Svar

DANVA kan ikke svare på, om kloakledningen må anses for at være ejet af grundejerne eller for at være ejet af vandselskabet. På baggrund af domspraksis vurderer DANVA dog, at ved eventuel indbringelse af spørgsmålet om ejerskab for retten, er det sandsynligt at retten vil nå frem til, at kloakledningen ejes af vandselskabet.

Spørgsmål

Det fremgår af en landvæsenskommissionskendelse fra 1955, at en kloakledning er ejet af grundejere. I spildevandsplaner i perioden fra 1977 og frem til 2012 fremgår det mere eller mindre klart, at kloakledningen er del af de offentlige spildevandsanlæg. I den seneste spildevandsplan fra 2012 er kloakledningen angivet som en ledning, der er ejet af grundejere og ikke af vandselskabet. Grundejerne har oplyst, at den pågældende ledning af og til er blevet spulet igennem af kommunen.

Er det grundejerne eller vandselskabet, der ejer kloakledningen?

Uddybning


1. Det fremgår klart af landvæsenskommissionskendelsen fra 1955, at kloakledningen er etableret af grundejere og at det er grundejere, der er forpligtet til at vedligeholde ledningen efter etableringen.

2. Efter DANVAs opfattelse må de fire spildevandsplaner, der kronologisk efter hinanden dækkede perioden 1977 til og med 2012 tolkes på den måde, at den pågældende kloakledning efter retningslinjerne i de nævnte planer først var ejet af kommunen og derefter af vandselskabet. Men altså ifølge retningslinjerne ikke på noget tidspunkt af grundejerne i perioden. I den forbindelse bemærker DANVA, at spildevandsplanen fra 1977 klart angiver kloakledningen som værende ejet af kommunen, samt at den under punkt 1 nævnte kendelse ikke er omtalt, selv om andre landvæsenskommissionskendelser omtales. Først med den seneste spildevandsplan fra 2012, angives kloakledningen som værende ejet af grundejerne.

3. På baggrund af oplysningerne i sagen lægger DANVA til grund, at kommunen der ejede ledningen før vandselskabet, af og til spulede ledningen igennem.

4. I bogen ”Spildevandsbetalingsloven – en kommentar” fra 2015, skrevet af Mogens Moe og Alex Puggaard er der på siderne 47 – 55 en gennemgang af den omfattende domspraksis vedrørende spørgsmålet om, hvor vidt kloakledninger var ejede af kommunen eller af grundejere.  Der henvises ikke til domme fra tiden efter selskabsgørelsen af vandselskaberne i 2010 og DANVA kender ikke til sådanne domme, men foreningen vurderer, at domspraksis også er retningsgivende for vandselskaberne.
På nævnte bogs side 55 er der en sammenfatning på retspraksis, hvor blandt andet følgende fremgår:
Hvis anlægget oprindeligt var privat – eller dets status uklar – kan kommunens vedligeholdelse af anlægget føre til, at anlægget nu betragtes som offentligt, jf. navnlig U 2003.1002 H. …
Kun i de tilfælde, hvor sogneråd/kommuner konsekvent har afholdt sig fra at hjælpe borgerne og alene vedligeholdt vejafvandingssystemer, har man kunnet fastholde, at landsbyanlæg var private løsninger, jf. U 2004.2087 H og MAD 2008.795 Ø.
(formatering i fed fra bogen)

5. På baggrund af betragtningerne nævnt under punkterne 1. – 4. samt de oplysninger, DANVA har modtaget i sagen, vurderer vi det som værende sandsynligt, at retten ved eventuel indbringelse af spørgsmålet om ejerskab vil kunne nå frem til, at vandselskabet ejer den pågældende kloakledning. Selv om landvæsenskommissionskendelsen klart placerer ansvaret for vedligeholdelse af ledningen hos grundejerne, har adskillige spildevandsplaner angivet ledningen til at være ejet af kommunen/vandselskabet og kommunen har vedligeholdt kloakledningen ved gennemspuling. Særligt det sidste forhold har haft stor betydning for retspraksis vedrørende ejerskab til kloakledninger

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.