Spørgsmål

Er det muligt at overflytte areal fra en erhvervsejendom, hvorpå der er betalt tilslutningsbidrag til en anden placering på en ny erhvervsejendom, hvor der ikke er betalt tilslutningsbidrag og som ikke er tilsluttet?

DANVAs vurdering

Efter DANVAs vurdering er det ikke muligt at overflytte areal fra en erhvervsejendom, hvorpå der er betalt tilslutningsbidrag til en anden placering på en ny erhvervsejendom, hvor der ikke er betalt tilslutningsbidrag og som ikke er tilsluttet.
Dette vil heller ikke være tilfældet i den situation, hvor forskellige ejendomme sammenlægges, således at en eller flere tilsluttede erhvervsejendomme sammenlægges med en eller flere ikke tilsluttede og ikke tidligere tilslutningsbetalende ejendomme.

Uddybende svar

1. Efter betalingslovens § 2, stk. 5 kan der opkræves supplerende tilslutningsbidrag ved ændring i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme. Der står følgende retningslinjer herom under pkt. 3.4.2 i vejledningen til betalingsloven (vejl. nr. 3/2001):
”Ud fra et ønske om at bevare en bidragsberegning, der også efter en matrikulær ændring er hægtet op på ejendommens eller ejendommenes samlede areal, kan der efter lovens § 2, stk. 5, opkræves supplerende tilslutningsbidrag ved ændringer i beregningsgrundlaget, dvs. ved ændringer i det matrikulære areal, og i visse situationer også ved udstykning af en ejendom. Det supplerende bidrag beregnes som forskellen på det, der efter lovens § 2, stk. 3, kan beregnes for ejendommen eller de samlede ejendomme, og det bidrag, der efter lovens § 2, stk. 3, kunne være opkrævet for ejendommen eller de samlede ejendomme før den matrikulære ændring.
Dette indebærer, at der ved udstykning af en erhvervsejendom normalt ikke vil kunne opkræves tilslutningsbidrag, fordi størrelsen af det samlede areal ikke ændres, mens der ved arealudvidelse vil kunne opkræves supplerende tilslutningsbidrag. Ved at beregne det supplerende tilslutningsbidrag som forskellen på det bidrag, der svarer til det nye areal, og det bidrag, der svarer til det gamle areal, undgås skævheder som følge af, at der opkræves tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal.”
Der kan således opkræves supplerende tilslutningsbidrag ved en arealudvidelse som i det konkrete tilfælde.

2. Der er ikke hjemmel efter betalingsloven til at overflytte tilsluttede arealer til erhvervsejendomme, der ikke er tilsluttede eller ikke har betalt tilslutningsbidrag.
En sådan fremgangsmåde ville desuden rejse en række spørgsmål, der ikke er reguleret i betalingsloven, herunder:
- hvilken status vil det areal, der overflyttes fra så få? Vil det være tilsluttet eller ikke tilsluttet? Hvis det fortsat har status som værende tilsluttet, vil det svare til, at der gives uhjemlet rabat til betaling af tilslutningsbidrag.
- vandselskabet har formodentlig tidligere afholdt omkostninger til tilslutning af det areal, der overflyttes fra. Vandselskabet vil få omkostninger til at forsyne den nye ejendom, uanset om denne juridisk kan få overført en tilslutning fra et andet areal eller ej. Disse omkostninger bør vel modsvares af betaling af et tilslutningsbidrag.

3. I den konkrete sag er det DANVAs opfattelse, at der skal betales tilslutningsbidrag efter reglerne om tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme som nævnt under pkt. 1.
Ejeren kan slippe for at betale tilslutningsbidrag for arealforøgelsen ved hele det nye areal, ved udstykning af areal til fremtidig tilslutning og bebyggelse.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.