Lasse Hvid Baggrund Web
Lasse Frimand Jensen, fmd. DANVA

Statsministeren kalder vores drikkevand, der hentes fra undergrunden, for Danmarks guld. DANVA arbejder for at anlægge grundvandsparker som værn mod miljøfarlige stoffer, der i stigende grad findes i grundvandet. Men beskyttelsen af drikkevandet afhænger i sidste ende af politisk vilje.

Bevarelsen af danskernes rene drikkevand er skrevet ind i regeringens grundlag. Det er vi rigtig glade for i vandsektoren. Det handler blandt andet om beskyttelse af større sammenhængende arealer, de såkaldte grundvandsparker, på i alt 200.000 ha. BNBO er en start med op mod 20.000 ha, men rækker ikke til at sikre den ressource, der skal danne grundlag for fremtidens produktion af rent drikkevand. Indsatsen skal opskaleres, og vi har brug for politisk handling. Det er helt afgørende at oprette grundvandsparker, hvor hensynet til drikkevandet prioriteres, så strategisk vigtige arealer holdes fri for forurenende aktivitet.

Mandag afholdes der på Christiansborg konference om nødvendigheden af oprettelse af grundvandsparker til beskyttelse af drikkevandet. Vi er glade for, at regeringen i sit grundlag ønsker at passe godt på drikkevandet, men vi savner de konkrete initiativer. En statslig udpegning af områder til grundvandsparker er et af virkemidlerne og grundvandskortlægningen har givet os et stærkt fundament at bygge på.

Vi mener, at central udpegning af områder af strategisk vigtighed vil gøre en markant forskel, især hvis den indebærer, at beskyttelsen bliver en bunden opgave. Det lokale engagement kan fortsat være bærende med hensyn til udmøntningen, da der ikke behøver at være en modsætning imellem statslige rammer og frivillighed/lokalt engagement. Erfaringen er tværtimod at klare rammer og mål kan være fremmende for såvel fremdrift som for et frugtbart samarbejde. Når man ikke i mål med et samarbejde om beskyttelsen af grundvandsparkerne, har vi brug for muligheden for at ekspropriere jorden til grundvandsbeskyttelsen.

DANVA foreslår, at arealerne bør finansieres centralt fra via statsmidler. Det kan også undersøges, om der er muligheder i en finansiering via investorer, for der er rift om det danske areal. DANVA har sammen med Den økologiske Jordbrugsfond og Danske Vandværker rakt ud til den danske finansielle sektor med henblik på at få afdækket fonde og pensionskassers interesse for at investere i arealer til bl.a. grundvandsbeskyttelse.

Over halvdelen af vores drikkevandsboringer indeholder spor af kemikalier og pesticider – det handler både om forbudte og tilladte stoffer. 80 procent af boringerne i det øvre grundvand indeholder rester af pesticider og kemikalier, og vi kan sandsynligvis forvente, at nogle af dem ender i det grundvand, vi indvinder drikkevand fra. Dette er en understregning af behovet for udpegning og gennemførelse af grundvandsparker.

Det er vigtigt at understrege, at vandværkerne er underlagt streng kontrol og kun leverer drikkevand, der overholder kvalitetskravene. Men det er desværre et faktum, at brug af pesticider og andre kemikalier i andre sektorer udgør en alvorlig trussel for drikkevandet.

DANVAs medlemmer, vandselskaberne, kæmper hver dag for at holde miljøfarlige stoffer væk fra danskerne drikkevand. Vi håber, at konferencen på mandag kan medvirke til at overbevise politikerne om, at de skal beskytte drikkevandet en gang for alle.

For beskyttelsen af danskernes drikkevand afhænger af den politiske vilje.