331 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Nyt fra medlemmerne: SK Forsynings kunder får det nemmere

Nyt fra medlemmerne: Nyt prognoseværktøj kan forudsige oversvømmelser i Vejle

Nyt fra medlemmerne: Badevandet i Skanderborg sø bliver en ren fornøjelse

Nyt fra medlemmerne: Bedre service i en cirkulær økonomi

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Den danske vandsektor på vej mod IWA 2020

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Opråb fra landets spildevandsselskaber: Toilettet er ikke en skraldespand!

Hvad betyder klimaforandringerne for vandforsyning, spildevandsrensning og afløbssystemer?

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør i Vandcenter Syd

Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet

Nyt fra medlemmerne: Ansatte i Samn Forsyning ApS ser mange fordele ved nyt selskab

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Forsyning Ballerup kan nu måle forsyningssikkerheden

Nyt fra medlemmerne: Nyt vandselskab i Odder og Horsens hedder Samn Forsyning

Startskuddet til en ny æra i branchen med DANVAs nye datamodeller

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Løfter i forsyningsstrategi er ti fugle på taget af et luftkastel

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Innovation og miljø er en del af hverdagen hos Horsens Vand

Kortlægning af personoplysninger og overvejelser om ressourceforbrug

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Innovationsnetværk for klimatilpasning arbejder med nye projekter

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

DI modarbejder den danske model for vandeksport

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Holbæk Forsyning A/S har årets bedste bestyrelse

Aktive medlemmer til Netværksseminar i Vandhuset

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

Begejstring for DANVAs nye Afløbsoperatør uddannelse

BIOFOS skal rense spildevand fra 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet

DANVA Lederuddannelse giver fælles sprog og nye værktøjer

International konference i Aarhus om klimatilpasning

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Nordens største solcelleanlæg i Lynettefællesskabet

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Strategisk samarbejde mellem Aarhus Vand og Grundfos

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Martin Lidegaard overrakte DANVAs Energi Pris 2012 til Vandcenter Syd

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Indvinding og produktion af vand (Modul 2) 2022 - LUKKET FOR TILMELDING

Hygiejnekursus 2022 VCS

Praktisk hygiejne ved vandforsyningsdrift (modul 4) september 2022 - LUKKET FOR TILMELDING

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Vandbehandling - design og optimering - 2022 - LUKKET FOR TILMELDING

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

BL- beskrivelse_Hvad driver driftsomk. på drikkevand.docx

2021 03 22 Pesticidfri Drift

Pixibog Pesticidfri Drift Og Adfærd 2021 WEB