Klimatilpasningsplan Offentliggørelse

Miljøminister Magnus Heunicke lancerede den 23. oktober Klimatilpasningsplan 1, som indeholder interessante perspektiver og byder på en ny forståelse og nye opgaver for vandselskaberne ikke mindst i forhold til højtstående grundvand, hvilket DANVA og vandselskaberne har arbejdet for i mange år.

Med god timing en mandag morgen lige efter den seneste store stormflod stod Magnus Heunicke nærmest med fødderne i Vesterhavet ved Thyborøn og præsenterede planens elementer. DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen og direktøren for Lemvig Vand, Lars Nørgård Holmegaard deltog sammen med repræsentanter for bl.a. KL og Lemvig kommune.  

Og hvad kan det så komme til at betyde? For at starte et sted så er det interessant, at Klimatilpasningsplan 1 netop er plan nr. 1.  

DANVA har argumenteret for, at der er behov for et paradigmeskifte i forhold til, hvordan vi sammentænker klimaudfordringerne, så stigende regnmængder skal håndteres løbende som en del af vandselskabernes ordinære drift. Det er nødvendigt med fleksible løsninger, som kan tilpasses et klima, som vil være under forandring de næste mange år. Derfor er det svært at forestille sig en plan, der kan løse alle udfordringerne, men en proces som løbende tager fat på udfordringerne, er et positivt skridt på vejen.  

Hvad er planens elementer? 

  • Statsligt engagement i udsatte områder ved havet gennem indsatser, der beskytter mod oversvømmelser fra havet og vil bl.a. øge viden om faglige løsninger og betalingsmodeller.  
  • Forlængelse af kystbeskyttelsespuljen, som kommunerne kan søge til fælles kystbeskyttelsesprojekter, med 150 millioner kr. 
  • Beskyttelse af vestkysten, som langt de fleste af midlerne går til, med sandfodring, sluser og kystanlæg.  
  • Et fast embedsmandsudvalg, som løbende skal rådgive regeringen, og som kan nedsætte hurtigt arbejdende grupper for at løse udfordringer med klimatilpasning på tværs af sektorer, hvilket  DANVA også har arbejdet for i sammenhæng med helhedsorienterede løsninger. 

Løsning på udfordringerne med højtstående grundvand

Helt centralt for vandselskaberne er, at regeringen nu tager fat på at finde løsninger omkring højtstående grundvand. Grundvandsspejlet er over de seneste 30 år steget med op til en meter, og i dag har cirka 450.000 boliger under en meter til grundvandsspejlet mere end 80 procent af året.  

Erfaringer fra et projekt om højtstående grundvand, som KL og DANVA har gennemført i årene frem mod 2020 viser på baggrund af cases fra Sunds, Herlev, Odense og Aarhus, at det er samfundsøkonomisk mest rentabelt, at selskaberne håndterer opgaverne ift. højtstående grundvand. De kan ofte udføres samtidig med selskabernes øvrige anlægsopgaver og koordineres med øvrige klimatilpasningstiltag. 

DANVA og KL har foreslået en model, hvor kommunen er myndighed med kommuneplan, klimatilpasningsplan og spildevandsplan som ramme, mens spildevandsselskaberne står for konkret opgaveløsning. 

Og den model har tydeligvis vundet gehør. I klimatilpasningsplan 1, står der direkte at ”Regeringen vil som noget nyt også give kommunen myndighedsansvaret for håndtering af højtstående grundvand og gøre det muligt for spildevandsselskaberne at lave kollektive løsninger i områder, hvor det kan betale sig for samfundet. Det er en løsning, som både kommuner og spildevandsselskaber har efterlyst, og som vil være en hjælp til udsatte grundejere.” 

Fra DANVA ser vi frem til at være med til at udvikle den løsning og finde den mest hensigtsmæssige model for håndtering af højtstående grundvand fremover, og vi er nu i dialog med ministerier og styrelser om netop dette.  

Mange nye muligheder

De danske byer er presset af øgede mængder nedbør, stigende grundvand, oversvømmelser fra vandløb og stormflod.   

Med regeringens seneste tiltag får vandselskaberne nu sammen med de kommunale myndigheder hjemmel og mulighed for at reducere oversvømmelser i byerne ved at: 

  1. Adskille spildevand og regnvand i kloaksystemerne 
  2. Håndtere regnvand på overfladen 
  3. Afhjælpe områder med højtstående grundvand 
  4. Afskære vandløb opstrøms for byerne (vandparkering) 

DANVA ser de nye opgaver som udtryk for, at der er tillid til, at vandselskaberne kan løse en række af de samfundsmæssige udfordringer, vi står med og være motor for klimatilpasning i samarbejde med myndigheder og øvrige aktører.  

En forudsætning for dette er dog, at vi får en drøftelse af rammerne omkring finansieringen, og af hvor pengene til disse nye investeringer og opgaver skal komme fra, men DANVA ser Klimatilpasningsplan 1, som et vigtigt skridt frem for bedre håndtering af højtstående grundvand.  

Tilmeld dig medlemsmøde

I samarbejde med Vandcenter Syd holder DANVA medlemsmøde den 7. december kl. 10.00 – 14.00 på Ejby Mølle Renseanlæg, Ejby Møllevej 22, Odense.

Der er stadig ledige pladser - Se mere her: www.danva.dk/arrangementer

Mens myndighederne arbejder med at konkretisere forslaget om højtstående grundvand er det nu blevet mere relevant for vandselskaberne at se på konkrete løsninger, så vi kan være klar til at håndtere højtstående grundvand med kollektive løsninger. 

Derfor holder DANVA i samarbejde med Vandcenter Syd medlemsmøde den 7. december kl. 10.00 – 14.00 på Ejby Mølle Renseanlæg, Ejby Møllevej 22, Odense.

Der er stadig ledige pladser - Se mere her: www.danva.dk/arrangementer 

Vil du vide mere eller deltage i det kommende arbejde omkring højtstående grundvand, så kontakt Miriam Feilberg, Fagleder for Klimatilpasning og planlægning.