Spørgsmål

En kommune planlægger at etablere en flygtningelejr, som skal bestå af flere pavillioner.
Pavillionerne består af flere 2-værelseslejligheder med fælles køkken og toilet/bad og som kollegier, ligeledes med fælles køkken og toilet/bad.

Hvordan skal vandselskabet opkræve tilslutningsbidrag ved etablering af denne flygtningelejr?
- Skal én 2-værelseslejlighed med fælles køkken og toilet/bad betragtes som én boligenhed, og ligledes med kollegieværelser?  

Uddybende svar

Efter Energistyrelsens opfattelse skal flygtningelejren som udgangspunkt betale efter reglerne for tilslutningsbidrag for en boligejendom, jævnfør betalingslovens § 2, stk. 2.
Grundet de særlige omstændigheder kan der dog gives dispensation til betaling af et lavere tilslutningsbidrag efter betalingslovens § 2, stk. 8.  
I det konkrete tilfælde er udgangspunktet altså, at hver 2-værelseslejlighed skal betragtes som en boligenhed, selv om de ikke har et selvstændigt køkken men et fælleskøkken.
Givet det forhold at lejlighederne netop ikke har selvstændigt køkken samt at vandselskabet kun skal føre et stik frem en ejendom med mange lejligheder taler de nævnte forhold for, at vandselskabet fastsætter et lavere tilslutningsbidrag pr. boligenhed end standardtilslutningsbidraget.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.