Vandproeve 1

Regeringen sigter efter at implementere hele drikkevandsdirektivet senest den 1. marts 2024 - en forsinkelse fra den oprindelige frist sat til 12. januar 2023. For vandsektoren indebærer det primært, at implementeringen af den nye lovgivning tager længere tid end forventet. Dele af direktivet, som PFAS-analyser og tilføjelsen af Enterokokanalysen, er allerede blevet integreret i vandkvalitetsbekendtgørelsen.

Miljøministeriet har inviteret en række organisationer, herunder DANVA, til et interessentmøde om det nye lovkompleks den 22. september 2023.  

På mødet forventes en orientering om væsentlige ændringer og tilpasninger af den eksisterende lov samt en tidsplan for:

  • høring af vandforsyningsloven
  • høring af tilhørende bekendtgørelser
  • udarbejdelse af tilhørende vejledningsmaterialer

Selve høringsmaterialet til vandforsyningsloven bliver omfattende. Der implementeres dels bestemmelser i det nye direktiv dels granskes reglerne for mangler i forhold til den gældende lovgivning.

Forventede frister

Planlagte datoer inkluderer udsendelse af høringsmaterialet i begyndelsen af september 2023, med en forventet høringsfrist den på 6 uger, og hvis alt går efter planen, er det nye lovkompleks implementeret i marts 2024.

Hvad gør DANVA?

Når DANVA modtager materialet, vil medlemmer blive orienteret gennem forskellige kanaler, herunder DANVA-nyt og specifikke netværk i første omgang grundvand-, vandkvalitet-, ISO22000- og materialenetværket.

Det har DANVA haft fokus på i arbejdet med direktivet

  • Ejerskab og ansvar: DANVA er tilhænger af, at der med direktivet skal implementeres en risikobaseret tilgang til vandforsyningssystemer, fra kilde til forbruger. Derudover er det essentielt, at der er en klar forbindelse mellem ejerskab og ansvar, så vandselskaber ikke bærer ansvar for elementer, de ikke ejer, som forbrugerinstallationer.
  • Analyseparametre og analysefrekvens: I modsætning til det oprindelige udkast har DANVA arbejdet for at bevare opdelingen mellem A og B parametre og den eksisterende prøvefrekvens for at fokusere på risikostoffer. Dette er allerede en del af Vandkvalitetsbekendtgørelsen.
  • Ressourcebeskyttelse og forsigtighedsprincippet: DANVA har fremhævet vigtigheden af at beskytte drikkevandsressourcer og at både forsigtighedsprincippet og "forureneren betaler" princippet bibeholdes i direktivet.
  • Ressourceeffektivitet, lækagetab og bæredygtighed: Med et blik på bæredygtighed argumenterer DANVA for en cirkulær tilgang til vandforsyningsforvaltning.
  • Materialer i kontakt med drikkevand: DANVA understreger betydningen af at kontrollere materialer, der kommer i kontakt med drikkevand for at sikre vandkvalitet.