Generelt

På foranledning af et af vores medlemmer er DANVA blevet bedt om, at vurdere nogle konkrete tiltag i forbindelse med et ønske om, at ændre eksisterende praksis på området for afregning af spæde- og kondensvand. Nedenfor findes derfor DANVA’s generelle vurdering af hvordan et spildevandsselskabs praksis på området kan/bør formuleres.

Betaling for vandafledning af spædevand

Svar

DANVAs vurdering er, at varmeforsyningerne som udgangspunkt skal betale fuldt vandafledningsbidrag for spædevand efter betalingslovens § 2 a., stk. 1. Men hvis varmeforsyningerne kan dokumentere mængder af spædevand, der ikke tilledes vandselskabets kloaksystem, ved måling eller på anden vis, skal varmeforsyningerne have fradrag i betaling af vandafledning, svarende til den vandmængde der ikke afledes til kloaksystemet, jævnfør § 2 a., stk. 5 i betalingsloven. I det omfang, varmeforsyningerne skal betale vandafledningsbidrag for spædevand, kan de ikke betale nedsat vandafledningsbidrag efter bestemmelserne i betalingslovens § 2 b.

Det følger heraf, at formuleringen af jeres nye praksis bør ændres.

Uddybning

DANVA formoder, at spædevand normalt ikke afledes til vandselskabets kloaksystem. Tilsætning af spædevand er nødvendig, fordi fjernvarmeforsyninger har et vist vandtab fra deres systemer (net med videre). I det omfang, der sker et diffust vandtab fra et fjernvarmenet fra små lækager og noget af dette tab måske kan sive ind gennem utætheder i et vandselskabs kloaksystem, kan dette ikke betragtes som afledning til kloaksystemet. I den situation, hvor et fjernvarmenet eller vand fra dette net er fysisk tilsluttet et kloaksystem, vil der være afledning til kloaksystemet. En sådan situation er næppe udtryk for normal praksis og det er umiddelbart også vanskeligt at se, det skulle være hensigtsmæssigt at aflede vand på denne måde til kloaksystemet. Men ved eventuel afledning skal der betales fuldt vandafledningsbidrag, jævnfør nedenstående betragtninger. Det må så ved måling, beregninger eller ved kvalificeret skøn opgøres, hvor store vandmængder der er tale om.

Vandafledningsbidraget fastsættes efter betalingslovens § 2, stk. 4 med udgangspunkt i det målte vandforbrug. Dette vil også gælde vand brugt til spædevand i en varmeforsyning.

En varmeforsyning har status som en erhvervsejendom efter betalingsloven og vil derfor kunne søge om fradrag for forbrug af vand, der ikke tilledes et vandselskabs kloaksystem, jævnfør betalingslovens § 2 a., stk. 5 og punkt 4.2.2.3 i Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg. Det fremgår af lovbemærkningerne, at erhvervsejendommen ved måling eller på anden vis skal dokumentere, at vandet ikke afledes til kloaksystemet for at få fradraget. Af nævnte afsnit i vejledningen fremgår det blandt andet:

En forudsætning for fradraget er, at erhvervsvirksomheden kan godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget, på en måde som kommunalbestyrelsen kan acceptere. Kommunens godkendelse af fradrag kan for eksempel gøres afhængig af opsættelse af en bimåler eller af nærmere dokumenterede skønsmæssige beregninger. (DANVA: Bemærk, at det i dag er vandselskabet, og ikke kommunen, der har kompetencen)

En mere restriktiv formulering findes under punkt 5.2 i en tidligere, nu ikke længere gældende vejledning til betalingsloven (vejl. nr. 124, 1992):

Det er en forudsætning for dette fradrag, at der etableres en af kommunalbestyrelsen godkendt ordning for målingen af det vand, der ikke tilledes kloaksystemet.

I perioden hvor denne tidligere vejledning var gældende, kom der en udtalelse (MAD.1998.643) fra tilsynsrådet. Essensen af denne udtalelse er, at kommunen (i dag vandselskabet) ikke kan stille krav om, at en erhvervsvirksomhed, der søger om fradrag kun kan få fradraget ved måling af vandmængder. Erhvervsvirksomheden kan også få fradraget ved dokumentation på anden vis. Vejledninger til betalingsloven, der kom efter den nævnte tilsynsudtalelse, fik mindre restriktive formuleringer.

