737 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Vandbehandling-617X411

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Vandkande_glas_617px

Krav om skærpet tilsyn med erhverv ved grundvandsmagasiner

Vandboring_mark_617px

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Drikkevand-Grundvand-617X411

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Grundvand-617X411

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

Vandkande_glas_617px

Ny aftale har minimal betydning for beskyttelsen af grundvandet

Vandkande_glas_617px

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

california-drought-before-after 617

Nyt fra medlemmerne: Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

PM_Billund_BioRefinery skaber større miljørum til erhvervsmæssig udvikling_04.04.2016

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

Følgebrev ny bekendtgørelse om vandafledningsbidrag 15.12.

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

NST_FAQ_Afdragsordning_25.02.2015_ny.pdf

Vejledende+notat+om+bekendtgørelse+om+betaling+for+særligt+forurenet+spi....pdf

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

Vejledningsskrivelse+om+undtagelse+af+specifikke+grupper+af+ejendomme+fra+krav+om+forbedret+spildevandsrensning.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Nr.1_Fysiske_aktiver.pdf

Vejledning nr. 16_samlet.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

DVF_vejledning_nr.21.pdf

Rapport_nr.50_Store-kloakledninger-m-bilag.pdf

Vejledning nr. 60 Plast_rapport_ver17.1.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Vejledning nr 64 loesningskatalog_2005_net.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

Vejledning i vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

Eksplosiv_atmosfære_i_kloakker_samlet_rapport.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Afklaringsprojekt+om+nedsivning+af+husspildevand.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringernes+effekter+på+afløbssystemer.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Energirigtig+og+sikker+vandforsyning+Del+1+og+Del+2.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

damvad_vandsektorens_samfundsbidrag_2016 (3).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Opsamling fra grupperne_IWA_HCC 27 april 2017.pdf

SUMMARY_Opsamling fra HCC_mødet 27 april 2017.pdf

Opsummering_Grupper_IWA+Kick-off+møde+27.+april+2016+i+Odense.pdf

Frihandelsaftale+TTIP.pdf

TREFOR_Partnerskab_og_værdiskabende_grundvandsbeskyttelse.pdf

Nye_finansieringsmodeller_Udvikling_af_brancheløsninger_Mads+Bayer.pdf

0.4+HOFOR++Vand+og+sundhed_071116b+PDF.pdf

1.2+Byudvikling+i+OSD+områder+det+muliges+kunst.pdf

1.3+Virkemidler+til+grundvandsbeskyttelse+når+skov+ikke+er+en+mulighed.pdf

1.4+Nikkel+Nitrat+%26+Strontium+Ingredienser+i+Grundvandet+ved+Aalborg.pdf

1.5+Integrering+af+ferskvandspåvirkninger+i+livscyklusvurdering.pdf

4.1+Thisted+Vand_DV-konverence+2016_CTH.pdf

4.2+Nye+indvindingstilladelser+har+vi+de+nødvendige+data.pdf

4.3+Fra_Grundvandskortlægning_til+drikkevandsproduktion_Anders_Edsen_Orbicon.pdf

4.5+Aldersdatering+af+grundvand+på+TREFOR+Vands+Kildepladser.pdf

3.4+fra+11+til+et+renseanlæg+centralisering+af+spildevandsrensning.pptx.pdf

3.5+Uvedkommende+vand+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

8.1+Sammenhængen+mellem+aktiviteten+af+metal+oksiderende+bakterier.pdf

14.1+Klimatilpasning+af+vandforsyningen.pdf

14.5+Vandforsyning+i+Ringkøbing-Skjern+Forsyning+-+fra+skrivebord+til+virkelighed.pdf

DANVA+Temadag+om+Fremtidens+renseanlæg+-+ild+og+jord_+Anita+Rye+Ottosen.pdf

2_2016_01_26+Drikkevandssensorer+LORA+(1).pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

_10.11.15_Hans-Martin_Friis_Møller_Verdens_bedste_regulering.pdf

Udforddringerne+i+vandmiljøet+-+oplæg+til+temamøde+om+vandplaner.pdf

Vandplaner+set+fra+kommunalt+synspunkt+ved+Niels+Philip+Jensen.pdf

Samspil+vandområdeplaner+og+klimatilpasning+-+JPL.pdf

Miljøfremmede+stoffer+regler+og+de+nationale+myndigheders1.pdf

Opholdstider+i+vandledninger+ved+Charlotte+Hansen.pdf

2_Samarbejde_kommune_forsyning_Randers.pdf

Hvorledes+sikres+innovation+på+tværs+af+vandsektoren+-+Jacob+Larsen.pdf

Opsamling_Temadag_02.04.2014_Separering_afløbssystemer.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

