Spørgsmål

Der ønskes tilslutning til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg fra en erhvervsejendom, der er beliggende uden for kloakopland i landzone. Hvordan kan spildevandsforsyningen sikre, at der ved fremtidig tilslutning af bygninger på ejendommen kan opkræves tilslutningsbidrag?

DANVAs Vurdering

Forsyningen skal ikke tilslutte ejendomme uden for kloakopland. Erhvervsejendommen skal indlemmes i kloakopland i forbindelse med ændring af spildevandsplanen (tillæg til spildevandsplanen eller udarbejdelse af en ny spildevandsplan). Hvis det grundet praktiske hensyn ikke er muligt at ændre spildevandsplanen forud for tilslutning af ejendommen, skal ændringen ske snarest muligt efter tilslutningen. Hvis ejendommen også fremover er beliggende i landzone, vil der kunne opkræves supplerende tilslutningsbidrag efter betalingslovens § 2, stk. 5, hvis der laves ny bebyggelse på ejendommen.
 
Uddybende svar
Efter miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1, nr. 1 og spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 2 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en spildevandsplan, der bl.a. skal indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger. I vejledning for betalingsregler for spildevandsanlæg nr. 3/2001, punkt 1.5, er det anført, at det på kortbilag tydeligt skal angives, hvilke ejendomme, der er beliggende inden for oplandsgrænsen for kloakoplandet. Det er kun ejendomme beliggende inden for oplandsgrænsen, der har pligt såvel som ret til at tilslutte spildevand til det forsyningens spildevandsanlæg, jf. § 32, stk. 1, nr. 7 i miljøbeskyttelsesloven og punkt 5.2 i vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen. Efter spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 4 skal kommunalbestyrelsen ajourføre spildevandsplanen. Kommunalbestyrelsen skal således også ændre spildevandsplanen (tillæg til spildevandsplanen eller udarbejdelse af en ny spildevandsplan), hvis en ejendom, der ligger uden for kloakopland, ønskes inddraget i kloakoplandet og tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg, se punkt 1.5, afs. 7 i vejl. nr. 3/2001. Selv om kommunen altså er forpligtet til at ændre spildevandsplanen, når en enkelt ejendom ønsker at tilslutte sig, ved DANVA, at man i praksis nogle steder tilslutter sådanne ejendomme, før spildevandsplanen ændres. Ved ændringen af spildevandsplanen inden for de næste 1 – 2 år vil det så fremgå, at de pågældende ejendomme er i kloakopland. Denne praksis er begrundet i, at det kan blive uoverskueligt at ændre spildevandsplanen hver eneste gang, der sker en lille ændring. DANVA opfordrer forsyningen til i den konkrete sag at gå i dialog med kommunen om, hvordan spildevandshåndteringen skal være i fremtiden for den pågældende ejendom og området omkring ejendommen, herunder hvornår der vil ske ændring af spildevandsplanen.

Forsyningen skal så føre stik frem til skel for den pågældende erhvervsejendom, der så skal betale tilslutningsbidrag efter betalingslovens § 2, stk. 3. Hvis ejendommen også fremover efter tilslutning er beliggende i landzone, vil der kunne opkræves supplerende tilslutningsbidrag efter betalingslovens § 2, stk. 5 og punkt 3.4.3 i nævnte vejledning nr. 3/2001. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.