Spørgsmål

Af Ejendomsskattelovens § 8 litra d fremgår muligheden for at fritage vandværker for grundskyld. Omfatter dette alene drikkevandsselskaber eller tillige spildevandsselskaber? Er der en brancheafklaring på det?

DANVAs vurdering

Det er efter DANVAs bedste vurdering, at Ejendomsskattelovens (lbk. nr. 1006 af 26/10/2009) § 8, litra d alene omfatter gas-, fjernvarme- og vandværker og ikke kan anvendes analogt på spildevandsselskaber.

Uddybende svar

Det i kursiv skrevne er citater fra www.retsinformation.dk
Det fremgår af Ejendomsskattelovens (ESL) § 8, litra d, at der af kommunalbestyrelsen kan meddeles fritagelse for grundskyld for ”Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder”.
Den nærmere definition af begrebet vandværker fremgår ikke af lovbekendtgørelsen. Ud fra bestemmelsens ordlyd, er det alene leverance af sådanne ydelser, der er omfattet af fritagelsen. Dette er i overensstemmelse med arten af de øvrige nævnte værker, gas- og fjernvarmeværker, der ligeledes alener foretager levering af gas hhv. fjernvarme til kunderne. Der er derfor ikke holdepunkter for at foretage en udvidende fortolkning af dette begreb til også at omfatte spildevandforsyning. 

ESL § 8, litra d, er samtidig en undtagelsesbestemmelse, hvorfor den skal fortolkes indskrænkende ift. de juridiske fortolkningsprincipper, således at bestemmelsen og opremsningen må anses for udtømmende og følgelig analogt uanvendelig på andre typer af værker og forsyningsvirksomheder. Et yderligere holdepunkt herfor kan findes i CIR nr. 80 af 31/03/1962, afsnit f, in fine, hvorefter at bestemmelsen ikke kunne anvendes analogt på værker der producerer fjernvarme, idet den daværende bestemmelse ikke nævnte fjernvarmeværker men alene el-, gas- og vandværker.
Foruden muligheden for grundskyldsfritagelse efter ESL § 8, litra d, er der obligatorisk grundskyldsfritagelse for ”staten, regionerne eller kommunerne tilhørende ejendomme” efter § 7, stk. 1, litra b. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke for kommunalt ejede aktie- og anpartsselskaber, jf. Ib Kok Hansen og Maria Wegener-Petersen, De kommunale skattelove, 2. udg., s. 116, idet at disse betragtes som selvstændige juridiske retssubjekter og følgelig skattepligtige. Det må imidlertid bero på en konkret vurdering om, hvorvidt kommunalt ejede aktie- og anpartsselskaber kan fritages for grundskyld, hvor der bl.a. kan lægges vægt på om formålet med driften er at opnå et overskud. I modsætning til aktie- og anpartsselskaber, kan vand- og spildevandsselskaber stiftet som interessantskaber, dog fritages for grundskyld, når disse er 100 % kommunalt ejede (af én eller flere kommuner).

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.