COLOURBOX6530675
Foto: Colourbox. Der ikke er grundlag for at begrænse det fysiske anvendelsesområde for Miljøbeskyttelseslovens § 24, mener Højesteret.

30. juni 2023 markerede en betydelig dag i Bjellekjær-sagen. Den dag gav Højesteret Miljø- og Fødevareklagenævnet ret i dets stadfæstelse af Egedals kommunes forbud mod at anvende, håndtere og opbevare sprøjtemidler i BNBO.

Med dommen slår Højesteret fast, at der ikke er grundlag for at begrænse det fysiske anvendelsesområde for Miljøbeskyttelseslovens § 24, ligesom Højesteret ikke fandt kommunens forbud mod brug, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler unødigt indgribende over for de berørte private grundejere.

Højesteret fandt heller grundlag for at tilsidesætte de faglige vurderinger omkring fare for forurening af indvindingsanlægget, og Højesteret fandt hverken at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse var truffet på et utilstrækkeligt grundlag eller at der forelå sagsbehandlingsfejl.

Bjellekjær-sagen blev oprindeligt anlagt af private grundejere, der havde modtaget forbud mod brug, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler indenfor det boringsnære beskyttelsesområde omkring Bjellekjær kildeplads.

Disse grundejere påklagede påbuddet til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der stadfæstede kommunens vurdering om, at grundvandsmagasinet i det boringsnære beskyttelsesområde omkring Bjellekjær kildeplads var så sårbart, at plantebeskyttelsesmidler ikke burde anvendes, håndteres eller opbevares i området.

Sagen blev senere bragt for retten, hvor Østre Landsret i en dom dateret 1. april 2022 dømte til fordel for nævnet. DANVA og HOFOR støttede Miljø- og Fødevareklagenævnet og har udtrykt tilfredshed med den seneste dom.

Højesterets fulde dom kan findes her.