1138 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Pengesedler_på_tørresnor_617px

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

Høringsbrev_Økonomiske_rammer_Tilknyttet_virksomhed_12.09.20161

Aarhus_Vand_PM_Fremtidens_energiproducerende_renseanlæg_06.11.2013

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud efter L86

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

2015_Simple_udbudsmodeller_Kort_ version_2_print

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

2016 05 04_vejledning om gæsteprincippet_ endelig

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

DLFs anbefaling omkring brug af signaturer på ledningsplaner

BLST_Notat_Luk_for_vandet.pdf

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

Lukkeprocedure_DANVA-notat_2012_final.pdf

201510-Netværks+notat+-+normalregulativet+2014+(2).pdf

NST_FAQ_Afdragsordning_25.02.2015_ny.pdf

Rapport+Branchevandforbrug+og+-spildevand.pdf

Vejledende+notat+om+bekendtgørelse+om+betaling+for+særligt+forurenet+spi....pdf

Høringssvar totaløkonomisk benchmarking 2018.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

09-08727+Istandsættelse+af+kloakker+i+privat+fællesvej.pdf

12-13019+Forespørgsel+om+vejafvandingsanlæg.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

DANVA_vedtægter_2016.pdf

DANVA+vedtægter+2014.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Nr.1_Fysiske_aktiver.pdf

StandardvedtaegtPrivate.pdf

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

Vejledning nr. 16_samlet.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

DVF_vejledning_nr.21.pdf

Vandforbrugsrapport030903endeligrapport.pdf

Rapport_nr.50_Store-kloakledninger-m-bilag.pdf

Vejledning nr 55 - TV-inspektion af store ledninger.pdf

Vejledning nr. 60 Plast_rapport_ver17.1.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Vejledning nr 64 loesningskatalog_2005_net.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

ATEX_vejledning_samlet.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

Vejledning i vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

Eksplosiv_atmosfære_i_kloakker_samlet_rapport.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2011.08.11-Rapport-køkkenkværnsrapport-LF.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

Afklaringsprojekt+om+nedsivning+af+husspildevand.pdf

CO2+nøgletal+og+energibesparelser+der+giver+sund+økonomi+for+spildevandssystemer.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringernes+effekter+på+afløbssystemer.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Energi+CO2+og+samlet+miljøregnskab+for+afløb+og+renseanlæg.pdf

Energirigtig+og+sikker+vandforsyning+Del+1+og+Del+2.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Kontinuert+”real+time”+måling+af+ATP+og+fysiske+parametre++i+drikkevand+.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

GTVIViewer_produktblad_A4_0514.pdf

GDANDASXML_produktblad_A4_0514.pdf

IntergraphForsyningsPortal_produktblad_1213.pdf

2016_05_04_Vejledning_Om_Gæsteprincippet.pdf

Drikkevandskonference_18.09.2017_DS.pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016.pdf

Bilag-4-Databehandleraftale-10-3-2017.pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

damvad_vandsektorens_samfundsbidrag_2016 (3).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Opsamling fra grupperne_IWA_HCC 27 april 2017.pdf

SUMMARY_Opsamling fra HCC_mødet 27 april 2017.pdf

CALL_Copenhagen_IWA.pdf

Partnerskaber+Kaj+Stjernholm_Stjernholm.pdf

VARGA+projektet+Jeanette+Madsen_EnviDan.pdf

Fosforprojekt+Per+Halkjær+Nielsen_Aalborg+Uni.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-direktionsperspektiv+John+Hartvig+Mølgaard.pdf

Lars_Chr._Lilleholt_tale_DANVA_årsmøde_2017.pdf

Ren+Besked+Hvad+sker+der+i+selskabet+når+sundhed+sættes+på+dagsordenen.pdf

Lovgivning+Forsyningstræf+hos+Danva+2017.pdf

Danva+20170202+Desinfektion+med+UV+-+Anvendelser.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

