Spørgsmål

Hæfter boligforeningerne som ejere af udlejningsejendommene for gæld til spildevandsforsyning stiftet af lejere, og vil de samme regler i betalingsloven og retningslinjerne i ”Vejledningen om opkrævning fra ejere af fast ejendom til spildevandsanlæg” i så fald finde anvendelse på disse?

DANVAs vurdering

Boligforeningerne hæfter (subsidiært) for enhver gæld stiftet af lejerne, og såvel betalingsloven som retningslinjerne i finder anvendelse. 

Uddybende svar

Det er for et spildevandsselskab væsentligt at skelne mellem på den ene side a) boligforeninger og på den anden side b) ejerforeninger.
 
a) Boligforeninger
Boligforeningerne hvis kerneaktivitet er, at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri, betragtes som ejere af boligerne i en boligforening – beboerne som lejere. Det følger af § 1, stk. 4 og 5 i betalingsloven (lov nr. 633, 2010) og punkterne 2.1.7 og 2.1.7.1 i ”Vejledningen om opkrævning fra ejere af fast ejendom til spildevandsanlæg”, at det er boligforeningerne, der som ejere hæfter for alle de betalinger, der er til spildevandsselskabet.
 
At spildevandsselskabet måtte vælge at lave en privatretlig aftale med ejer om, at man alligevel sender afregningen direkte til en lejer og at denne registreres hos selskabet som bruger af ejendomme ændrer ikke på dette forhold. Da selskabet ikke er forpligtet til at lave en sådan aftale, opfordres det til at stille nogle betingelser i forbindelse med aftalen, herunder tydeliggøre at ejeren af ejendommen (som udlejer hæfter subsidiært) for betalinger til spildevandsselskabet. En andelshaver vil også være at betragte som en lejer, da andelsboligforeninger ejer ejendommen og de pågældende andele (se lbk. nr. 1716, 2010).
 
b) Ejerforeninger
Det forholder sig anderledes med ejerforeninger. Der er bestemmelser om ejerforeninger i ejerlejlighedsloven (lbk. nr. 1713, 2010), eksempelvis lovens § 5.  Det fremgår af ejerlejlighedslovens § 4, at hver ejerlejlighed anses som en selvstændig fast ejendom. Det fremgår af betalingslovens § 1, stk. 4 at alle omkostninger til spildevandsanlæg dækkes af ejere af fast ejendom. Dette indebærer, at det er ejeren af den enkelte ejerlejlighed, der hæfter for eksempelvis vandafledningsbidrag – og altså ikke ejerforeningen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.