Spørgsmål

Kan vandselskabet pådrage sig et erstatningsansvar for opstuvning i kældre fra spildevandskloak?

DANVAs vurdering

De konkrete omstændigheder, i denne type sager, har stor betydning.
DANVA kan derfor ikke foretage en generel vurdering af, om et vandselskab kan pådrage sig et erstatningsvar for opstuvning af husspildevand i kældre.
Retspraksis lægger op til, at vandselskaber i et tilfælde som det foreliggende sandsynligvis kun kan pådrage sig et erstatningsansvar, hvis vandselskabet har handlet uforsvarligt.
Efter det oplyste, har vandselskabet handlet forsvarligt i det konkrete tilfælde.

Uddybende svar

1. I sagen er det oplyst, at området er kloakeret således, at ejendomme kun tilleder husspildevand til kloak, mens ejendommes overfladevand nedsives gennem faskiner på grunden.
Vandselskabet har derudover en kloakledning, som kun modtager vejvand. Kloaksystemet er etableret i 1950’erne og ’60erne. Kloaksystemet er anlagt med henblik på at afledning af husspildevand fra kældre er mulig. Vandselskabet (tidligere kloakforsyningen) har gennem 20 – 25 år været klar over, at der er problemer med indsivning af overfladevand i spildevandsledningen og er i øjeblikket i gang med at undersøge hvilke ejendomme og hvilke vejstrækninger, der kan give anledning til den utilsigtede tilledning af overfladevand til spildevandskloakledningen. Gennem tv-inspektion og på anden vis har vandselskabet forvisset sig om, at den del af afløbssystemet, som selskabet ejer og driver fungerer hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende praksis. Der er derfor en begrundet formodning hos vandselskabet om, at det indsivende vand kommer fra vejen og fra ejendomme ved fejlkoblinger mv.

2. I forhold til erstatningsansvar vurderer DANVA, at et vandselskab i de fleste tilfælde kun vil pådrage sig et erstatningsansvar, hvis vandselskabet har handlet culpøst. At vandselskabet har handlet culpøst indebærer, at selskabet har handlet uansvarligt. Hvis vandselskabet har levet op til gældende regler, anerkendte standarder og servicemål, samt i øvrigt har overholdt sine forpligtelser taler dette for, at vandselskabet ikke har handlet culpøst. Dette gælder både i forhold til dimensionering af ledningsnettet og vedligeholdelse af ledningsnettet. Der er således afsagt adskillige domme, hvor det er lagt til grund, at vandselskabet (eller før selskabsudskillelsen kommunen) kun pålægges erstatningsansvar, hvis vandselskabet har handlet culpøst. Når der er tale om ledningsbrud kan vandselskaber dog blive pålagt erstatning på baggrund af et objektivt ansvar. Ved objektivt ansvar kan en part blive pålagt et erstatningsansvar selv om parten ikke har handlet culpøst. Der står følgende om emnet side 168 i bogen, ”Klimaændringer i juridisk perspektiv” af Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jenssen, Peter Holm Larsen og Ellen Skodborggaard, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 2011:
"Disse domme kan tages til indtægt for, at forsyningsvirksomheder efter dansk ret generelt er objektivt ansvarlige for skader som følge af ledningsbrud forårsaget af materialesvigt. Dette gælder, hvad enten den pågældende ledning er under tryk eller ej".
Det fremgår også af bogen, at forsyninger i adskillige retssager om oversvømmelse er blevet frikendte, fordi forsyningerne blev vurderede til ikke at have handlet culpøst. For en nærmere forklaring om culpa, objektivt ansvar og erstatning for oversvømmelse henvises til siderne 153 – 168 i nævnte bog.

3. På baggrund af det under punkt 1 og 2 anførte, finder DANVA det tvivlsomt, om vandselskabet kan pådrage sig et erstatningsansvar for opstuvning af husspildevand i kældre i det konkrete tilfælde. Da de konkrete omstændigheder i denne type sager har så stor betydning, er det dog ikke muligt for DANVA, at udtale sig om, hvor vidt et erstatningsansvar vil kunne komme på tale. Til eventuel yderligere inspiration er der nogle betragtninger om retsstillingen ved afledning af spildevand fra kældre side 139 – 141 i nævnte bog. Der henvises også til en Vestre Landsrets dom fra 26. oktober 2009 (MAD 2009.2416, kommune ikke erstatningsansvarlig for optrængning af kloakvand i villakælder, da ikke godtgjort fejl i dimensionering eller vedligeholdelse af kloakken).

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.