1.4+Nikkel+Nitrat+%26+Strontium+Ingredienser+i+Grundvandet+ved+Aalborg.pdf

4.3+Fra_Grundvandskortlægning_til+drikkevandsproduktion_Anders_Edsen_Orbicon.pdf

2.1+Driftsresultater+fra+fremtidens+energiproducerende+renseanlæg+i+Egå.pdf

2.3+Internationalt+samarbejde+om+granulært+slam.pdf

2.4+Nyt+tiltag+for+simpel+og+effektiv+optimering+af+efterkalringstanke.pdf

2.5+Pilotanlanlægget+-+Artur+Mielczarek.pdf

5.1+Energieffektivt+beluftersystem+BIOFOS.pdf

5.2+NY+Lattergas++Dansk+vand+16+final+4.10.pdf

5.3+Optimalt+beluftning+hos+Bluekolding.pdf

5.4+Etablering+af+fælles+visualiseringssystem+for+SCADA+data+Dansk+Vand+Konference+2016.pdf

5.5+Energieffektivisering+på+renseanlæg.pdf

3.2+MachineLearning+frem+for+TV-inspektion.pdf

3.4+fra+11+til+et+renseanlæg+centralisering+af+spildevandsrensning.pptx.pdf

3.5+Uvedkommende+vand+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

8.2+Udfordringer+med+koagulering+og+UF+membran.pdf

8.3+Optimering+af+biologisk+jernfjernelse+på+Astrup+Vandværk.pdf

8.5+blødgøring+frederiksberg+9-11-16.pdf

11.2+Undersøgelse+af+lækage+på+større+drikkevandsledninger.pdf

14.2+Danmarks+første+centrale+sekundavandsanlæg.pdf

14.3+Realtidsstyret+driftsoptimering+af+vandforsyning+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

9.1+Hospitalsspildevand_Herlev_November_2016_Dansk_vand_3.pdf

9.2+Miljøfremmendes+toffer+-+Artur+Mielczarek.pdf

12.2+Afstrømning+på+grønne+områder_VTUF+projekt_LeneBassø.pdf

16.5+Spildevand+opvarmer+boliger+i+Kolding.pdf

13.2+Pilotprojekt+med+køkkenkværne+på+tryksat+system+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

13.5+NYESTE+MUDP+projekt+med+OXxOFF+og+lattergas+måleren+Danva+2016-tilrettet+-+08112016.pdf

17.5+Vejbede+som+forsinkelse+eller+nedsivning.pdf

Lars+Gadegaard+DANVA_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Finn+Nielsen+Workshop+2+Fremtidens+satsningsområder+Decentral+vs.+Central+rensning.pdf

Anne+Kirstine+Bjerring+Workshop+2_Fremtidens+RA.pdf

Hospitalsspildevand_DANVA_Ulf_Nielsen_HO.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+energibalancer-DANVA.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+KOD+håndtering+-+Envidan.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

Line+Markert+-+kommunernes+styringsmuligheder.pdf

Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Roskilde+Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Forsyningstræf+2016+indlæg+Et+anderledes+vandsamarbejde+Kitsie+Lund+AquaDjurs.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

2_2016_01_26+Drikkevandssensorer+LORA+(1).pdf

3_Albrechtsen+Sensorer+-+SEMIVA+projektet+v3+(1).pdf

4_Albrechtsen+Sensorer+-+Forskerverdenen+v2.pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