På baggrund af ovenstående er DANVAs samlede vurdering, at vandselskabet kan kræve dokumentation for den vandmængde, der ønskes fradrag for men ikke, at dokumentationen kun kan opfyldes ved måling. Hvis vandselskabet og varmeforsyninger er enige om det, er det dog oplagt at anvende måler.

Efter DANVAs vurdering kan der ikke gives fritagelse eller nedsættelse i vandafledningsbidraget efter bestemmelserne i betalingsloven ved afledning af vand fra et fjernvarmenet til et kloaksystem.

Det følger af lovbemærkningerne til betalingsloven, at udgangspunktet er, at der betales standardvandafledningsbidrag for vand, der afledes til kloak i overensstemmelse med forureneren betaler princippet.

Tag- og overfladevand inklusive vand fra omfangsdræn er efter § 2 a., stk. 2 undtaget fra betaling af vandafledningsbidrag, men denne kategori omfatter ikke vand fra fjernvarmenet.

For nogle typer af vandafledning kan vandselskabet efter betalingslovens § 2 b. give fritagelse eller nedsættelse for betaling af vandafledningsbidrag. § 2 b. kan kun anvendes for de typer af vandledning, der fremgår af bestemmelsen og således ikke for vand fra et fjernvarmenet. Desuden fremgår det af lovbemærkningerne til § 2 b., at mulighederne for at kunne give fritagelse eller nedsættelse i vandafledningsbidraget er indført med afsæt i nogle samfundsøkonomiske overvejelser over, hvordan det bedst kan betale sig, at aflede vandet. I tilfældet med afværgevand efter § 2 b., stk. 1, kan det således være hensigtsmæssigt at kunne give fritagelse for vandafledningsbidrag, hvis det er muligt at aflede afværgevandet til en regnvandsledning i separatsystem med efterfølgende direkte udledning til recipient. Hvis der i en sådan situation ikke gives fritagelse i vandafledningsbidraget, kan det være, at det bedre kan betale sig for den, der afleder afværgevandet at etablere en regnvandsledning ud over den, der allerede er i separat(kloak)systemet, hvilket ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv ville være dyrt og ineffektivt.  Til forskel fra det nævnte eksempel, er det umiddelbart vanskeligt at se, at det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering skulle kunne betale sig eller være effektivt at tilslutte vand stammende fra fjernvarmenettet til kloaksystemet.

Det skal desuden tilføjes, at der – så længe, der ikke er tale om tag- og overfladevand – skal betales vandafledningsbidrag, uanset om vandet afledes til ledning i fællessystem eller til regnvandsledning i fællessystem, jævnfør punkt 4.1 i Vejledning til betalingsloven.

Betaling for afledning af kondensvand

Svar

Det følger af betalingsloven § 2 a., stk. 6 med tilhørende lovbemærkninger, at der skal betales vandafledningsbidrag i denne situation og at der kan stilles krav om måling.

Uddybning

Efter det oplyste er der tale om vand, som fremkommer ved kondensering af røggasser. Dermed skal der betales vandafledningsbidrag efter betalingslovens § 2 a., stk. 6, som omhandler afledning vand uden et forudgående vandforbrug. Det følger af lovbemærkningerne til § 2 a., stk. 6, at vandmængden fastsættes på baggrund af måling undtagen i de tilfælde, hvor måling ikke er mulig. Her fastsættes vandafledningsbidraget ud fra et skøn over den afledte vandmængde.

Betaling for vandafledning i øvrigt

Svar

Bør omformuleres som konsekvens af det ovenstående. Differencen beregnes ud fra de vandmængder, en varmeforsyning kan få fradrag for, jævnfør bemærkningerne til spædevand.

Betaling for solvarmeanlæg

Svar

Se vores vurderinger i forhold til spædevand.

Krav til målere

Svar

For fuldstændighedens skyld kan det overvejes at nævne, at hovedmålere sættes op, ejes og administreres af den vandforsyning, der leverer vand til den pågældende varmeforsyning, jævnfør reglerne på vandforsyningsområdet.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.