Det aktuelle udkast til lovændring skal ifølge det oplyste udmønte dele af den politiske aftale fra juni 2022, ”Opfølgning på evaluering af planloven m.v.” hvor der indgår en række temaer af betydning for vandsektoren. Nogle af disse adresseres i dette forslag til ændring af planloven.

Byudvikling

Levende bymidter og sikring af bynatur

Det aktuelle forslag til revision af Planloven af 17. maj 2023 indeholder en række forslag i relation til temaet: Byudvikling. Det foreslås bl.a. at der stilles krav til kommunerne om at foretage en strategisk planlægning for levende bymidter, og at kommunerne får nye muligheder for at sikre bynatur.

DANVA finder det afgørende, at man i planlægning for levende bymidter medtager potentialerne ved at bruge vand på overfladen og i naturbaserede løsninger som en rekreativ værdi, der ikke kun håndterer lokal afledning af vand i forbindelse med regn og skybrud, men også bidrager til blågrønne byer med høj livskvalitet og styrket biodiversitet.

Afværgeforanstaltninger uden for lokalområdet

Forslaget indeholder et forslag om, at kommunerne får mulighed for at planlægge for anlæg til sikring mod oversvømmelse eller erosion (afværgeforanstaltninger), der ligger uden for lokalplanområdet, og at en bygherre kan indgå en udbygningsaftale med kommunen om afværgeforanstaltninger. Dette er et væsentligt element i en helhedsorienteret klimatilpasning, hvor man håndterer vand der, hvor det er mest hensigtsmæssigt, i eller uden for lokalplanområdet. Næste skridt må være at finde rammer for afværgeforanstaltninger på tværs af administrative grænser, eksempelvis i forbindelse med en kommende klimatilpasningsplan.

I forbindelse med afværgeforanstaltninger mener DANVA, at det i planloven bør sikres, at vandselskabernes viden og kompetencer bringes i anvendelse tidligt i planlægningen. Det bør ske i forbindelse med etablering afværgeforanstaltninger, arealplanlægning og planlægning af infrastruktur både i eksisterende by og ved nye bebyggelser. Dette bør gælde i forbindelse med kommunernes planlægning og i de tilfælde, hvor kommunen har indgået aftaler med en bygherre om afværgeforanstaltninger.

Vand- og spildevandsselskabers snitflader til planlovens område

I den politiske aftale fra juni 2022 indgår klarere rammer for planlægning for VE-anlæg som et element. DANVA opfordrer til klarere rammer i planloven for planlægning for VE-anlæg og for at imødekomme vandsektorens behov for arealer generelt, så afsætning af nødvendige arealer i og mellem byerne til VE-anlæg, vand- og spildevandshåndtering herunder klimatilpasning prioriteres.

DANVA opfordrer ydermere til et øget fokus på multifunktionelle løsninger i planarbejdet i byer og det åbne land, herunder at man ved placering af VE-anlæg prioriterer flere hensyn, eksempelvis grundvandsbeskyttelse, så man planlægger nationalt og lokalt for at beskytte grundvandet.

Det er væsentligt for vandselskaberne, at der bliver bedre mulighed for helhedsorienteret planlægning i det åbne land, som der blev lagt op til i den politiske aftale af 15. juni 2022. Dette tema indgår også i Regeringsgrundlaget og afventer den kommende Visionsplan for dansk landbrug, der skal adressere de samlede mål for arealanvendelse. DANVA opfordrer til, at Regeringen medtager hensynet til grundvandsbeskyttelse, multifunktionelle løsninger og vandsektorens behov for arealer til klimatilpasning og anlæg generelt i planlægning for det åbne land, og vi stiller gerne foreningens kompetencer til rådighed for arbejdet.

Fremtidig indsats

DANVA ser frem til at være en del af lovgivningsarbejdet, når følgende emner er på dagsordenen: Klimatilpasning, holistisk planlægning, sikring af arealer, der er nødvendige af hensyn til forsyning samt en optimering og øget digitalisering af beslutnings- og kortgrundlag.

For spørgsmål vedr. ovenstående høringssvar er I meget velkomne til at kontakte Miriam Feilberg, fagleder for klimatilpasning og planlægning på mail: mfe@danva.dk eller tlf. 2244 1452

 

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

Adm. direktør, DANVA