Referat_Spor+4_Maskiner_styring_og_indkøb.pdf

_10.11.15_Hans-Martin_Friis_Møller_Verdens_bedste_regulering.pdf

Samspil+vandområdeplaner+og+klimatilpasning+-+JPL.pdf

Ejerens+rolle+og+forventninger+til+vandselskabet+-+Erik+Buhl.pdf

NY+Igangsættelse+og+gennemførelse+af+fusionsprocessen+-+Jesper+Frost+NY.pdf

Strategiske+overvejelser+og+mål+med+samarbejde+-+Markert+og+Timmermann.pdf

NY+Struktuanalysers+fordele+og+udfordringer+-+Jakob+Hamburger+Hansen.pdf

Driftsikkerhed+og+motivation+-+Susan+Münster.pdf

Kommunikation+i+fusionsprocessen+-+Helle+Greisen.pdf

Erfaringer+første+år+efter+fusionen+-+John+Buur+Christensen.pdf

Erfaringer+fra+el-sektoren+-+Jens+Bahne+SE+(1).pdf

Kommunikation+og+Borgerinddragelse_2015_2.pdf

Danva+Forsyningstræf+Forurenings+Kalundborg+opdateret.pdf

Droner+ved+Søren+Rolin+og+Claus+Reimers+Hvelplund.pdf

Online+målere+på+renseanlæg_Forsyningstræf2015_HenrikThomsen_KRG+opdateret.pdf

Idriftsættelsesprocedurer+ved+Marianne+Friis+Ajer.pdf

SMS-tjenesten+ved+Michaela+Block+Eiris.pdf

8_Rensning_aktiv_kul_Hjørring_Vandselskab.pdf

2_Samarbejde_kommune_forsyning_Randers.pdf

Brug+af+servicemål+i+kommunikationen+og+strategiarbejdet+-+Carsten+Nystrup.pdf

Valg+af+bundlinjer+-+indikatorer+v+Jacob+Eskildsen.pdf

Tanker+omkring+regulering+af+vandsektorens+investeringer+-+Enevoldsen.pdf

6_Klaus_Ising_Hansen_Byggeriets_Kvalitetskontrol.pdf

Opsamling_Temadag_02.04.2014_Separering_afløbssystemer.pdf

Helena_Forchhammer_Forsyningssekretariatet.pdf

Aarhus_Vand_Medfinansieringsprojekter_klimatilpasning.pdf

Vejledning_acceptkriterier_Baggrund_formål_Peter_Christensen.pdf

Beton_plastledninger_Morten_Steen_Sørensen.pdf

Metoder_betinget_accept_Morten_Steen_Sørensen.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

HOFOR_Vandkemiker_Advertisement_138374.pdf

SVANA-400-00054_Vandkvalitetsbek_Høringsvar_DANVA.pdf

Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2017 Viden og debat om det stærkeste bestyrelseshold.pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Spørgeramme - survey ift berostillede sager 2017.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

Studietur om udnyttelse af spildevand i energiafgrøder_30.10.2017.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf (1)

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

Nyt tilsyn for forsyningssektoren.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016 (1).pdf

3 Flyer_Danvand+2.0.pdf (1)

3 Flyer_Danvand+2.0.pdf

Flyer_Dandas+3.0.pdf

4 DLFs+anbefaling+omkring+brug+af+signaturer+på+ledningsplaner.pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

Fordele-ved-fjernaflsning-dk.pdf

DANVA - Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

DANVA rapport Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

Dansk Vandkonference 2017 program opdateret 1 nov.pdf

FVC_DANVA_Klimaprojekter_kursus 6.-7.12.2017.pdf

Klimatilpasning i praksis_kursus.pdf

Klimaprisen 2017 Låsby Søpark 310817.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

Birthe+Boisen+Workshop+persondata+den+14.+november+2016+hos+DANVA+powerpoint.pdf

Lars+M+Damkjær+Gram+Fjernvarme+Persondatasikkerhed.pdf

DANVA Arrangementsoversigt 2018 Web.pdf

2018 DANVA Arrangementsoversigt Web.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Konference Vejafvanding 03.05.2018.pdf

Helhedsorienteret+beredsskabsplanlægning.pdf

Akutte+drikkevandsforureninger+-+en+praktisk+guide.pdf

Vejledning+i+opklaring+af+fødevare-+og+vandbårne+sygdomsudbrud.pdf

Planlægning+af+beredsskab+for+vandforsyning_+vejledning+8.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Kildesporing.pdf

Krav+til+mikrobiologisk+vandkvalitet+(generel).pdf

Vejledning+i+vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Test+af+mikrobiologiske+hurtigmetoder.pdf

Hurtigmetoder+til+screening+for+coliforme+bakterier+og+e-coli+i+drikkevand.pdf

Ledningsnetberegninger+KE.pdf

UV-anlæg+til+akutte+beredskabssituationer_web.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Mikrobiel+forurening+og+kloring+i+vandforsyninger+2008.pdf

Vejledning+om+håndtering+af+overskridelser+af+de+mikrobiologiske+drikkevandsparametre_+vejledning+nr+4.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

PM Grand Opening_AquaGlobe.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

Retningslinjer for DANVA netværk 23. januar 2018.pdf

Konference_3.maj_2018_Vandafledning.pdf

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

Program Konference Vand på og under fremtidens veje.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

