COLOURBOX2257543.jpg
Skærpede krav til kontrollen af drikkevand fra juli 2024 efter opdagelse af DMSA i grundvandsscreening fra 2023.

Skærpede krav til DMSA i drikkevand fra juli 2024 efter opdagelse af stoffet i grundvandsscreening fra 2023.

Med virkning fra 1. juli 2024 vil DMSA blive tilføjet til bilag 2 i Drikkevandsbekendtgørelsen. DANVA opfordrer vandselskaberne til at forberede sig på disse ændringer og holde sig informeret om yderligere opdateringer, baseret på nye sundhedsdata.

Overskridelse af kravværdier

I 2023 blev stoffet DMSA analyseret i 247 overfladenære GRUMO-indtag som et led i screeningen af en lang række pesticidstoffer. Stoffet blev fundet i 8 indtag fordelt på 6 boringer i Midtjylland svarende til en fundprocent på 3,2 % af de undersøgte indtag. I 6 af de 8 indtag var fundværdierne over den normale kravværdi for pesticider på 0,1 ug/l med højeste fundkoncentration på 0,49 ug/l. 

Midlertidige og fremtidige foranstaltninger

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en endelig sundhedsvurdering af stoffet, og den foreløbige vurdering konkluderer, at det ikke kan afvises, at DMSA kan skade arveanlæggene.

Det er derfor ud fra et forsigtighedsprincip besluttet, at der, indtil en endelig sundhedsvurdering er foretaget, skal være et skærpet kvalitetskriterie på 0,01 ug/l for stoffet. Der afventes pt. nye informationer om DMSA til brug for en endelig sundhedsvurdering.