DANVAs høringssvar forholder sig udelukkende til ændringerne i vejledningen. Disse vedrører:  - Dispensationsbestemmelserne  - Tilføjelse af Enterokokker til de obligatoriske mikrobiologiske prøver

DANVA vil gerne kvittere for, at vejledning og bekendtgørelse er koordineret. DANVAs øvrige bemærkninger til vejledningsudkastet uddybes i det følgende: 

Dispensationsbestemmelserne er formuleret direkte fra Drikkevandsdirektivet, mens uddybningen i vejledningsudkastet er tolkning heraf.  

Afsnittet om dispensationer foreslås udvidet, så der også gives mulighed for at forholde sig til forureninger/kvalitetsproblemer, som kan opstå på vandets vej ud til forbrugeren, eller i forbrugerens egen installation. Der savnes stillingtagen til, om sådanne hændelser også vil være omfattet af dispensationsreglerne og/eller en henvisning til relevant påbudsparagraf.  

Der er i alt tre forudsætninger angivet, som kan udløse dispensationer i den EU-rettede del af bekendtgørelsen. 

Ad1: En ny indvinding til drikkevand fra en drikkevandsforekomst  

Her angives, at der ikke må være tale om en kendt forurening, og hvis kommunen eller vandforsyningen på forhånd er bekendt med en forurening, kan der ikke gives dispensation for en overskridelse af det pågældende parameter.  

Som udgangspunkt forventes ikke, at der gives borings- eller indvindingstilladelser i områder med ”kendt forurening”. Ved vandkvalitetsproblemer umiddelbart efter at boring eller kildeplads er etableret, hvor vandet er nødvendigt for at opretholde forsyningssikkerheden, så bør dispensationsbestemmelserne også omfatte disse situationer. Alternativt skal der være en klar henvisning til den relevante påbudsparagraf pt. VFL §62. 

Det bør præciseres, om ”kendt forurening” omfatter jord- og/eller grundvandsforurening.  

Ad2: En ny forureningskilde, der påvises i eller påvirker en drikkevandsforekomst, hvor der aktuelt indvindes til drikkevand eller nyligt eftersøgte eller påviste parametre 

Der ligger i den nuværende formulering en forventning om, at stoffer, der blot er detekteret, udløser afværgeforanstaltninger hos vandforsyninger som forberedelse på en mulig overskridelse med henvisning til ”rettidig omhu”. Det bemærkes, at der er en lang række aktører, der har aktier i at forebygge problemer med vandkvaliteten. Derfor kan der opstå uforudsete overskridelser, hvor en dispensationsmulighed vil være ønskelig, også selvom enkeltstoffer tidligere har været detekteret. Der bør derfor også være mulighed for dispensationer i disse tilfælde, alternativt en klar henvisning til den relevante påbudsparagraf pt. VFL §62. 

Ad3: Uforudset og ekstraordinær situation 

Det forslås at indsætte oversvømmelser og tørke under dette punkt. 

Tilføjelsen af Enterokokker til den obligatoriske analysepakke for mikrobiologi giver anledning til at gentage ønsket om en snarlig revision af Kogeanbefalingsvejledningen. Denne vejledning er fra før implementering af kravet om taphaneprøver, og tilføjelsen af et ny mikrobiologisk parameter bør give anledning til at opdatere retningslinjerne i denne vejledning, så den passer til det nuværende regelsæt. 

Tekstnære rettelser er vedlagt som bilag 

Med venlig hilsen 

Carl-Emil Larsen 

DANVA 

 

Bilag – tekstnære rettelser

Generelt:

I afsnittet om dispensationsbestemmelserne anvendes begrebet ”drikkevandsforekomst” som det eneste sted i vejledningen. Det anbefales at definitionen på drikkevandsforekomst indsættes i vejledningen  

Vejledningen bør korrekturrettes for bl.a.  

- mærkelige delinger af ord. F.eks. på side 36, 42 og 53.  

- forkerte side-markeringer skal rettes f.eks. er der to side 14. 

- at henvisninger til paragraffer er korrekte, f.eks. på side 61 henvises til §31. Det skal være §33 

- i figur 2 er der skrevet i en af boksene 50 personer eller mere. Det bør være 50 personer eller flere.  

Til teksten til figur 2 vil det være meget læsevenligt, hvis der var en bemærkning om, at ”rent vand” er defineret i afsnit 2.4.2. 

Side 14 1. afsnit. Det bør i vejledningen være forklaret, hvorfor EU’s kvalitetskrav til ledningsevne og det nationale vejledende minimumskrav er angivet ved to forskellige temperaturer.  

Side 20: afsnit 4 er en gentagelse af afsnit 2. 

Side 36: i afsnit 3.9.1 under Gruppe A-parametre linje 2. Det, som står i parentesen (drikkevandets hovedbestanddele), forvirrer, fordi det kan forstås, som om Gruppe A-parametre også omfatter parametrene for drikkevandets hovedbestanddele som angivet i bilag B skema A.  

Bilag A mangler bl.a. beskrivelse af materiale monomerer. Det vil værre ønskeligt med en beskrivelse af alle parametrene, som er angivet i bilag B. 

Bemærkning til Bilag B: det bør præciseres, at dette er en liste, som bliver opdateret, og der bør være et link til listen på Miljøstyrelsens hjemmeside. Desuden bør den liste, som er i Vejledningen, være identisk med den, som på udgivelsestidspunktet er på hjemmesiden. F.eks. mangler DMSA i tabel C. 

I bilag B bør der indsættes en bemærkning ved zink om, at der i bekendtgørelsen også er et kvalitetskrav til zink. 

Endelig bemærkes, at HOFOR har den erfaring, at cyanobakterier/blågrønalger (forskellige betegnelser for samme organismer) kan forekomme i UV-anlæg, hvor synligt lys giver anledning til algevækst. Derfor kan man ikke nødvendigvis helt se bort fra microcystin, hvis der kommer algevækst i forbindelse med brug af UV-anlæg. Dette bør kvalificeres og dernæst indgå i en revision af vejledning om videregående vandbehandling.