Spørgsmål

Et spildevandsselskabs eksisterende spildevandsledning er placeret under rækkehuse beliggende på 5 ejendomme og er i meget dårlig stand. Spildevandsselskabet ønsker derfor at ændre kloaktilslutning, herved at etablere ny ledning, nye stik, samt skelbrønde.
Er spildevandsselskabet forpligtet til at koble de eksisterende stik, inde under husene, til de nye skelbrønde med opgravning af kældergulve m.v. eller er der adgang til at kræve at grundejerne selv afholder udgifterne til omlægningen af kloaktilslutning?

DANVAs vurdering

DANVA vurderer at spildevandsselskabet i den konkrete sag kun er forpligtet til at føre stik frem til skel, medmindre der er indgået en aftale, er servitutter eller andet, der henviser til andre vilkår. Grundejerne skal altså selv afholde udgifterne der er forbundet med omlægningen af kloaktilslutningen på deres ejendomme. I den konkrete situation er det en nødvendighed for spildevandsselskabet at omlægge sin spildevandsledning for at kunne opfyldes selskabets forsyningsforpligtelse. Hvis grundejerne ikke frivilligt vil omlægge deres afløbsinstallationer/spildevandsanlæg og tilslutte disse til spildevandsselskabets nye spildevandsledning, har kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1 adgang til at påbyde grundejerne, at foretage de nødvendige ændringer af spildevandsledningerne på deres ejendomme. Da spildevandsselskabet har haft sin spildevandsledning på privat grund, mener DANVA, at spildevandsselskabet skal forestå afpropning og sikring af den pågældende ledning på forsvarlig vis, således at ledningen ikke kan give rotteproblemer, sætninger på bygninger eller andre gener for ejendommenes ejere, når ledningen ikke længere skal aflede spildevand.

Uddybende svar

Ud fra de oplysninger DANVA har modtaget om den konkrete sag lægges det til grund, at spildevandsselskabets ledning under ejendommene er i så dårlig stand, at det giver problemer med afledningen af spildevand. Der er nævnt forskudte samlinger, mange huller ud til jorden i ledningen, at ledningen er stærkt korroderet samt rotteproblemer og henvendelser fra ejerne af ejendommene om stoppet afløb. Spildevandsselskabet har foretaget en tv inspektion af ledningen og det er ikke muligt at renovere ledningen ved en strømpeforing eller på anden vis. Spildevandsselskabet skal altså lave en ny ledning, der ligger et nyt sted uden for bygningerne. Det lægges endvidere til grund, at der ikke er aftaler, servitutter eller andet, der forpligter spildevandsselskabet til at forsyne ejendommene inden for disses respektive grundgrænser. Endelig lægges det til grund, at ejendommene ikke har etableret et fællesprivat spildevandsanlæg.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 er der tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen - se også spildevandsbekendtgørelsens § 8. Desuden har et spildevandsselskab pligt til at forsyne ejendomme i kloakopland med kloak, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1 herunder lovbemærkningerne til § 32, stk. 1, nr. 7, hvor det er anført, at ”det forudsættes, at der efter gældende ret er en kommunal forsyningspligt, jf. § 28, stk. 4, som videreføres til de nye vandselskaber omfattet af § 2, stk.1 i L 2009 469 …” (det vil sige vandsektorloven). Udgangspunktet er altså, at spildevandsselskabet kun kan tilpligtes at føre stik frem til skel og grundejerne skal afholde udgifterne ved den resterende del af tilslutningen.

I den konkrete sag har spildevandsselskabet dog en eksisterende spildevandsledning, som er placeret på under rækkehuse på flere private ejendomme og hvorpå der er tilsluttet flere stik inde i husene. Grundet spildevandsledningens meget dårlige tilstand og den uhensigtsmæssige beliggenhed af ledningen under rækkehusene er spildevandsselskabet nød til at etablere en ny spildevandsledning med en anden beliggenhed for at kunne opfylde selskabets omtalte forsyningsforpligtelse. Med henvisning til regelgrundlaget og normal praksis kan spildevandsselskabet placere den nye ledning i vejen, der går forbi ejendommene og så opfylde sin forsyningsforpligtelse ved at føre stik frem til grundgrænsen for de pågældende ejendomme.

Spildevandsselskabet kan på grundejernes ejendomme bekoste og udføre en forsvarlig afpropning og sikring af den – altså selskabets - gamle spildevandsledning, således at denne ikke giver rotteproblemer, sætninger på bygninger eller andre gener for ejendommenes ejere. Efter DANVAs vurdering er det grundejerne, der skal bekoste og udføre omlægningen af deres afløbsinstallationer herunder stikledning frem til grundgrænserne til spildevandsselskabets nye skelbrønde/stik til den nye spildevandsledning, jævnfør spildevandsbekendtgørelsens § 8. Hvis grundejerne ikke vil gøre dette frivilligt, vurderer DANVA, at der kan gives påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1 herom.

I miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1 er der hjemlet adgang til, at tilsynsmyndigheden – i dette tilfælde kommunen - kan påbyde grundejeren at foretage nødvendige ændringer eller fornyelser, hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser krav, der er fastsat efter § 28 og § 29. § 30, stk. 1 finder også anvendelse i forhold til spildevandsanlæg på privat grund ejet af grundejere. Der henvises til retspraksis herunder MAD 2005.733Ø, hvor der efter § 30 var hjemmel til at påbyde udbedring af kloaktilslutning, der fejlagtigt var sket til regnvandsledning og U 1999.1444V hvor Vestre Landsret antog, at § 30 hjemlede adgang til at påbyde en grundejer at etablere ny tæt kloakledning, idet olie var sivet ud i kloakken gennem ejendommens hidtidige stikledning i forbindelse med lækage på ejendommens olietankanlæg. I det konkrete tilfælde lægger DANVA til grund, at det er en forudsætning for at grundejernes spildevandsanlæg kan fungere miljømæssigt forsvarligt, at de er tilkoblede spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Som det følger af ovenstående, er det i den konkrete sag en nødvendighed at flytte tilslutningspunktet, hvis spildevandsselskabet skal efterleve sin forsyningsforpligtelse. Heraf følger det, at grundejeren også må forny sine spildevandsanlæg/afløbsinstallationer, hvis disse fortsat skal være tilsluttede spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Alternativt skulle de pågældende grundejere have ophævet tilslutningspligten. En lang række betingelser skulle være opfyldt for at dette ville være muligt – særligt når det betænkes, at der er tale om husspildevand. Betingelserne for udtræden er beskrevet i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 6 og i retningslinjerne under pkt. 6 i vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.