Spørgsmål

Kan en spildevandsforsyning gøres erstatningsansvarlig for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledning af overfladevand foretaget som nødværge, men som så rammer andre huse ved tilbageløb spildevandskloakken?

DANVAs vurdering

DANVA kan ikke umiddelbart se, hvorledes spildevandsforsyningen skulle kunne gøres erstatningsansvarlig i et sådant tilfælde. Et evt. erstatningsansvar er dog ikke udelukket. Dette skyldes det forhold, at erstatningsafgørelser afhænger af de (ofte mange) konkrete omstændigheder i en given sag. I forlængelse heraf er det et område, hvor en omfattende domstolspraksis har stor betydning for, hvad der er gældende ret. Det anbefales, at der om nødvendigt søges juridisk bistand til anden side.

Uddybende svar

Hvis der ikke foreligger en kontraktmæssig aftale, er det det dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt, der finder anvendelse. Efter disse regler skal en række betingelse være opfyldte for at pålægge erstatningsansvar. Det drejer sig bl.a. om følgende (ikke udtømmende):
a) Der skal kunne placeres et ansvar (objektivt eller culpøst)
b) Økonomisk tab for skadelidte
c) Årsagsforbindelse mellem de skadevoldende handlinger herunder undladte handlinger og den skadelidte
d) Tabsbegrænsningspligt. Skadelidte skal i videst muligt omfang søge at begrænse sit tab
e) Påregnelighed. Skaden skal være en mere eller mindre påregnelig følge af den skadevoldende handling eller undladelse

For det første er området spildevandskloakeret, og spildevandsforsyningen er derfor ikke er ansvarlig for at aflede regn/overfladevand fra sommerhusgrundene. 
Der er sket en tætning af brønde og dæksler hvorfor spildevandsanlægget er forsvarligt vedligeholdt, og der er dermed ikke sivet regn/overfladevandsmængder af betydning i pumper og kloakledninger som følge af forsømmelser.
For det andet er det vanskeligt at se, hvorledes forsyningen inden for rimelighedens grænser skulle kunne forhindre sommerhusejere i ulovligt og med fortsæt at lede regn/overfladevand til spildevandsanlægget.
For det tredje er det kommunen, der efter
miljøbeskyttelsesloven som tilsynsmyndighed er forpligtet til at sørge for, at spildevandsanlæg fungerer miljømæssigt forsvarligt – se § 30 stk. 1. Det fremgår af lovbemærkningerne til § 30, stk. 1, at denne forpligtelse også omfatter grundejeres spildevandsanlæg.

Det er derfor DANVAs vurdering, at spildevandsforsyningen tvivlsomt vil kunne pålægges et objektivt eller culpa ansvar i en sådan sag.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.