Spørgsmål

Er et spildevandsselskab pligtig til løbende at bruge store ressourcer på at undersøge forholdene på private grunde?

DANVAs vurdering

Spildevandsselskabet er ikke forpligtet til løbende at undersøge forholdene på private ejendomme. Det er muligt at spildevandsselskabet må foretage nogle undersøgelser. I givet fald ville det skulle ske efter reglerne om tilknyttede aktiviteter.

Uddybende svar
Det fremgår af gældende regler, at et spildevandsselskab kun har forpligtelser frem til en ejendoms grundgrænse – dog undtaget de tilfælde, hvor der er tale om kontraktligt medlemskab. Kontraktligt medlemskab tilbydes kun helårsboliger – ikke ejere af sommerhuse (se pkt. 9.3 i vejledning til betalingsloven, vejl. nr. 12414, 2001). Med hensyn til spildevandsselskabets forpligtelser frem til en ejendoms grundgrænse henvises til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, § 32, stk. 1 nr. 7 med tilhørende bemærkninger samt spildevandsbekendtgørelsens (bek. nr. 1448 fra 2007) § 8.

Udgangspunktet er altså, at spildevandsselskaber ikke har noget at gøre på privat grund med mindre der er tale om kontraktligt medlemskab.

Reglerne om vandselskabers (herunder spildevandsselskabers) deltagelse i tilknyttede aktiviteter samt miljøbeskyttelsesloven giver dog et spildevandsselskab mulighed for – men ikke forpligtelse til – at lave aktiviteter på privat grund, eksempelvis rottebekæmpelse mod betaling.
Efter miljøbeskyttelsesloven § 87, stk. 1 kan tilsynsmyndigheder bemyndige personer adgang til privat ejendom for eksempelvis at foretage undersøgelser på privat ejendom. Det er DANVAs vurdering, at også et spildevandsselskab ville kunne få en sådan bemyndigelse fra en myndighed (herunder en kommune), og vil i så fald ske efter reglerne om tilknyttede aktiviteter omtalt ovenfor. En myndighed vil ikke efter § 87 i miljøbeskyttelsesloven kunne forpligte et spildevandsselskab til at foretage undersøgelser på private ejendomme.

Det fremgår af pkt. 6.1.3. i vejledningen om tilknyttede aktiviteter, at:
Vandselskabet kan endvidere som en tilknyttet aktivitet yde teknisk bistand til ejerkommunen, dvs. til den eller de kommuner, hvori vandselskabets forsyningsområde er beliggende. Vandselskabet kan kun yde rådgivning på områder, hvor vandselskabet besidder en unik viden, fx viden om den eksisterende infrastruktur og anlægsspecifikke oplysninger, der rækker ud over, hvad vandselskabet normalt skal oplyse kommunen om uden vederlag, jf. vandforsyningslovens § 67 eller miljøbeskyttelseslovens § 32.
Omsætning fra vandselskabets tekniske bistand til ejerkommunen skal ikke medregnes i omsætningsloftet. Prissætningen skal efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, fastsættes på kommercielle vilkår.
Bemærk at de citerede retningslinjer angår bekendtgørelsens § 3 stk. 2 nr. 3:
Teknisk bistand til ejerkommunens udarbejdelse af kommunale vandforsyningsplaner og spildevandsplaner.

Ud fra bekendtgørelsens ordlyd er det således ikke klart, om spildevandsselskabet faktisk må løse opgaver, der udspringer af miljøbeskyttelseslovens § 87, da en sådan opgave ikke kan siges at falde ind under … udarbejdelse af … spildevandsplaner.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.