Spørgsmål

Kan vandværker kræve betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme der ikke er tilsluttet kloaknettet? 

DANVAs vurdering

Det er DANVAs klare opfattelse, at de almene vandforsyninger ikke skal have betaling for at afgive disse oplysninger.

Uddybende svar

1. Det står direkte i § 7, stk. 10 i spildevandsafgiftsloven (lbk. nr. 636 af 21/08/1998), at almene vandforsyninger ”skal efter anmodning fra de kommunale myndigheder … afgive oplysninger …” (DANVAs fremhævning).
 
2. § 7, stk. 10 blev indført i spildevandsafgiftsloven med § 31, stk. 1 i ændringslov nr. 1098 fra 1997. Der står i lovbemærkningerne til bestemmelsen:
Ud over ændringen af klagestrukturen foreslås det for spildevandsafgiftslovens vedkommende, at vandværkerne får pligt til at udlevere oplysninger om, hvor stor en mængde vand den enkelte ejendom har betalt vandafgift af. Denne mængde danner sammen med oplysninger om rensemetoden grundlag for kommunens opkrævning af spildevandsafgift uden for kloaknettet. Frem for at indhente oplysninger hos den enkelte ejer foreslås det, at kommunerne kan indhente oplysninger centralt fra vandværkerne. (DANVAs fremhævning)
 
3. Det er baggrund af det under punkterne 1. og 2. anførte, DANVAs klare opfattelse, at almene vandforsyninger omfattede af spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 10 (dvs. almene vandforsyninger, der forsyner uden for kloakopland) efter anmodning fra kommunen skal afgive oplysninger vederlagsfrit til kommunen – dvs. de almene vandforsyninger skal ikke have betaling for at afgive disse oplysninger.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.