Spørgsmål

Et privat spildevandsanlæg med flere tilsluttede ejendomme afleder til et vandselskabs kloaksystem.

1. Skal der betales et fast bidrag pr. stik for de ejendomme, der er tilsluttede det private spildevandsanlæg?

2. Hvis ja, kan der så gives nedslag i det faste bidrag?

Svar

1. Når der – som i jeres konkrete tilfælde – er tale om et privat spildevandsanlæg, der er tilsluttet et vandselskabs kloaksystem med husspildevand, skal der betales et fast bidrag pr. stikledning, der fra den enkelte ejendom er tilsluttet det private spildevandsanlæg.

2. Når et vandselskab har indført et fast vandafledningsbidrag, afgrænser betalingsloven nogle særlige tilfælde (og jeres tilfælde er ikke dækket ind under disse), hvor vandselskaberne har mulighed for at give nedslag i det faste bidrag.

Uddybning

1. I den gældende vejledning til betalingsloven (nr. 12414, 2001) fremgår der under afsnit 7 om private spildevandsanlæg følgende under punkt 7.2.2:

Fra den eller de ejendomme, der omfattes af tilslutningsaftalen mellem det private spildevandsanlæg og kommunalbestyrelsen, opkræves der, jf. lovens § 5, stk. 4, vandafledningsbidrag efter reglerne i lovens § 2 a, dvs. at der efter tilslutningen betales det samme vandafledningsbidrag, som ejendomme, der er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg direkte. Hvis kommunalbestyrelsen har valgt at opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del, betales der, jf. afsnit 4.3.6, et fast bidrag pr. stik frem til den enkelte ejendoms grundgrænse, selvom stikledningerne er private.

(DANVAs fremhævning i fed)

Bemærk, at vejledningen er fra tiden før selskabsudskillelsen af vandselskaber fra kommuner. I dag er det vandselskabet, der laver en tilslutningsaftale med det private spildevandsanlæg (i dag betegnet som ”andre” spildevandsanlæg) og ligeledes vandselskabet, der afgør, om der skal være et fast vandafledningsbidrag. Kommunen skal blot godkende vandselskabets betalingsvedtægt, jævnfør § 3, stk. 2 i betalingsloven.

Der henvises også til lovbemærkning nr. 56 til betalingslovens § 2 a., stk. 7 i Karnov 2015. Der står blandt andet i lovbemærkning nr. 56:

Det faste bidrag pålignes pr. stik frem til en ejendoms grundgrænse uanset ejerforholdet til stikledningen. …

Betalingsvedtægten for det konkrete spildevandsforsyningsselskab er udformet i overensstemmelse med betalingsloven og spildevandsforsyningsselskabet har derfor ret til at opkræve det faste bidrag i det konkrete tilfælde. DANVA gør i den forbindelse opmærksom på vedtægtens punkt 3.5.4 om private spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsforsyningsselskabets’ spildevandsanlæg, hvor der bl.a. står:

De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

2. Reduktion i vandafledningsbidrag eller undladelse af overhovedet at opkræve vandafledningsbidrag (herunder fast vandafledningsbidrag) må kun finde sted i overensstemmelse med betalingsloven.

Efter § 2 b., stk. 1 – 3 i loven kan vandselskabet efter en konkret vurdering vælge at nedsætte eller fritage ejendomme for betaling af vandafledningsbidrag ved tilledning af vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, kølevand og regnvand. Bestemmelserne finder således ikke anvendelse i det konkrete tilfælde, hvor der er tale om tilledning af husspildevand.

Som opfølgning på det politiske forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor indførte ændringslov nr. 132, 2016 en række ændringer i vandsektorloven, betalingsloven og en række andre love. Med et nyt indhold og formulering af betalingslovens § 3, stk. 1 (indført med § 3, nr. 3, i nævnte ændringslov) kan et vandselskab i særlige tilfælde således fastsætte det variable vandafledningsbidrag og det faste vandafledningsbidrag forskelligt for forskellige geografiske områder. I lovbemærkningerne uddybes det, hvilke særlige tilfælde der kan begrunde forskellige takster. Det kan f.eks. være i forbindelse med en fusion, hvor de oprindelige vandselskaber havde forskellige takstniveauer eller være af historiske årsager. Det fremgår ligeledes af lovbemærkningerne, at der ikke kan fastsættes forskellige takster af hensyn til bestemte forbrugerkategorier, f.eks. af sociale hensyn eller som indirekte støtte til erhverv. Betalingslovens § 3, stk. 1 giver således ikke hjemmel til i det konkrete tilfælde, at ejendomme tilsluttede det private spildevandsanlæg kan få nedsat eller undlade at betale det faste vandafledningsbidrag.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.