Spørgsmål

a) Har forsyningen pligt til at afregne vandafledningsbidrag efter målerstand på tilslutningstidspunktet?
b) Er der en bagatelgrænse for, hvornår en grundejer evt. kan kræve afregning efter aflæsning?

DANVAs vurdering

a) Forsyningen har ikke pligt til at afregne vandafledningsbidrag efter målerstand på tilslutningstidspunktet
b)Grundejer kan formodentligt stille krav om, at måleperiode og takstperiode overordnet set skal være sammenfaldende. Men grundejer kan ikke stille krav om, at måleperiode og takstperiode skal være præcist sammenfaldende. DANVA vurderer, at den konkrete sag er et eksempel herpå.

Uddybende svar

I det følgende er udtrykket ”forsyningen” anvendt synonymt med ”spildevandsselskabet”.

a) Har forsyningen pligt til at afregne vandafledningsbidrag efter målerstand på tilslutningstidspunktet?
Det fremgår ikke af hverken betalingsloven, vejledningen til loven eller andre retskilder, at forsyningen har pligt til at afregne vandafledningsbidrag efter målerstand på tilslutningstidspunktet.

b) Er der en bagatelgrænse for, hvornår en grundejer evt. kan kræve afregning efter aflæsning?
Det er ikke præcist beskrevet i hverken betalingsloven eller vejledningen, hvornår der skal foretages aflæsning af vandmåler til brug for beregning af vandafledningsbidrag. Det følger dog af betalingslovens § 2 a. stk. 4 samt pkt. 4.6.2 i vejledningen, at forsyningen bør fastsætte en takstperiode, der er sammenfaldende med aflæsningsperioden for vandmåleren.

Forsyningen anbefales endvidere efter retningslinjerne i nævnte pkt. 4.6.2 i vejledningen i sin beregning af vandafledningsbidraget at tage højde for, hvornår en ejendom tilsluttes (midten af året er brugt som eksempel i vejledningen). Der er dog som udgangspunkt tale om en mulighed – og altså ikke en forpligtelse. DANVA mener, forsyningen som del af en god praksis/service bør tage højde for, hvornår en ejendom tilsluttes ved beregning af vandafledningsbidrag.

At forsyningen i sin beregning af vandafledningsbidraget tager højde for, hvornår en ejendom tilsluttes betyder imidlertid ikke, at grundejer har krav på, at forsyningen (altså spildevandsforsyningen) aflæser vandmålere. I forbindelse med at betalingslovens bestemmelse om målere blev indført med en ændringslov i 2000 (lov nr. 342, 2000), fremgår det af forarbejderne (se lovbemærkningerne og den efterfølgende tillægsbetænkning) til den pågældende ændringslov, at forsyningen ikke har adgang til at aflæse grundejeres vandmålere. Der blev lagt op til det adgang i det første lovforslag, men det blev ændret til ingen adgang i det endelige lovforslag.

Det vil næppe være ulovligt, hvis forsyningen som praksis tilbyder aflæsning af vandmålere ved tilslutning. Men det er som nævnt ikke ensbetydende med, at forsyningen er forpligtet til det. At forsyningen eksempelvis tager højde for, at sommerhuse ikke skal betale vandafledningsbidraget for hele året, ved at beregne hvor stor en andel af året sommerhuset er tilsluttet er således efter DANVAs opfattelse i overensstemmelse med regler og retningslinjer. Også selv om tilslutningen sker om efteråret og vandforbruget har været i løbet af sommeren.

Som en ekstra service kunne man overveje i et standardbrev og på forsyningens hjemmeside at skrive lidt generelt om, hvordan vandafledningsbidrag afregnes for nytilsluttede ejendomme.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.