Spørgsmål

Nogle grundejere oplever problemer med et stigende grundvandsspejl, når spildevandsforsyningen stopper for indsivning i sine ledninger ved renovering eller udskiftning, og hvor de gamle utætte ledninger har virket som dræn.
Er spildevandsforsyningen forpligtet til at opretholde denne dræning?
Vandløbsmyndigheden overvejer at betragte den manglende dræning som en hindring af vandet fri afstrømning. Den eneste løsning vil normalt være at etablere et dræn eller købe jorden, som bliver sumpet eller direkte oversvømmet. Har DANVA kendskab til kendelser eller henvisning til andre lignende situationer?

DANVAs svar

Ovenstående problemstilling er omtalt i en artikel i marts nummeret af Teknik & Miljø tilbage fra 2008.

Som DANVA læser artiklen, kan nogle af dens budskaber gengives kort til at være:
- Spildevandsforsyninger pådrager sig ikke ansvar for eventuel stigende grundvandsstand som følge af renovering af kloakledninger.
- Der kan være risiko for, at en spildevandsforsyning pådrager sig erstatningsansvar, hvis grundejerne ikke informeres om risiko for skader forårsaget af grundvandsstigning opstået ved kloakrenovering.

Bemærk, at der meget bevidst er skrevet ”spildevandsforsyning” og ikke ”spildevandsselskab”. Dette er fordi, artiklen tydeligvis er skrevet på et tidspunkt, hvor spildevandsforsyningen stadig var en del af den kommunale forvaltning. Dette er ikke tilfældet i dag, hvor langt de fleste spildevandsforsyninger er organiserede som kommunalt ejede aktieselskaber. DANVA har ikke været inde og vurdere, hvilken betydning selskabsudskillelsen af spildevandsforsyningen har i dette konkrete tilfælde.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.