DANVA har modtaget materiale om høring af det ovennævnte forslag.

Generelt ser vi positivt på forslaget, der skal bidrage til at sikre kvaliteten af jord i unionen. Vi har nedenstående overordnede kommentarer.

1: Forslaget inkluderer at direktivet skal bidrage til at sikre beskyttelsen af blandt andet grundvand og vandkredsløbet generelt. Dette er meget positivt, dog mener vi at direktivet kan inkludere konkrete tiltag, der styrker beskyttelse af grundvand m.m., fx ved en udvidelse af principperne for jordforvaltning, der specifikt er rettet mod beskyttelse af vandressourcer.

2: Under kriterierne for jord af god kvalitet – Annex I - foreslås en række tungmetaller, og medlemsstaterne skal lave egne krav for organiske forurenende stoffer, baseret på eksisterende kravværdier vedr. vand og luft. Antallet af tungmetaller, der skal reguleres er flere end i den eksisterende danske og europæiske regulering af spildevandsslam (DK: affald-jord-bekendtgørelsen). Kommer spildevandsslam således til at skulle overholde grænseværdier for flere stoffer, må vi forvente, at det kan begrænse mængden af spildevandsslam, der kan spredes på landbrugsjord. Vi vil på den baggrund opfordre til, at den øvrige lovgivning vedrørende håndtering af spildevandsslam tilpasses så spildevandsselskaberne får bedre muligheder for at indføre andre metoder og teknologier til slamhåndtering end udspredning.

3: Vi mener afslutningsvist at det er meget positivt at direktivforslaget lægger op til anvendelse af forurener-betaler-princippet, når det kommer til forvaltning af forurenede områder.

Med venlig hilsen

Anders Hansen

DANVA