HOFOR_Vandkemiker_Advertisement_138374.pdf

Bilag_SVANA-400-00054_DANVA_Høringssvar.pdf

Bilag_SVANA-400-00054_DANVA_Høringssvar.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf (1)

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

DANVA - Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

DANVA rapport Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

Dansk Vandkonference 2017 program opdateret 1 nov.pdf

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar 09.10.2017.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Julebrev 2017.pdf

DANVA Arrangementsoversigt 2018 Web.pdf

2018 DANVA Arrangementsoversigt Web.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Konference Vejafvanding 03.05.2018.pdf

Konference - uvedkommende vand 12.04.2018.pdf

Planlægning+af+beredsskab+for+vandforsyning_+vejledning+8.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Kildesporing.pdf

Vejledning+i+vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Test+af+mikrobiologiske+hurtigmetoder.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Mikrobiel+forurening+og+kloring+i+vandforsyninger+2008.pdf

Vejledning+om+håndtering+af+overskridelser+af+de+mikrobiologiske+drikkevandsparametre_+vejledning+nr+4.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Program 12.04.2018_Uvedkommende vand.pdf

Konference_3.maj_2018_Vandafledning.pdf

Program_12.04.2018_Uvedkommende-vande.pdf

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

Program Konference Vand på og under fremtidens veje.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

Toksikologisk vurdering af DMS.pdf

DANVA_Regnvandsbassiner_designguide_2018_FINAL.pdf

danva_regnvandsbassiner_designguide_2018_final.pdf (1)

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

Grundvandsbeskyttelse_Ango_Winther.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program opdateret.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

2019-01-10-Pressemeddelelse-Arbejdet med kunstig intelligens sikrer DANVAs initiativpris.pdf

Tillægsaftale til Pesticidstrategien.pdf

Forsyningstræf 2019 Roskilde program.pdf

Forsyningstræf 2019 Skanderborg program.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2019.02.27_Høringssvar_Ekspertpanelets anbefalinger.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

2018.02.27_Høringssvar_ekspertpanelets anbefalinger.pdf

GEUS-notat_DMS_og_triazol.pdf

14_02_19_Vejl_Risikovurdering og analyseprogrammer.pdf

Forsyningstræf 2019 Roskilde program.pdf

HOFOR Verdens Vanddag 2019.pdf

Pressemeddelelse_Aarhus går ind i kampen for det rene drikkevand.pdf

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

Svovlbrinte håndbogen version 23-04-2019.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

Svovlbrinte håndbogen v. 1.2 maj 2019.pdf

MOF Orientering om fund i vandværk af nedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre.pdf

Brev fra Miljøstyrelsen vedr. krav om obligatorisk kontrol for chlorothalonil-amidsulfonsyre 23. april 2019.pdf

LAR_Forskningsbaseret anvisning_UnderrapportVUDP_ID_nr_82.2016 teknisk rapport.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

Grundvandsseminar 30.9-1.10 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019.pdf

Skema_Aktuel EU regulering.pdf

VUDP svolbrinte ID nr 81_2016 Slutrapport.pdf

Grundvand-Drikkevand.jpg

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

TREFOR_Partnerskab_og_værdiskabende_grundvandsbeskyttelse.pdf

1.3+Virkemidler+til+grundvandsbeskyttelse+når+skov+ikke+er+en+mulighed.pdf

1.4+Nikkel+Nitrat+%26+Strontium+Ingredienser+i+Grundvandet+ved+Aalborg.pdf

4.3+Fra_Grundvandskortlægning_til+drikkevandsproduktion_Anders_Edsen_Orbicon.pdf

4.5+Aldersdatering+af+grundvand+på+TREFOR+Vands+Kildepladser.pdf

2017_Juni_Forside_DANSKVAND_Grundvandsbeskyttelse.jpg

Growing-Trees-Network-Grundvandspris-2015-uddelt-2016.jpg

Grundvandsovervaagning-grafik.png

Grundvandsbeskyttelse_Ango_Winther.pdf

2018 Grundvandspris til Økologisk Jordbrugsfond.jpg

2018 Grundvandsprisen close-up.jpg

Grundvandsseminar 30.9-1.10 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019.pdf

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Grundvand-617X411

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Klimatilpasning-179X110

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Lovgivning-617X411

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Klimatilpasning-179X110

Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land

Grundvand-617X411

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Grundvand-617X411

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Planlægning-vandforsyning-617X411

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Planlægning-vandforsyning-617X411

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Klimatilpasning-179X110

Høring af Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstoffer

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet