Spørgsmål

Er det lovligt i det at aflede markvand opsamlet i et bassin til kloak, hvis tilførslen af markvandet til kloakken nedsætter spildevandsanlæggenes funktionalitet? Og har det betydning om, hvorvidt der har været afløbsrende på området tidligere?

DANVAs vurdering

DANVA vurderer, at det som udgangspunkt er ulovligt at aflede markvandet til kloakken. DANVA kan ikke se, at relevansen af om, hvorvidt der har været afløbsrende tidligere.

Uddybende svar

1. Vandsektorloven (lov nr. 469, 2009) definerer et vandselskab som værende et selskab eller en anden organisatorisk enhed der udøver vand- eller spildevandsforsyningsaktiviteter mod betaling (§ 2, stk. 6, nr. 3).
 
2. Definitionen på spildevand fremgår af § 4, stk. 1 – 3 i spildevandsbekendtgørelsen (bek. nr. 1448). Markvand falder ikke ind under denne definition – og er således ikke spildevand.
 
3. Ud over hovedaktiviteterne, transport, behandling eller afledning af spildevand mod betaling jf. § 2, stk. 6, nr. 6 (DANVAs understregning), må vandselskaber gerne bedrive tilknyttede aktiviteter. Adgangen til at bedrive tilknyttede aktiviteter er dog begrænset.
Hverken bekendtgørelsen eller vejledningen om tilknyttede aktiviteter giver adgang for at tilslutte markvand til spildevandsanlæg som en tilknyttet aktivitet.
 
4. DANVA har svært ved at se relevansen af at der på område har været en rende, hvor markvand og andet løb. Det må dog bero på en konkret vurdering af omstændighederne og om en sådan rende kvalificeres som spildevandsanlæg. I pkt. 2.1.7 i vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen står der om definition af spildevandsanlæg Spildevandsanlæg omfatter efter bekendtgørelsens § 4, stk. 7 såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand, … (DANVAs understregning).

- Det følger af § 2 stk. 1 i vandløbsloven (lbk. nr. 927, 2009), at loven finder anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Det fremgår af lovbemærkningerne, at sådanne rørledninger ikke omfatter kloakledninger.
- Det følger desuden af vandløbslovens § 1, stk. 1, at det med loven tilstræbes at vandløb kan benyttes til afløb af bl.a. drænvand.
 
5. På baggrund af argumenterne fremført under punkterne 1. – 4, er det DANVAs vurdering, at det som udgangspunkt er ulovligt at tilslutte markvandet til kloakken. Men at det dog må bedømmes ud fra en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder.