DSCF7909 Edit
Foto: Tina Sørensen.

Fremtidssikring af samfundet med rent drikkevand og klimatilpasningsløsninger afføder behov for er en helt ny, overordnet forvaltning af vandressourcen.

Udsigten til de store investeringer til fremtidssikring af samfundet med rent drikkevand og klimatilpasningsløsninger afføder behov for er en helt ny, overordnet forvaltning af vandressourcen. Den rolle skal staten påtage sig.

DANVA mener, at vandet styres bedst fra oven. Derfor skal der oprettes en overordnet, statslig myndighed, som har ansvaret for forvaltning af vandressourcer og klimatilpasning, og hvor kommunerne som myndighed på lokalt niveau samarbejder med statens vandressourcemyndighed. Den løsning vil kunne gøre det nemmere at sikre drikkevandet for fremtiden med grundvandsparker og samtidig regulere de vandmasser, der er ødelæggende for byer og samfund.

Danmark har store, alvorlige problemer med forvaltningen af vandet. Vi har i over 30 år arbejdet på at få den nødvendige beskyttelse af det grundvand, vi skal bruge til at drikke. Samtidig buldrer klimaforandringerne derudaf med hvad deraf følger af vandmasser, som medfører oversvømmelser og ødelæggelser, der er svære at håndtere.

Over halvdelen af drikkevandsboringerne er påvirket af pesticider og kemikalier, hvorfor der er behov for at gøre større sammenhængende arealer sprøjtefrie - grundvandsparker. Samtidig slås grundejere spredt ud over det meste af landet med klimarelateret vand. Det højtstående grundvand har flere steder forårsaget vand i stuer eller kældre. Kampen mod skimmelsvamp og vandskader føres med pumper, sandsække og drømme om omfangsdræn, der dog ikke løser problemet.

DANVA mener, at der skal oprettes en overordnet, statslig myndighed, som har ansvaret for forvaltning af vandressourcer og klimatilpasning

Grundvandsparkerne har DANVA talt ind i til Grøn Trepart. Det vil nemlig give merværdi, at man for at beskytte grundvandet bruger arealerne multifunktionelt ved at plante skov, anlægger vindmøller og solceller eller omlægger til økologisk drift. Grøn Trepart skal finde en model for at sætte en CO2-afgift på landbruget, og DANVA mener, at bruger man de multifunktionelle tiltag til at beskytte grundvandet med, så bør landbruget have en rabat på afgiften, fordi man derved reducerer udledninger, som samlet set resulterer i vildere vejr med ekstreme vandmasser.

Den nye, overordnede, statslige vandressourcemyndighed skal sikre, at vandforvaltningen ikke styres af hensyn til kommunale og/eller regionale, kortlagte afgrænsninger. Sammen med de berørte myndighedskommuner skal den statslige vandressourceyndighed forvalte opgaven med vand og klimatilpasning indenfor Danmarks 23 hovedvandoplande, som det er fastsat i vandrammedirektivet.

Det er bedre og billigere at forebygge problemer med vand end at krisehåndtere, rense og genopbygge. Og det er nødvendigt, at Danmarks arealer bliver anvendt multifunktionelt, for at der kan være plads til alle de aktiviteter, vi ønsker i vores lille kongerige.

Vand styres bedst fra oven.