534 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

LAR forside_Odense.jpg

LAR – optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi via plantevalg i vejbede

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Driftsudgifter,-2010-2016.png

Faktiske-Drifts-omkostninger-2016.png

drift@2x.png

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

BL- beskrivelse_Hvad driver driftsomk. på drikkevand.docx

Ledninger-driftsomkostninger.jpg

Ledninger driftsomkostninger.JPG

COLOURBOX2827464.jpg

DANVA Benchmarking

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Hvor længe skal udskiftede vandmålere opbevares, når der ikke er anført noget i regulativet?

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Afklaring om forsyningers brug af fjernaflæsningsmålere i forhold til databeskyttelsesforordning

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Martin Lidegaard overrakte DANVAs Energi Pris 2012 til Vandcenter Syd

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Strategisk samarbejde mellem Aarhus Vand og Grundfos

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Nordens største solcelleanlæg i Lynettefællesskabet

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

International konference i Aarhus om klimatilpasning

DANVA Lederuddannelse giver fælles sprog og nye værktøjer

BIOFOS skal rense spildevand fra 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet

Begejstring for DANVAs nye Afløbsoperatør uddannelse

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Aktive medlemmer til Netværksseminar i Vandhuset

Holbæk Forsyning A/S har årets bedste bestyrelse

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

DI modarbejder den danske model for vandeksport

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Innovationsnetværk for klimatilpasning arbejder med nye projekter

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Kortlægning af personoplysninger og overvejelser om ressourceforbrug

Innovation og miljø er en del af hverdagen hos Horsens Vand

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Løfter i forsyningsstrategi er ti fugle på taget af et luftkastel

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Startskuddet til en ny æra i branchen med DANVAs nye datamodeller

Nyt fra medlemmerne: Nyt vandselskab i Odder og Horsens hedder Samn Forsyning

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Forsyning Ballerup kan nu måle forsyningssikkerheden

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

Nyt fra medlemmerne: Ansatte i Samn Forsyning ApS ser mange fordele ved nyt selskab

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør i Vandcenter Syd

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

Hvad betyder klimaforandringerne for vandforsyning, spildevandsrensning og afløbssystemer?

Opråb fra landets spildevandsselskaber: Toilettet er ikke en skraldespand!

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Den danske vandsektor på vej mod IWA 2020

Vandbranche til årsmøde med debat om nye mål

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Nyt fra medlemmerne: Bedre service i en cirkulær økonomi

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Nyt fra medlemmerne: SK Forsynings kunder får det nemmere

Nyt fra medlemmerne: Nyt prognoseværktøj kan forudsige oversvømmelser i Vejle

Nyt fra medlemmerne: Badevandet i Skanderborg sø bliver en ren fornøjelse