2018.06.11_Notat webtilgængelighed_tvsv.pdf

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

20180608-Respons til SKM-ekstraordinær afskrivning-medlemsundersøgelse-final.pdf

201805106-DANVA-ekstraordinær afskrivning-medlemmerinf mm-final.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

DANVA_Regnvandsbassiner_designguide_2018_FINAL.pdf

danva_regnvandsbassiner_designguide_2018_final.pdf (1)

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program.pdf

Konference_30.10.2018_Verdensmålene_opdateret program.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

Grundvandsbeskyttelse_Ango_Winther.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

N2O_efteruddannelsesfolder_2019 (002).pdf

N2O_efteruddannelsesfolder_2019 opdateret.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

Inhabilitet_DANVA_anbefalinger_2010.pdf

LETT-notat_Inhabilitet_2007.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program opdateret.pdf

EFK minister i Aquaglobe.pdf

VUPD Projekter 2017.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

20181204-FINAL-DANVA notat-kryptering af mail med forbrugsdata.pdf

Program konference om cyber-sikkerhed 2019 UDKAST.pdf

Vi søger en controller .pdf

Vi søger en juniorcontroller .pdf

Tillægsaftale til Pesticidstrategien.pdf

Afslag fra Datatilsynet.pdf

Faktabilag_HOFOR_pm_jan19.pdf

Forsyningstræf 2019 Roskilde program.pdf

Forsyningstræf 2019 Skanderborg program.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2795235_Danva Vandforum program 2019_print.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1_Final.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

DANVA_Vandforum program 24. april 2019_print.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 1 marts.pdf

GEUS-notat_DMS_og_triazol.pdf

14_02_19_Vejl_Risikovurdering og analyseprogrammer.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 11 marts.pdf

Forsyningstræf 2019 Roskilde program.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 20 marts.pdf

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

program til hjemmeside 2019-04-03.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

VUPD Projekter 2017-redigeret.pdf

Leverandøroversigt vers. 1.pdf

Vandforum 2019 program.pdf

Sulfidlogger sensor Unisense.pdf

Svovlbrinte håndbogen version 23-04-2019.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

Svovlbrinte håndbogen v. 1.2 maj 2019.pdf

AP2 Teknisk Rapport_VUDP_Emissions- og energioptimering.pdf

AP3 Teknisk rapport _UDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf (1)

LAR_Forskningsbaseret anvisning_UnderrapportVUDP_ID_nr_82.2016 teknisk rapport.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

AP 3 Teknisk rapport VUDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering ved anvendelse.pdf

VUDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering Slutrapport.pdf

2019 - SKAT - Forsknings- og udviklingsomkostninger.pdf

Hybridfilter_Multikammerfilter.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

4 sidet A4 folder VUDP_Weboptimeret.pdf

2017 VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

27.02.2019_Notat om overtagelse af arealer til regnvandshåndtering.pdf

25. juni 2019 ERFA dag DANDAS og TV.pdf

Horizon 2020_research_and_innovation_SC5_projects_2014-2018.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

VUDP svolbrinte ID nr 81_2016 Slutrapport.pdf

Palmqvist et al 2019_ Effekter på regnorme af mikroplast i jord_final.pdf

Rethink sludge VUDP Slutrapport ID 1170 2017.pdf

LAR forside_Odense.jpg

LAR – optimering af driftsøkonomi, biodiversitet og rekreativ merværdi via plantevalg i vejbede

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

2.1+Driftsresultater+fra+fremtidens+energiproducerende+renseanlæg+i+Egå.pdf

14.3+Realtidsstyret+driftsoptimering+af+vandforsyning+-+Dansk+Vandkonference+2016.pdf

Driftsikkerhed+og+motivation+-+Susan+Münster.pdf

Driftsudgifter,-2010-2016.png

Faktiske-Drifts-omkostninger-2016.png

drift@2x.png

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

BL- beskrivelse_Hvad driver driftsomk. på drikkevand.docx

Ledninger-driftsomkostninger.jpg

Ledninger driftsomkostninger.JPG

COLOURBOX2827464.jpg

DANVA Benchmarking

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed