvis en grundejer har fået påbud om forbedret spildevandsrensning har spildevandsselskabet pligt til at tilbyde grundejeren kontraktligt medlemskab. Hvis grundejeren vælger denne løsning, så skal spildevandsselskabet sørge for at etablere og drive spildevandsrensningen på ejendommen. Grundejeren skal betale et tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag efter betalingslovens § 2 - § 2a, Lbk. Nr. 633 af 07/06/2010. Derudover skal grundejeren afholde udgiften til afledning fra ejendommen til bundfældningstanken, etablering af selve bundfældningstanken og afledning frem til minirensningsanlægget, dette følger af betalingslovens § 7a stk. 4. Derefter etablerer spildevandsselskabet minirensningsanlægget og afledningen til recipienten. Ved kontraktligt medlemsskab kan grundejeren få fradrag i den skattepligtige indkomst for den del af løsningen som han selv betaler, og altså ikke for hele løsningen.

Spørgsmål 3 – Afdragsordninger

Efter bekendtgørelse om afdragsordninger i forbindelse med spildevandshåndtering, Bek. Nr. 108 af 29/01/2015, skal spildevandsselskabet i visse situationer tilbyde en afdragsordning, til økonomisk trængte grundejere i forbindelse med udgiften til kloakering.

Når grundejeren vælger en løsning hvor denne ved betaling af hele beløbet på én gang, vil få fradrag i den skattepligtige indkomst for udgiften, er spørgsmålet om grundejeren også vil få fradrag, når denne benytter sig af en afdragsordning. Og i så fald, hvordan skal fradraget beregnes?

Spørgsmålet har ikke noget entydigt svar og det vil afhænge af helt konkrete omstændigheder hos den enkelte skatteyder, om der kan opnås fradrag.

Danva har været i kontakt med SKAT som har givet en generel vejledende udtalelse. Udgangspunktet er at fradragsretten opstår på betalingstidspunktet – altså når grundejeren faktisk har afholdt udgiften.Når afdragsordningen etableres direkte mellem spildevandsselskabet som udfører arbejdet og grundejeren, betaler grundejeren periodevis og fradragsretten opnås derfor også periodevis og forholdsmæssigt.

Hvis grundejeren låner pengene hos en tredjepart og betaler spildevandsselskabet på én gang, så opnås fradraget på tidspunktet for denne betaling.

Bemærk at afdragsmuligheden ikke eksisterer ved separatkloakering.

Konklusion

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der er gode muligheder for at hente et fradrag i forbindelse med kloakarbejder, i det omfang kloakarbejderne falder ind under bolig/jobordningens formål om miljøbeskyttelse og klimasikring. Der er således fuld adgang til fradrag for kloakarbejder på privat grund indenfor kloakopland, både når der er tale om etablering og forbedring. 

Når der er tale om kloakarbejder på privat grund, uden for kloakopland, er der mulighed for fradrag for hele udgiften til etablering og forbedring af en privat løsning. Hvis der etableres et kontraktligt medlemskab er der mulighed for, at få fradrag for den del af omkostningerne som grundejeren selv afholder.

Når kloakarbejder finansieres via afdragsordninger vil fradragsretten opnås på betalingstidspunktet. Dette tidspunkt afhænger af konkrete aftaleforhold, mellem grundejeren og spildevandsforsyningen. Danva anbefaler derfor at grundejeren selv tager kontakt til SKAT med henblik på at få klarlagt sine individuelle skattemæssige forhold.  

Bemærkninger

Afslutningsvist bemærkes følgende: Det er ikke muligt at fratrække materialer i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Det er derfor vigtigt at fakturaen er tydeligt opdelt mellem udførelse af arbejdet og materialer. Dernæst skal man være opmærksom på at den nuværende fradragsret gælder fra 1. januar 2016 og udløber pr. 31. december 2017 og derfor skal arbejdet være udført i denne periode. Dette fremgår af Ligningslovens § 8V stk. 2 nr. 5. Fakturaen kan godt udstedes og betales efter 31. december 2017, når blot selve arbejdet er udført i perioden.  Bemærk endvidere, at fradraget er et ligningsmæssigt fradrag på op til 12.000 kr. Derfor vil den kontante rabat for grundejeren ved en fuld udnyttelse af fradraget på 12.000 kr. være ca. 30 % af 12.000 kr. Hertil skal det nævnes, at fradragsretten gælder pr. person over 18 i hustanden, og som har bidraget til betaling af omkostningen.  

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.